KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

KTH / Nada / Student vid Nada / Studentguiden från A till Ö

Studentguiden från A till Ö


Allmänhandledning, Anmälan till tentor, Ansvarsförbindelse, Arbetsmiljö, Bokade datorsalar, Datorsalar, Delfi, Extentor, Extra examination, Felanmälan, Fusk, Förrumet till expeditionen , Grundutbildningsgruppen, Hämta ut rättade labbrapporter o.d., Institutionsstyrelsen, Intyg, Jobb på Nada, Kalendariet, Klagomål, Kopiator, Kursbunt, Kursenkät, Kursval, Ladok, Legitimation, Låsta dörrar, Lämna in labbrapporter o.d., Mina sidor, Numero, Passerkort, Ping, Platsbegränsning, Plussning, Postlåda, Registrering på kurs, Res, Sima-manager, Studentexpeditionen, Studeranderepresentanter, Studierektor, Tentor, Terminsregistrering, Var finns lärarna

Förslag till ytterligare punkter på denna lista mottas tacksamt av Kerstin Frenckner, kfrenck@nada.kth.se


Allmänhandledning

Mellan Gul och Grön datorsal på Osquars backe 2, plan 4 finns vissa tider en allmänhandledare, som kan svara på allmäna frågor om Unix, grundläggande programmering etc. Allmänhandledaren har inte kunskap om labbarna i olika kurser och tar inte emot labbredovisningar. Allmänhandledningen har en egen webbsida där man kan läsa om handledningstider och handledarnas kunskaper.

Anmälan till tentor

Se tentor.

Anslagstavlor

Anslagstavlor finns väster om E-trapphuset på plan 3. Där finns ett utrymme för varje kurs och där anslås tentaresultat, anmälningslistor till labbar etc. På samma ställe finns en anslagstavla med allmän information om Nadas kurser. För SU-studenter finns en anslagstavla strax norr om E-trapphuset på plan 2.

Ansvarsförbindelse

Alla som kvitterar ut ett datorkonto vid KTH skriver på en ansvarsförbindelse. I och med det förbinder man sig att följa KTHs regler vid användning av skolans datorutrustning. Här kan du läsa innehållet i ansvarsförbindelsen (pdf-form) och KTHs regler. Dessutom gäller de kompletterande Nada-reglerna (pdf-form).

Arbetsmiljö

Representanter för studenter och institutionen har kommit överens om arbetsmiljöregler för arbetet i datorsalarna.

topp>>


Bokade datorsalar

När en datorsal är bokad har den kurs som bokat rätt att använda hela salen. Om du sitter där och arbetar och blir ombedd att lämna salen måste du genast göra det. Om inte alla platser i salen visar sig behövas för den kurs som bokat salen så går det normalt bra att använda lediga platser. Bokningsschema.

Studenter kan inte boka plats i Nadas datorsalar.

Brevlåda

Se postlåda.

topp>>


Datorsalar

Nadas datorsalar finns på Osquars backe 2, plan 4 (salarna Röd, Orange, Gul, Grön, Brun).

På de flesta Nadakurser (utom för D, E, M, S, Media och SU) används Röd, Orange, Gul, Grön och Brun.

Ibland är salarna bokade.

För viss undervisning hyr Nada andra salar.

Datorsalarna på Osquars backe 2, plan 5 (salarna Grå, Karmosin, Vit,
Magenta, Violett, Turkos) och Lindstedtsv. 5 plan 5 (salarna
Spelhallen, Sporthallen, Musiksalen, Konsthallen, Matsalen) tillhör
D-programmet. De används av D-teknologerna och SU-studenterna i
kurser och för eget arbete. De hyrs även av Nada för enstaka kurser.

Även övriga program på KTH har egna datorsalar för eget arbete, t.ex. e-posthantering, rapportskrivning, informationssökning och eget arbete med datorlabbar.

Mellan Gul och Grön sal ligger handledarrummet där det varje vardag
finns allmänhandledning.

