KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

KTH / Nada / Utbildning / Forskarutbildning / Studietid

Studietid

Individuell studieplan

Alla doktorander vid nada skall ha en individuell studieplan. Denna görs första gången i anslutning till antagningen till doktorandstudier. Denna utformas tillsammans med handledaren och skall bl.a. innehålla en arbetsplan för studietiden. Den bör vara detaljerad för det närmaste året men kan vara mer översiktlig för senare delen av studietiden.

En gång om året skall den individuella studieplanen uppdateras. Detta görs vanligen på hösten efter uppmaning av Johan Håstad. Anvisningar för den individuella studieplanen kan du läsa om i KTH-handboken.

Blankett för individuell studieplan finns endast vid KTH. SU-studenter ska använda samma blankett.

  • Individuell studieplan (word / pdf) - anvisningar för KTH

Det finns också en latex mall för studieplanen utformad för Nadas doktorander. Denna kan man använda om så önskas. Den är något annorlunda utformad, men innehåller den information som skall finnas med.

Handledargrupper

Varje doktorand på Nada har en handledargrupp. Minst en gång om året träffas doktoranden och handledargruppen för att gå igenom doktorandens utveckling.

Byte av handledare

Det finns möjlighet att byta handledare. Den som vill göra detta skall skriftligen begära detta hos prefekten. Där skall man ange skälet för bytet.

När prefekten godkänt bytet skall detta registreras i Ladok.

Byte av biträdande handledare kan göras utan ansökan men bytet skall registreras i Ladok.

Kurser

I doktorandutbildningen ingår att man läser kurser. I det flesta fall gäller att man skall ha 40 p för en licexamen och 60 p för en doktorsexamen. Vilka kurser som kan ingå i en doktorsexamen bestäms i samråd med handledaren. Se också studieplanen för ämensområdet.

Alla kurser måste inrapporteras i LADOK, mer om detta kan du läsa här.

Institutionstjänstgöring

Normalt gör varje doktorand institutionstjänstgöring 20 procent av årsarbetstiden. Den vanligaste arbetsuppgiften inom institutionstjänstgöringen är undervisning inom Nadas grundutbildning. Andra exempel på vad som kan räknas som institutionstjänstgöring är anordnande av konferenser, undervisning av doktorandkurser, ansvar för seminarieserier etc. Mer information om institutionstjänstgöring finner du här.


 
Sidansvarig: Informationsred., Nada, KTH <infomaster@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2004-11-02