English Sök på Nada   Kontakt 
Numerisk analys och datalogi
Kungl Tekniska Högskolan
Nada / Utbildning/ Forskarutbildning / Studieplaner
Utbildning
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Nadas Forskarutbildning

Studieplan för ämne

  KTH SU

Datalogi

Klicka här

Klicka här

Numerisk analys

Klicka här

Klicka här

Människa-datorinteraktion

Klicka här

 

Media och grafisk produktion

Klicka här

 

Studieplan för forskarutbildningen i människa-dator interaktion vid Nada, KTH

Ämnesbeskrivning och mål för utbildningen

Människa-datorinteraktion är studiet av interaktionen mellan människor och datoriserade tekniska system. Området är tvärvetenskapligt, och innefattar dels datalogiska metoder och verktyg för utformning av användaranpassade systemfunktioner, dels humanvetenskaplig teori och metod för att förstå, utvärdera och förbättra datoriserade tekniska system för mänsklig användning.

Särskilt ingår i MDI-området studier av, samt metoder och verktyg för effektiv realisering av:

  • användares samverkan med datoriserade tekniska system

  • användargruppers samverkan inbördes genom ett datoriserat system

  • gränssnittet mellan människa och dator, och sambandet mellan olika kommunikationsmedia i gränssnittet

  • sambandet mellan verksamheten, användaren och datorstödet.

Forskarutbildningen i människa-datorinteraktion skall vara sådan att den tillsammans med lämplig grundexamen tryggar den studerandes tvärvetenskapliga kompetens och därmed ett brett perspektiv på MDI-området.

Grundläggande behörighet

För behörighet till forskarutbildning i människa-datorinteraktion krävs akademisk grundexamen med en för MDI-ämnet relevant allmän inriktning, såsom datalogi/datavetenskap, beteendevetenskap, kognitionsvetenskap eller kommunikationsvetenskap.

Särskilda behörighetsvillkor

Förutom relevant akademisk grundexamen enligt ovan krävs särskilda ämneskunskaper inom människa-datorinteraktion samt om områdets tekniska och humanvetenskapliga förutsättningar. Dessa kunskaper kan ha uppnåtts antingen genom grundläggande akademisk utbildning eller på annat sätt.

Utbildningens uppläggning

Forskarutbildningen består av en kursdel och en avhandlingsdel. Kursdelen omfattar 60 poäng för doktorsexamen, och 40 poäng för licentiatexamen. Kurser ges i form av föreläsningar, seminarier, litteraturkurser samt laborations- och projektuppgifter. Kurserna väljs i samråd med ämnesföreträdare och huvudhandledare med hänsyn till målen för utbildningen. Den individuella studieplanen skall finnas under hela studietiden och följas upp årligen.

Obligatorisk kurs
Forskningsmetoder i människa-datorinteraktion (Research methods in human- computer interaction), 5 poäng.

Exempel på valfria kurser
Design för människa-maskininteraktion (Design for human-machine interaction), 5 poäng
Datorstöd för samverkan (Computer-supported cooperative work), 5 poäng
Datorstöd för skrivprocessen (Computer support for the writing process), 5 poäng

En väsentlig del av kurserna (ca 40 poäng för doktorsexamen) skall vara doktorandkurser i människa-datorinteraktion eller angränsande ämnen som inte motsvaras av kurser i den studerandes grundutbildning. Maximalt 20 poäng får utgöras av grundutbildningskurser. Det är särskilt viktigt att kurserna tryggar den studerandes tvärvetenskapliga MDI-kompetens med å ena sidan beteende- och humanvetenskaplig teori och metodik, å andra sidan datatekniska grunder och tillämpningar. För att trygga dessa kunskaper kan vissa kurser tas inom andra forskarutbildningsämnen. Syftet med dessa kan vara att ge fördjupade kunskaper i MDI-områdets förutsättningar, breddning i något tillämpningsområde eller andra färdigheter, t.ex. i språk, kommunikation eller mediekunskap.

Avhandlingsdelen som bör påbörjas snarast motsvarar 100 poäng för doktorsexamen och 40 poäng för licentiatexamen. Ämnet för avhandlingen skall väljas i samråd med ämnesföreträdare och huvudhandledare, och bör ansluta till den forskning som finns vid institutionen.

Forskarstuderande skall under sin utbildningtid ta del i och bidra till den vetenskapliga aktivitet som bedrivs vid institutionen genom att bevista seminarier och ge normalt ett seminarium per år om sitt avhandlingsarbete.

Ämnets tvärvetenskapliga natur gör det önskvärt att forskarhandledning ges med bidrag från flera relevanta discipliner, lämpligen i form av specifik handledarkommitté för varje forskarstuderande.

 

 

   


Sidansvarig: Kerstin Frenckner <kfrenck@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2003-01-19