KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

KTH / Nada / Student vid Nada / Vad Nada förväntar av dig

Vad Nada förväntar av dig som student

Var aktiv och tänk kritiskt och konstruktivt

Allt lärande bygger på att den som ska lära sig är intresserad av sitt lärande. Lärarens huvudsakliga uppgift är att stimulera lärandet. Modern pedagogik talar inte om utlärning utan om inlärning. Den som ska lära sig måste alltså vara aktiv och ta ett ansvar för sin egen inlärning.

I skolan har du ofta serverats väldefinierade problem som har exakt en korrekt lösning. Verkligheten är inte sådan.

Det är få problem som har en lösning som säkert är korrekt eller ens säkert bättre än andra lösningar. De flesta problem är inte ens väldefinierade. Det är heller inte självklart vad som kännetecknar en bra lösning.

Syftet med studierna vid KTH är att du ska bli väl förberedd för problemlösning i verkligheten. För att bli det måste du lära dig att tänka kritiskt och konstruktivt.

Information

E-post

Vi använder e-post för att nå enskilda studenter (men gör inte massutskick) och förväntar oss därför att du regelbundet läser din e-post på din KTH/Nada-adress. Om du föredrar att använda en annan e-postadress, så se till att vidarebefordra den e-post som kommer till KTH/Nada-adressen till din andra adress.

Webbinformation

Varje Nada-kurs har en egen webbplats, som läraren använder för att sprida information om kursen. Vi förväntar oss att du läser den information som finns där och att du regelbundet läser nyheterna under den tid som kursen pågår. Om du vid kursens slut har labbar, tenta eller något annat kvar, så förväntar vi oss att du söker information själv på webben om tider för omtenta, omlabbar etc.

Presentation av dig och vilken kurs du läser

Ofta behöver vi veta vem du är och vilken kurs du läser för att kunna ge dig service. När du lämnar in redogörelser och inlämningsuppgifter ska du märka dem med ditt namn och e-postadress och kursens namn och/eller nummer (+ eventuellt andra saker som läraren bett om). När du besöker lärare eller skickar e-post till lärare underlättar det ofta om du berättar vad du heter och vilken kurs du läser. Vid redovisning av större labbar och liknande ska du kunna legitimera dig (precis som vid tentor) för att vi ska kunna vara säkra på att vi godkänner rätt person.

topp>>

Undervisningen

Kom i tid, var väl förberedd, ha med dig nödvändigt material och ägna din uppmärksamhet åt undervisningen. Då får du ut mest av undervisningen och stör inte dina kamrater.

Labbredovisning och liknande

Vid labbredovisning och liknande förväntar vi oss att du är förberedd och har material i form av labblydelse, kvittenspapper och liknande framme. Du ska naturligtvis vara väl insatt i labben och kunna redogöra för vad du (och din ev. labbkompis) gjort. Ska du visa ett program så ska det vara körklart. Vi förväntar oss också att du ägnar dig helt åt labbredovisningen. Med dessa förutsättningar går redovisningarna snabbare och smidigare och väntetiderna blir kortare.

Kursmaterial

Om det till kursen hör en lärobok så förväntar vi oss att du köper den vid kursens start och sedan läser de delar som ingår i kursen. Samma sak gäller kursbunten.

topp>>

Administration

Incheckning i res

På de flesta Nada-kurser används systemet res för att bokföra resultat på alla labbar, hemuppgifter etc. som ingår i kursen. Tyvärr finns ingen koppling mellan res och Ladok. Varje student som ska gå en kurs där res används måste därför checka in i res för att läraren ska kunna bokföra studentens labbar på ett smidigt sätt. Om möjligt bör du därför checka in innan du blir godkänd på första labben. Hur du gör bör framgå av labbanvisningar och/eller kursens webbplats.

Kontroll av resultat

Kontrollera i res att de enskilda labbar och liknande som du godkänts på också lagts i res (gör res show kurs).

Kontrollera också i Ping eller Mina sidor att resultat på hela moment lagts in i Ladok.

Om vi missat att lägga in något eller om det finns missförstånd om huruvida du är godkänd är det mycket enklare att klara upp om det upptäcks tidigt.

Kursval och registrering

För att Nada ska kunna registrera dig på en kurs och rapportera in dina resultat måste din studievägledning lägga in terminsregistrering och kursval för de kurser du ska läsa. Därför måste du varje termin lämna in en studieanmälan till din studievägledning. Vill du läsa en kurs som inte är obligatorisk för dig måste du också göra ett kursval.

Tidsgränser

På många kurser förekommer tidsgränser för t.ex. inlämning av hemuppgifter eller redovisning av labbar. Dessa förväntas du hålla. Tidsgränser är vanligt förekommande i arbetslivet och att hålla tidsgränser är därför en bra förberedelse för arbetslivet. Ofta finns även andra skäl till tidsgränserna. Läraren kanske vill kunna diskutera lösningarna vid undervisningen och det förutsätter ju att alla studenter lämnat in lösningarna. Om du skulle råka ut för något alldeles speciellt och märker att du inte kan hålla tidsgränsen utan vill be om dispens, så gör det innan tidsgränsen gått ut.

Resor, sjukdom etc.

Vid planerad frånvaro, t.ex. för skidresor och träningsläger, förväntar vi oss att du planerar så att du tar igen det du förlorar i huvudsak innan eller under frånvaron. Vid oplanerad frånvaro, t.ex. på grund av sjukdom, förväntar vi att du gör så gott du kan för att ta igen det du förlorat efter frånvaron.

topp>>

Ömsesidig hjälp och hänsyn

Nadas personal förväntar sig att bemötas med respekt och hänsyn på samma sätt som du förmodligen förväntar dig att bli bemött med respekt och hänsyn. Detta innebär bl.a. att du förväntas respektera öppettider hos studentexpedition och Delfi och att du respekterar om en lärare säger sig inte ha tid att ta emot dig om du besöker honom/henne.

Kvalitetsarbete

Vi förväntar oss att du hjälper oss i vårt kvalitetsarbete genom framföra kritik på ett konstruktivt och positivt sätt på ett så tidigt stadium som möjligt. Kritik kan framföras till kursansvarig. Om det gäller mer övergripande frågor eller om du har problem att framföra kritiken till kursansvarig kan du istället framföra kritik till studierektor. Du kan själv välja medium: e-post, telefon, papper eller personligt sammanträffande. Vi ser gärna en dialog.

Vi förväntar oss att du besvarar kursenkäter och gör det på ett ansvarsfullt sätt. Likaså förväntar vi oss att få studentrepresentanter till såväl vissa fasta grupper (t.ex. Gru-gruppen) som olika tillfälligt sammansatta grupper.

topp>>


 
Sidansvarig: Mikael Goldmann <migo@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2004-11-10