Nada från A till ÖAnslagstavla

Vi använder inte längre en fysisk anslagstavla, men väl en digital, se vänsterspalten från vägledningens hemsida.

Ansvarsförbindelse för användning av KTHs dator-, nät- och systemresurser

Alla som ska använda dator-, nät- och systemresurser vid Nada eller på KTH i övrigt måste underteckna en ansvarsförbindelse och - inte minst - följa skolans regler vid användning av dess utrustning.


Användarnamn

Alla som använder institutionens Unix-datorer måste ha ett användarnamn.
Detta hanteras av IT-stödet.

Användarnamnet är giltigt en begränsad tid. Du får ett e-brev när det håller på att löpa ut. Om du då fortfarande är aktiv som student vid Nada och har fortsatt behov av ditt användarnamn söker du upp IT-stödet och visar upp ditt gröna kort - intyg om Nada-tillhörighet för innevarande termin.Avsägelse av studieplats (studieavbrott)

Om du inte längre vill studera på ditt program, eller din fristående kurs, ska du anmäla detta till institutionen på blanketten
Studieavbrott-program
respektive
Studieavbrott-kurs
Skicka/lämna blanketten till studievägledaren (adress finns på blanketten).
Avbrottet noteras i Ladok.

Besöksadress

Lindstedtsvägen 3, plan 4, KTH.
Alternativt kan man använda entrén på Osquars Backe 2 (där det finns hiss).

Betyg

På ett moment där betygsskalan A-F används betyder något av betygen A-E att provet är godkänt. Studenten får då inte göra om provet ("plussa") för att försöka få ett högre betyg.
Betygen Fx och F innebär att provet är underkänt, och att studenten har rätt att göra om provet vid ett senare tillfälle.
Någon regel om att betyget Fx berättigar studenten till att genomföra en komplettering av provet för att uppnå betyget E finns inte vid Stockholms universitet.

Om en kurs består av flera moment där betygsskalan A-F används räknas slutbetyg fram på följande sätt:

 • Poängtalet för varje moment multipliceras med en siffra där respektive bokstavsbetyg översatts enligt följande: A=5, B=4, C=3, D=2, E=1.
 • Produkterna adderas, varpå den erhållna summan divideras med poängsumman för de moment där betyget A-E ges, och avrundas till närmaste heltal, vilket översätts tillbaka till bokstavsbetyg.
  Exempel: Kursen är på 15 hp; på 2 moment (3 hp resp. 4,5 hp) ges betyg enligt skalan A-E (och på övriga 7,5 hp enbart betyg U/G).
  Studenten har fått betyg C på 3 hp-momentet och betyg A på 4,5 hp-momentet. Slutbetyg på kursen blir då
  (3*3+4,5*5)/(3+4,5)=(9+22,5)/7,5=31,5/7,5=4,2 => B
  
  

  Fax

  Telefaxnummer till institutionen är: (08) 790 09 30.

  Märk alltid fax med mottagarens namn!


  
  

  Fel

  Felanmälan av datorutrustning samt annan utrustning i datorsalarna ska göras i detta formulär.
  
  

  Fusk och hederskodex

  Fuska får man inte göra, däremot är det tillåtet att samarbeta och att fråga andra till råds inom de ramar som Nadas hederskodex ger. Här följer ett försök till definition av vad det ena och det andra innebär.
  
  

  Fusk

  Reglerna om disciplinära åtgärder mot studerande finns i 11 kap. högskoleförordningen (1993:100). I 11 kap. 1 § högskoleförordningen anges när disciplinära åtgärder får vidtas mot studenter:

  "Disciplinära åtgärder får vidtas mot studenter som
  1. med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars skall bedömas,
  2. stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan,
  3. stör verksamheten vid högskolans bibliotek eller annan särskild inrättning inom högskolan. Disciplinära åtgärder får inte vidtas senare än två år efter det att förseelsen har begåtts."

  "Disciplinära åtgärder" beslutas i universitetets disciplinnämnd, i vilken bl.a. Rektor ingår, och kan resultera i allt från en varning till avstängning från studierna under en längre period.


