KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

KTH / Nada / Student vid Nada / Vad du kan förvänta av Nada

Vad du som student kan förvänta dig av Nada

Nada är en stor institution med mycket undervisning och många lärare. Vi har höga ambitioner vad gäller undervisningen. De flesta Nada-lärare tycker det är roligt och stimulerande att undervisa och vi har genom åren gjort många pedagogiska experiment med nya undervisnings- och examinationsformer. Det pågår ständigt en diskussion mellan lärarna om pedagogiska frågor och vi har interna pedagogiska seminarier. Vi har också ansträngt oss att strama upp administrationen kring undervisningen för att få den att fungera effektivt och lagom enhetligt.

Vi hoppas att du märker av våra ambitioner. Har du kritik eller idéer till förbättringar så dra dig inte för att framföra det till kursansvarig. Om det gäller mer övergripande frågor eller om du har problem att framföra kritiken till kursansvarig kan du istället framföra kritik till studierektor. Du kan själv välja medium: e-post, telefon, papper eller personligt sammanträffande. Vi ser gärna en dialog.

E-post

Du kan förvänta dig att lärare läser sin e-post och besvarar sina brev. Hur snabbt det går kan däremot variera. Många lärare får väldigt mycket e-post. Se därför till att ge ditt brev ett talande ämne så att det inte av misstag hamnar bland spam-breven. Du kan inte förvänta dig att lärare ska svara på frågor där du enkelt själv kan finna svaren genom att t.ex. läsa på kursens webbplats. Du kan heller inte förvänta dig att lärare ska lösa programmeringtekniska problem kring t.ex. labbar om du skickar dina program till dem.

Var försiktig med bilagor. Många lärare anväder Unix-datorer och kan då inte läsa t.ex. Word-filer. Andra lärare läser sin e-post även hemifrån och vill då vanligen inte tanka hem stora filer via modem.

topp>>

Inläggning av resultat i res

Du kan förvänta dig att en godkänd labb läggs in i res inom ett par dagar efter det att den godkänts ­ förutsatt förstås att du checkat in i res. En del lärare lägger även in tentaresultat i res, andra gör det inte.

Inrapportering av resultat i Ladok

Du kan förvänta dig att tentaresultat rapporteras in i Ladok inom ett par dagar efter att tentan rättats. Vid halvårsskiften och om expeditionspersonalen skulle bli sjuk mer än några dagar kan det ta längre tid.

Labbresultat och liknande kan du däremot inte vänta dig att de rapporteras in i Ladok direkt när du blivit godkänd. De läggs ofta in först när alla studenter på kursen som följer tidsplanen är godkända. Efter kursens slut anordnas ofta omlabbar i omtentaperioderna. Blir du godkänd vid ett sådant tillfälle kan du förvänta dig att resultatet rapporteras in relativt direkt. Om en lärare däremot ger dig möjlighet att redovisa en labb eller liknande mer eller mindre enskilt kan du inte förvänta dig att resultatet rapporteras in direkt såvida du inte explicit ber om det.

topp>>

Kursfordringar

Vid kurstart kan du förvänta dig att det finns information om vad som krävs för att bli godkänd på kursen på kursens webbplats. På de flesta kurser ges graderade betyg och då kan du förvänta dig att det på kursens webbplats också anges på vilka grunder betygssättningen görs (t.ex. att betyget på kursen grundar sig på betyget på tentan som grundar sig på antal uppnådda poäng på tentan).

Kvalitetsarbete

Nada ägnar sig åt ett omfattande kvalitetsarbete t.ex. i form av utvärderingar och kursanalyser. Du kan förvänta dig att en kursanalys publiceras på kursens webbplats cirka en månad efter kursslut. Du kan också förvänta dig att på kursens webbplats kunna hitta tidigare års kursanalyser.

Lärares tillgänglighet

Det enklaste sättet att nå en lärare är i allmänhet i samband med undervisningen eller via e-post. De flesta lärare har också en mottagningstid eller kan ta emot besök vid andra tidpunkter. Du kan dock inte förvänta dig att lärarna är mer eller mindre ständigt tillgängliga eller att de alltid har tid för dina frågor om du besöker dem. Du kan normalt inte förvänta dig att få handledning, hjälp med studier etc. genom att besöka läraren. Nada har helt enkelt inte tillräckligt med pengar att avsätta lärartid till sådant annat än i liten utsträckning.

topp>>

Respekt och hänsyn

Du kan förvänta dig att Nadas personal bemöter dig med respekt och hänsyn på samma sätt som de förväntar sig att du bemöter dem med respekt och hänsyn.

Rättning

Du kan förvänta dig att ordinarie tentor normalt rättas inom femton arbetsdagar och omtentor inom tio arbetsdagar. Samma tid gäller för inlämningsuppgifter och liknande och då räknas tiden från sista inlämningsdag.

Undervisning

Du kan förvänta dig att läraren kommer i tid, är väl förberedd och har med sig nödvändigt material. Du kan naturligtvis förvänta dig att läraren ägnar sin uppmärksamhet åt undervisningen på samma sätt som Nada förväntar att du som student gör det.

Naturligtvis kan du förvänta dig att du ser vad läraren skriver, hör vad han säger och att budskapet innehåller en röd tråd och ligger på rätt nivå. Du kan också förvänta dig att läraren anstränger sig att stimulera ditt intresse och ditt lärande.

Du kan förvänta dig att läraren gör paus för rast och avslutar undervisningen ungefär vid den tid som finns angiven i schemat om han/hon inte kommit överens med studenterna om något annat.

topp>>

Undervisningsmaterial

Du kan förvänta dig att det cirka en vecka före kursstart finns information om vilken kurslitteratur som ska användas. Många kurser har en kursbunt som säljs på studentexpeditionen. Du kan dock inte förvänta dig att den är klar före kursstart. Du kan förvänta dig att merparten av material i form av labbar, anvisningar, kompendier och liknande är klart vid kursstart. Om kopior av föreläsarens OH-bilder eller annat material direkt relaterat till en viss föreläsning delas ut, så kan du inte förvänta dig att det finns före föreläsningen.

Utdelat material

Om läraren delar ut material i samband med undervisningen kan du förvänta dig att det räcker till ett exemplar till varje närvarande. Du kan också förvänta dig att det i efterhand går att få tag i materialet och att kursansvarig angett hur det går till (vanligen genom att hämta det i förrummet utanför expeditionen eller från webben).

Webbinformation

Du kan förvänta dig att det finns aktuell information på kursens webbplats från cirka en vecka före kursstart och fram till kursens slut.

Du kan förvänta dig att all administrativ information som är speciell för en viss kurs finns på kursens webbplats och/eller i kursbunten.

topp>>


 
Sidansvarig: Mikael Goldmann <migo@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2004-11-10