Delfi

Delfi är systemgruppens serviceenhet. Delfi har en egen webbsida.

topp>>


Extentor

Extentor är tentor som givits tidigare. Vanligen ligger ett par extentor i kursbunten. Tentor som ges under året brukar sedan läggas ut på kursens webbplats. Det finns inga extentor på studentexpeditionen.

Extra examination

Tentor
Från och med 2006 ges normalt en ordinarie tenta och en omtenta varje kurs (som har tenta). För kurser med färre än 40 deltagare ges omtentan ofta efteröverenskommelse med läraren och som en muntlig tenta. KTHs grundutbildningsutskott har fastställt riktlinjer för när en student kan begära en extra tentamen, se KTH-handboken. Nada följer dessa.

Labbar och liknande
Laborationerna har normalt som syfte att ge studenterna träning på vissa kursmoment och bör därför utföras under kursens gång. På vissa kurser, framför allt projektkurser, är det inte möjligt att genomföra och redovisa labbar annat än under kursens gång. Men på de flesta kurser brukar kursledaren erbjuda ett eller ett par extra redovisningstillfällen efter kursens slut. Den som inte redovisar då heller brukar hänvisas till att genomföra nästa års laborationskurs tillsammans med det årets studenter. Skälen till detta är följande: Nadas ämnen är dynamiska. Laborationer måste kunna förändras. Lärare kan försvinna och bytas ut och det är inte rimligt att den nya läraren ska sätta sig in i de gamla laborationerna. Verktygen förändras också så att det verktyg som används ett år kanske inte är tillgängligt nästa år. Normalt består en laborationskurs av flera laborationer där antalet kan variera mellan åren.

På kurser som inte längre ges
KTHs regler för examination på kurser som inte längre ges finns i KTH-handboken. Dessa regler ger inte studenterna någon rätt att examineras på labbar och liknande på kurser som inte längre ges. På Nada brukar vi dock erbjuda någon möjlighet att redovisa labbar och liknande efter det att kursen slutat att ges. Vad som gäller bör framgå av kursens webbsidor.

topp>>


Felanmälan

Fel på datorutrustning
Felanmälan av datorutrustning och annan utrustning i datorsalarna ska göras via Delfis webbformulär för felanmälan eller till e-postadressen system@nada.kth.se Försök att noga beskriva felet (t.ex. musen saknas eller efter en bra stund blir skärmen svart-vit-randig) för att underlätta för reparatörerna. Sätt också gärna en lapp på utrustningen om att det är trasig och felanmäld.

Fel i fastigheterna
Fel på belysning i trapphus och salar, fönster, toaletter etc. anmäls enligt KTHs anvisningar.

Fusk och hederskodex

För att tydliggöra vad som är tillåtet samarbete och vad som är fusk har Nada utarbetat en hederskodex.

Förrummet till studentexpeditionen

Utanför Nadas expedition på bottenvåningen i Osquars backe 2 finns ett förrum. Förrummet är öppet måndag-fredag 9-17 under terminstid.

Förrummet är till för att studenterna enkelt ska kunna komma åt kursmaterial som delats ut vid undervisningen, lämna in lösningar, hämta rättade rapporter etc.

I förrummet finns det en hylla för hämtning av material som delats ut vid undervisningen (t.ex. kopior av OH-bilder), rättade labbrapporter och annat material som studenterna ska hämta. För varje kurs finns en box.

Det finns också en hylla för inlämning och här finns mappar att lägga inlämningsuppgifter etc. i.

Notera att lådor som hör till pågående kurser och lådor som hör till övriga kurser står i olika hyllor.

Följ alltid kursledarens anvisningar.

Utanför förrummet finns en postlåda.

topp>>


Grundutbildningsgruppen

I grundutbildningsgruppen på Nada diskuteras övergripande frågor om grundutbildningen (framför allt utbildningen inom civilingenjörsutbildningen och på matematisk-datalogiska linjen på SU). Där finns två studentrepresentanter ­ en från KTH och en från SU. Mer om gruppens arbete kan du läsa här.

topp>>


Hämta ut rättade labbrapporter o.d.