  
  

  Hederskodex

  Hederskodex används på ett antal av Nadas kurser. Nedanstående lydelse är ett exempel på hur den kan se ut. Viss anpassning till olika specifika kurser förekommer alltid.

  "Grundregeln är att det jobb du gör i kursen på labbar och tenta ska du göra själv, förutom att labbarna kan göras i tvåmannagrupper. Vid redovisning av labbar ska båda i gruppen kunna redogöra i detalj även för vad labbkompisen skrivit.
  Ibland, speciellt när man skriver program, kan det vara nödvändigt att fråga någon annan (en kamrat eller en handledare) om hjälp med att hitta fel. Detta är tillåtet förutsatt att du uppfyller följande villkor.
  1. Du ska ge ett skriftligt erkännande till den som hjälpte till, lämpligen i form av en kommentar i slutet av din lösning, som talar om vem som hjälpt dej med vad.
  2. Du måste förstå hela den färdiga lösningen, även de delar du fått hjälp med.
  Varje annan form av samarbete och utnyttjande av andras lösningar betraktas som ett brott mot hederskodexen och kan t.ex. resultera i att du förlorar alla bonuspoäng eller måste göra en ny uppgift. Ärendet kan lämnas till SUs jurist och behandlas i disciplinnämnden som avgör eventuell avstängning. För denna kurs gäller speciellt att det alltid är tillåtet att diskutera lösningar med andra, men inte att skriva av eller kopiera andras lösningar."

  
  
  Om du är osäker på vad som är fusk eller ej på en kurs: fråga kursledaren!
  
  

  Grundutbildningsansvarig – GA

  Grundutbildningsansvarig är
  Olov Engwall
  Telefon (08) 790 75 35
  E-postadress engwall@csc.kth.se
  Besöksadress Lindstedtsvägen 24
  
  

  Gröna kortet - Intyg om Nada-tillhörighet

  Av det kårkort SUS (Stockholms universitets studentkår) distriburerar framgår inte vid vilken institution man studerar. Gröna kortet ges därför varje termin till de SU-studenter som registrerat sig på någon platsförlagd kurs vid Nada.

  Studenter som uppehåller sig i Nadas undervisningslokaler ska alltid ha kortet med sig och, vid anmodan, visa upp det tillsammans med fotolegitimation (ID-kort).


  
  

  Huvudområdesansvarig i datalogi på grundnivå

  Caroline Nordquist (se Studievägledare).
  
  

  Huvudområdesansvarig i datalogi på avancerad nivå

  Lars Arvestad
  Telefon (08) 790 64 36
  E-postadress arve@nada.su.se

  
  

  Intyg

  Snabbaste sättet att få en studiemeritförteckning är att skriva ut den själv via minastudier.su.se.

  I sista hand kan du skicka ett e-brev till studievägledaren.


  
  

  IT-stöd (tidigare Delfi)

  IT-stödet är fr.o.m. 2015-08-17 lokaliserat till KTH Entré.
  Besöksadress: Drottning Kristinas väg 4.
  Öppettider: måndag-fredag kl 8.00-16.30.

  Här får du hjälp om du har problem med ditt användarnamn på KTH eller passerkort till Nadas datorsalar.
  Tag alltid med ditt gröna Nada-kort och legitimation när du besöker IT-stödet.

  E-post: it-support@kth.se


  
  

  Jämställdhet, mångfald och likabehandling

  Vid Nada/KTH CSC arbetar Arbetsplatsrådet med frågor kring jämställdhet, mångfald och likabehandling.
  Studievägledaren är kontaktperson för SU-studenter som läser vid Nada.
  På SUs hemsida finns information under rubriken Jämlikhet & likabehandling, t.ex. vad man ska göra/vem man ska vända sig till om man blir utsatt för trakasserier.
  
  

  Kåren

  Stockholms universitets studentkår, SUS, finns i Studenthuset, Frescati.

  Det är frivilligt att vara medlem i studentkåren, som erbjuder trygghet, gemenskap och inflytande.
  Tryggheten gäller alla och gemenskapen är öppen för alla, men många förmåner (t.ex. välbehövliga studentrabatter) är exklusiva för kårmedlemmar.
  Se mer information på Kårens hemsida www.sus.su.se.

