English Sök på Nada   Kontakt 
Numerisk analys och datalogi
Kungl Tekniska Högskolan
Nada / Utbildning/ Forskarutbildning / Studieplaner
Utbildning
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Nadas Forskarutbildning

Studieplan för ämne

  KTH SU

Datalogi

Klicka här

Klicka här

Numerisk analys

Klicka här

Klicka här

Människa-datorinteraktion

Klicka här

 

Media och grafisk produktion

Klicka här

 

Studieplan för forskarutbildningen i datalogi vid Nada, KTH

Ämnesbeskrivning och mål för utbildningen

Datalogin är metodikvetenskapen för konstruktion av programvara och av andra representationer av beräkningar. Ämnet har en praktisk och en teoretisk sida. Bland delområden kan nämnas

  • analys och utveckling av fundamentala datalogiska algoritmer

  • analys och klassificering av beräkningsproblem m.a.p. komplexitet

  • artificiell intelligens

  • bildbehandling och datorseende

  • autonoma system

  • grafisk databehandling och kommunikation människa-maskin

  • neuronnätsmodellering och neurala beräkningar

  • programvaruteknik

  • tillämpningar inom databehandlingsområdet av matematik och logik

Ämnesföreträdarna är professorerna i datalogi, teoretisk datalogi, datalogi; särskilt autonoma system, människa-datorinteraktion samt datalogi; särskilt bildbehandling.

Målet för forskarutbildningen är att ge den studerande goda kunskaper i datalogi och förmåga att bedriva självständigt datatekniskt forsknings-, utvecklings-, undervisnings- och utrednings-arbete inom skilda områden av samhället.

Behörighetsvillkor och förkunskapskrav

Behörighet till forskarutbildningen i datalogi ges av

(a) civilingenjörsexamen på datateknikprogrammet, eller på teknisk fysik-programmet med kompetensinriktning diskret matematik och datalogi, optimeringslära och systemteori

eller

(b) magisterexamen med datalogi som huvudämne, eller

(c) motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade inom eller utom landet på annat sätt. Detta innebär normalt 60 poäng i datalogi och numerisk analys varav minst 40 poäng i datalogi, samt 40 poäng i matematiska ämnen.

Dessutom krävs för behörighet sådan förmåga som behövs för att gå igenom utbildningen (se t. ex. studiehandboken för forskarutbildning vid KTH). En förutsättning för antagning är att någon forskare vid institutionen har åtagit sig att som huvudhandledare ansvara för den antagnas forskarutbildning.

Förkunskapsrekommendationer

Goda kunskaper i matematik och datalogi förutsätts. För vissa inriktningar bör den studerande också ha goda kunskaper i numerisk analys.

Utbildningens uppläggning

Forskarutbildningen består av en kursdel och en avhandlingsdel. Kursdelen omfattar 60 poäng för doktorsexamen, 40 poäng för licentiatexamen. Kurser ges i form av föreläsningar, seminarier, litteraturkurser samt laborations- och projektuppgifter. Kurserna väljs i samråd med ämnesföreträdaren och huvudhandledaren, med hänsyn till målet för utbildningen.

En väsentlig del av kurserna (ca 40 poäng för doktorsexamen) skall vara doktorandkurser i datalogi, datorsystem och matematik eller datatekniska grundutbildningskurser för D-linjen. De sistnämnda skall vara främst på påbyggnadsnivå och ej mer än 20 poäng, och dessutom inte motsvaras av kurser i den studerandes grundutbildning.

Övriga kurser kan vara grundutbildningskurser och forskarutbildningskurser vid andra program respektive forskarutbildningsämnen än D/KTH, Mat-Dat/SU respektive datalogi. Syftet med dessa kan vara att ge en fördjupad kunskap inom datalogiämnen, breddning till något tillämpningsområde eller andra färdigheter, t.ex. språk.

Det poängtal som tillgodoräknas kan reduceras från det nominella poängtalet för kurser som överlappar innehållsmässigt med andra kurser som ingår i den studerandes grundutbildning eller individuella studieplan.

En individuell studieplan skall upprättas och uppdateras, normalt en gång per år.

Avhandling

Avhandlingsdelen som bör påbörjas snarast motsvarar 100 poäng för doktorsexamen och 40 poäng för licentiatexamen. Ämnet för avhandlingen skall väljas i samråd med ämnesföreträdare och huvudhandledare, och bör ansluta till den forskning som finns vid institutionen.

Forskarstuderande skall under sin utbildningstid ta del i och bidra till den vetenskapliga aktivitet som bedrivs vid institutionen genom att bevista seminarier och ge normalt ett seminarium per år om sitt avhandlingsarbete.

   


Sidansvarig: Kerstin Frenckner <kfrenck@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2003-01-19