På många kurser förekommer det att labbrapporter, inlämningsuppgifter, hemtal och liknande lämnas in på papper, rättas av läraren och sedan lämnas tillbaka. Ofta görs detta i samband med undervisningen, men ibland fungerar inte det. Många kursledare lägger då ned rapporterna i förrummet utanför studentexpeditionen. Rapporterna ligger då i ett fack märkt med kursens namn och eventuellt ytterligare något.

topp>>


Institutionsstyrelsen

Institutionsstyrelsen är högsta beslutande organ på Nada. Institutionsstyrelsens aktuella sammansättning finns här. Det finns två studentrepresentanter i institutionsstyrelsen ­ en från KTH och en från SU.

Intyg

Behöver du intyg t.ex. till CSN eller för stipendier, så vänd dig till din studievägledning.

topp>>


Jobb på Nada

Nada har ett mer eller mindre ständigt behov av handledare (både allmänhandledare och handledare till labbarna i olika kurser) och övningsledare. Här kan du läsa mer om vad som gäller.

topp>>


Kalendariet

I Nadas kalendarium presenteras kort olika seminarier, disputationer och andra händelser. Som student vid Nada är du välkommen att delta (dock inte på speciella seminarier med avgift/begränsat deltagarantal och liknande). Kalendariet finns på webben under Aktuellt på Nada.

Klagomål

Har du klagomål på en kurs eller idéer till förbättringar, ska du framföra dessa till kursledaren. Vissa saker är lätta att rätta till direkt. Annat kan vara svårt eller omöjligt eller bara möjligt på sikt. Läraren kan också bedöma att en föreslagen förändring av olika skäl inte är önskvärd. Skulle du finna att det är svårt att diskutera med läraren, kan du vända dig till studierektor.

Kopiator

Behöver du använda en kopiator, så gå till KTHs informationscentrum på Osquars backe 1 eller Kårhuset. Nadas kopiatorer är inte till för studenter.

Kursbunt

Till många kurser hör en kursbunt med material i form av t.ex. artiklar och handledningar. Dessa säljs på Nadas studentexpedition. Priset baseras på Nadas tryckkostnad. Nada tillämpar inte öppet köp och säljer inte delar av kursbuntar. Kurs-PM och labblydelser brukar vara gratis.

topp>>

Kursenkät och kursanalys

Rektor har bestämt att kursledaren ska göra en kursanalys för varje kurs. Det är alltså läraren som är ansvarig för att kursanalysen görs. Han/hon kan därför inte överlåta detta på studenterna. Kursanalysen ska innehålla diverse fakta om kursen (t.ex. poängtal, antal undervisningstimmar, antal deltagare och examinationsfrekvens). Kursanalysen ska också innehålla lärarens syn på hur kursen fungerat och vad som bör ändras till nästa läsår. Studenternas uppfattning är en annan viktig punkt. Därför brukar läraren göra en kursenkät. Ibland finns ett intresse bland studenterna för att göra en enkät. Vanligen är det då bättre att samarbeta om en enkät än att göra två. Enkäten görs vanligen som en webbenkät som läggs ut i slutet av kursen eller direkt efter tentan/sista undervisningstillfälle. Ta för vana att besvara kursenkäten. Genom att göra det hjälper du läraren att utveckla kursen så att nästa års studenter får en bättre kurs. På en del kurser kan det förekomma kursnämnder eller liknande där en grupp studenter och kursledaren och ev. flera lärare diskuterar kursen.

På Nada läggs kursanalyserna ut på webben (på kursens webbplats). Det görs också varje läsår en sammanställning av kursanalyserna.

Kursval

Vill du läsa en valbar kurs, måste du först välja den och studievägledningen ska godkänna ditt val. Kursval organiseras av studievägledningen (gäller både KTH och SU). Följ anvisningarna från din studievägledning. Speciella tidsgränser gäller för valet.

Om du av någon anledning missar att göra kursvalet i tid, kan du göra ett sent kursval. Varje studievägledning hanterar detta på sitt eget sätt. På DEF får studenterna en blankett att fylla i som sedan ska lämnas till institutionen som ger kursen. Dessa blanketter ska läggas i postlådan på b.v. Osquars backe 2. Om du av din studievägledning ombeds kontakta institutionen för att göra sent kursval, så skriver du till kursval@nada.kth.se

topp>>


Labbsalar

Se datorsalar.

Ladok

Ladok är det studieadministrativa system som används vid KTH, SU och de flesta andra högskolor i Sverige. Här lagras data om dig (t.ex. namn, personnummer och adress), dina kursval och registreringar och dina resultat.

Ladok, KTH

En del data läggs in av ditt utbildningskansli (studievägledningen) t.ex. terminsregistrering och kursval. Andra data läggs in av institutionerna, t.ex. registrering på kurs och resultat på kurs. Ladok används även för t.ex. KTHs budgetarbete. Du kan se mycket av vad som finns lagrat om dig via systemet Mina sidor eller Ping-systemet.

Så här funkar det du som student ser av Ladok:
  • Första steget är att du gör en studieanmälan (ev. med studieplan) för nästa termin till din studievägledning. Kontrollera med din studievägledning när och hur det ska göras. Din studievägledning lägger sedan in en terminsregistrering samt kursval för de obligatoriska kurser du ska läsa.
  • Ska du läsa valbara kurser måste du själv göra kursanmälan/kursval (vanligen via webben). Studievägledningen granskar dina val och lägger sedan in kursval i Ladok.
  • Du börjar läsa kursen och checkar in i res (på de kurser som inte använder res brukar någon form av närvarolistor användas för att se vilka som verkligen läser kursen). Institutionen registrerar studenter på kursen (görs av personalen på studentexpeditionen). Institutionen kan bara registrera de studenter som har kursval och terminsregistrering inlagda i Ladok.
  • Förhoppningsvis blir du godkänd på de moment som ingår i kursen, t.ex. tenta och labbkurs. Vilka moment en viss kurs har framgår av studiehandboken. Varje moment rapporteras in i Ladok av institutionen och när alla moment är avklarade får studenten ett slutbetyg på kursen. Det går bara att rapportera in resultat på de studenter som är registrerade på kursen och som är terminsregistrerade.

Ladok, SU

SU har ett eget Ladok-system. Det fungerar ungefär som KTHs men saknar funktioner för studenterna att själva se sina resultat.

topp>>

Legitimation

Vid tentor och redovisning av stora labbuppgifter och liknande måste du legitimera dig. KTH måste helt enkelt säkert veta att det är rätt person som tentar/redovisar.

Personer som inte har rätt att vistas i datorsalarna kan avvisas. Därför måste du alltid ha med dig dels kårkort (för SU-studenter gäller ett speciellt grönt Nada-kort) och fotolegitimation när du är i datorsalarna. Kontroller förekommer särskilt på kvällar, nätter och helger.

Låsta dörrar

Nada strävar efter en öppen miljö. Länge hade vi alla dörrar från trapphus till korridorerna med kontorsrum olåsta under kontorstid. Men tyvärr har vi råkat ut för stölder och känner oss därför tvungna att hålla vissa dörrar låsta. Vill du besöka en person som sitter innanför en låst dörr kan det vara klokt att ringa vederbörande. Telefonnummer finns på Nadas personallista och på KTHs Sök-anställd-sida.

Lämna in rapporter och liknande

I en del kurser förekommer labbrapporter, inlämningsuppgifter och andra dokument som ska lämnas in på papper. Följ din kursledares instruktioner för detta. Men om din kursledare inte sagt något annat, så lämnar du sådana dokument i förrummet till studentexpeditionen. Där ska finnas ett fack märkt med aktuell kurs och eventuellt även vilken labb/uppgift det handlar om. Innan du lägger papperen där så kontrollera att de sitter ihop ordentligt och att du märkt dem med ditt namn, din e-postadress och aktuell kurs (+ ev. ytterligare saker som din kursledare sagt till om). Om förrummet är låst, så kan du lägga papperen i postlådan utanför. Men då ska du lägga dem i ett omslag eller kuvert märkt med kursens nummer och/eller namn så att expeditionspersonalen har en rimlig möjlighet att sortera in dem i rätt mapp.

topp>>


Mina sidor

KTH-studenterna kan använda Mina sidor för att se vilka registreringar, studieresultat m.m. som finns lagrade i Ladok. Mina sidor är under utveckling och kommer att ersätta Ping.

topp>>


Numero

Nada har ett internt nyhetsblad som heter Numero och kommer ut varje vecka. Det finns på webben.

topp>>


Passerkort

För att komma in i Nadas datorsalar behöver du ett passerkort som är rätt aktiverat. De flesta studenter har s.k. KTH-kort. Aktivering görs automatiskt vid kursstart för de studenter som har kursval inlagt i Ladok.

För att komma in i D:s datorsalar på plan 5 behöver du också ett passerkort som är rätt aktiverat. Aktiveringen görs automatiskt för D-teknologer. För övriga teknologer som har undervisning i D:s datorsalar görs aktiveringen vid kursstart för de studenter som har kursval registrerat i Ladok.

Delfis webbsidor kan du läsa mer om passerkort, t.ex. vad du ska göra om du tappat bort ditt passerkort, glömt koden eller om kortet inte fungerar.

Ping

Ping är ett system där varje KTH-student kan se vilka studieresultat etc. som finns lagrat om honom/henne i Ladok-systemet. KTH arbetar med att ersätta Ping med det nyare systemet Mina sidor (Ping bygger på gammal teknik) under läsåret 2003/2004. Läs mer om Ping och Mina sidor.

Platsbegränsning

Nadas policy är att välkomna studenterna till våra kurser och att därför ha så lite platsbegränsningar som möjligt. Om en kurs får fler deltagare än förväntat gör vi vad vi kan för att ta fram extra resurser i form av lärare, salar o.d. Några kurser är dock platsbegränsade och det gäller främst kurser som har mycket speciella labbar. Robotikkursen är ett exempel. Där bygger varje labbgrupp en robot. Om en kurs har platsbegränsning, så framgår det i studiehandboken.

Plussning

Plussning innebär att studenten går igenom en redan godkänd examination en gång till för att försöka få bättre betyg. Plussning är tillåtet på tentor för KTH-studenter men inte för SU-studenter. Plussning på labbar och annan alternativ examination är inte tillåten (annat än i speciella undantagsfall där så angivits i t.ex. kurs-PM).

På vissa kurser får studenten betyget 3 om vissa labbar gjorts men har möjlighet att göra ytterligare labbar för att få högre betyg. Det finns då normalt en tidsgräns för att göra dessa extra labbar. När den tidsgränsen passerats kan betyget inte höjas.

Postlåda

Utanför förrummet till Nadas studentexpedition på bottenvåningen i Osquars backe 2 finns en postlåda. Där kan du lägga material du skulle lagt i förrummet om dörren dit varit öppen. Kom ihåg att märka det du lägger i postlådan med ditt namn och e-postadress och kursens namn eller nummer. Se till att de papper du lämnar in sitter ihop ordentligt ­ lägg dem helst i ett omslag eller ett kuvert.

Du kan också lägga annat material till Nadas lärare i postlådan. Märk det du lämnar in med ditt namn och e-postadress och stoppa det i ett kuvert med lärarens namn.

Personalen på expeditionen tömmer postlådan och sorterar innehållet.

topp>>


Registrering på kurs

Alla studenter som läser en kurs måste registreras på kursen. Det görs av Nada. På de flesta kurser registrerar vi de studenter som checkat in i res och visat aktivitet i kursen. En förutsättning för att vi ska kunna göra det är dock att studentens utbildningskansli (studievägledningen) lagt in kursval på den kursen och att studenten är terminsregistrerad.

Res

Res är Nadas eget program för att hålla reda på vilka studenter som är godkända på vilka labbar, ev. bonuspoäng etc. Res används på nästan alla Nadas kurser. När du börjar en kurs måste du checka in i res. Det gör du genom att på en Unix-dator ge kommandot res checkin kurs och sedan svara på diverse frågor. Kursledaren meddelar vad du ska skriva som kurs (det är inte kursens officiella namn eller nummer).

Observera att incheckning i res och registrering på kursen är två helt olika saker som inte har med varandra att göra. Det finns ingen koppling mellan res och Ladok (KTHs system för studiedokumentation).

Du kan själv kolla dina resultat i res med kommandot res show kurs

På kurser där inte Nadas Unixdatorer används av alla brukar läraren ha lagt upp resincheckning via ett webbformulär på kursens webbsida. Den som checkar in på detta sätt kan för närvarande inte kolla sina inrapporterade resultat med res show.

topp>>


Sima-manager

Sima-manager är ett system för att hålla reda på hjälp- och redovisningsköer vid labbar. Systemet används på många kurser. För att starta systemet ger du följande kommandon till Unix-systemet: module add sima följt av sm. Sedan anger du kurs och klickar på login. Till sist klickar du på queue. Beskrivning av Sima-manager.

Studentexpeditionen

Studentexpeditionen har en egen webbsida.

Studeranderepresentanter

Det finns studeranderepresentanter med i såväl institutionsstyrelse som grundutbildningsgrupp på Nada. I många arbetsgrupper som bildas ingår också studeranderepresentanter, t.ex. i den grupp som diskuterade examinationsformer och i de grupper som bedömer docentföreläsningar. Är du intresserad av att vara studeranderepresentant kan du kontakta studienämndens ordförande på din kårsektion (ämnesrådets ordförande på SU) eller studierektor vid Nada.

Studierektor

Vid Nada är studierektorsfunktionen uppdelad på flera personer. Viggo Kann är huvudansvarig och studierektor för datalogi. Ann Lantz är studierektor för människa-datorinteraktion och medieteknik. Och Lennart Edsberg är studierektor för numerisk analys. Mer om arbetsfördelning och om biträdande studierektorer finns att läsa på studierektorssidan.

topp>>


Tentor

Anmälan
Till de Nada-tentor som finns på KTHs tentaschema är du välkommen utan anmälan. Du måste dock vara registrerad på kursen och terminsregistrerad. Tentor på en del kurser med få deltagare liksom omtentor där vi tror att det blir få tentander schemaläggs dock inte. Till dessa tentor måste du anmäla dig. Hur du gör ska framgå av kursens webbsidor.

Rättning
Tentor ska normalt vara rättade inom 15 arbetsdagar; omtentor inom 10 arbetsdagar.

Resultat
Resultat anslås på anslagstavlan på plan 3 i E-trapphuset. Resultaten läggs också snabbt in i Ladok så att du kan titta på dem med Ping. KTHs policy är att studieresultat inte ska läggas upp på webben.

Uthämtning
Du kan titta på din tenta och hämta ut den på Nadas expedition. Du kan lära dig mycket på att studera din rättade tenta, så utnyttja den möjligheten. Efter ett år slängs tentorna.

Klagomål på rättning
Om du anser att läraren gjort fel vid rättningen av din tenta kan du klaga på rättningen. Om du inte hittat något konkret fel i rättningen att peka på lönar det sig dock inte att klaga.

Om inte kursledaren sagt något annat gäller följande: Hämta inte ut tentan. Lämna in ditt klagomål eller din fråga skriftligt på studentexpeditionen. Där finns en speciell blankett. Personalen där lägger in frågan/klagomålet i din tenta och vidarebefordrar den till kursledaren. Kursledaren kontaktar sedan dig via e-post.

Terminsregistrering

För att ha rätt att studera en viss termin måste du vara terminsregistrerad. Det görs hos ditt utbildningskansli (studievägledningen) efter att du gjort en studieanmälan. Det räcker inte med att betala kåravgiften.

topp>>


Var finns lärarna?

Studentexpeditionen och Delfi (systemgruppens mottagning) finns på plan 2, Osquars backe 2.

Lärarna är i allmänhet lättast att kontakta i samband med undervisningen eller via e-post. E-postadress hittar du på Nadas lärarlista, telefonnummer på Nadas personallista

Lärarna sitter uppdelade i forskargrupper enligt följande:

topp>>


 
Sidansvarig: Kerstin Frenckner <kfrenck@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2006-07-12