  För öppettider på kårexpeditionen se http://www.sus.su.se/oppettider.
  Telefon: 15 41 00, e-post kx@sus.su.se


  
  

  Ladok

  LADOK (Lokalt ADB-baserat dokumentationssystem) är den databas där uppgifter om personalia, lokal antagning, registreringar och studieresultat lagras.

  Varje universitet/högskola har sitt eget Ladok-system.


  Passerkort

  För tillträde till institutionens arbetsstationssalar krävs ett passerkort. Passerkort utkvitteras hos IT-stödet.
  
  

  Borttappat passerkort

  Om ett passerkort förkommer skall förlusten anmälas så snart upptäckten skett via e-post till it-support@kth.se.
  
  

  Postadress

  Postadress till institutionen är:

  KTH CSC,
  attn. Nada, SU
  100 44 STOCKHOLM


  
  

  Registrering

  Från och med höstterminen 2011 tillämpar Stockholms universitet webbregistering för alla studenter som sökt kurser och program via antagning.se, och antagits utan förebehåll.

  1. Aktivera ditt universitetskonto. Information om hur du gör detta hittar du via universitetets helpdesk för IT-frågor.

  Observera att det kan ta upp till 5 timmar från det du har aktiverat ditt konto till dess du kan logga in på studentportalen Mina Studier och fortsätta med punkt 2.

  2. Logga in på Mina studier och webbregistrera dig. Information om hur man gör hittar du via supportsidorna om kursregistrering.

  3. Kontrollera att din registrering har genomförts korrekt. Den/de kurs(er) du har webbregistrerat dig på ska finns med när du klickar på länken "Se alla dina registreringar" i Mina studier.

  
  

  Registrering av villkorligt (VI) antagen student

  Registrering sker på tid(er) och plats(er) som meddelas via e-post av studievägledaren före varje enskild kursstart.
  
  

  Omregistrering

  Registreringar av denna typ sker hos studievägledaren mottagningstid.

  Observera att studieresultat som presteras av en icke (om)registrerad student inte rapporteras till Ladok, och således inte heller kan tillgodoräknas vid ansökan om studiemedel!


  
  

  RAPP

  Vid Nada används RAPP för administration av kurser. I RAPP läggs resultat in på varje delmoment av kursen (lab för lab, tenta, muntlig examination osv.).

  Studenten kan läsa vad som är inrapporerat för honom/henne själv.


  
  

  Servicecenter (tidigare Studentexpeditionen)


  Servicecentret administrerar
 • återlämning av tentamina
 • in- och utlämning av laborationsrapporter
 • försäljning av visst undervisningsmaterial
  Personalen i Servicecentret kan även ge upplysning om tentamensdatum.

  Besöksadress: Lindstedtsvägen 3/Osquars Backe 2, plan 4, rum 1446. Glasdörren till vänster när man kommer till plan 4 via trappan.
  Öppettider under terminstid: måndag–torsdag 8.00–16.00, fredag: 8.00–14.00.

  Telefon (08) 790 71 46

  E-post: Studentfrågor


  
  

  Stipendier

  Det finns ett antal stipender man kan söka som student vid Stockholms universitet.
  
  

  Studentexpeditioner

  För Nadas Studentexpedition, se Servicecenter.

  Ämnet beräkningsteknik vid Nada SU återfinns numera organisatoriskt och geografiskt på KTHs matematikinstitution. Studentexpeditionen finns på Lindstedtsvägen 25 (klocktornet), e-post: elevexp@math.kth.se


  
  

  Studentråd

  Studentrådet för numerisk analys och datalogi – DNS är f.n. (HT16) inaktivt.


  
  

  Studera utomlands

  Prata i första hand med studievägledaren om du har planer på att förlägga en del av dina studier utomlands. Var ute i god tid! Planeringen kan ta ett år!

  Det är vanligen mer komplicerat om du vill läsa några för utbildningen obligatoriska kurser utomlands, medan det är enklare att läsa kurser inom den valfria delen, inklusive det självständiga arbetet.


  
  

  Studiemedel

  Se CSNs hemsida för mera information.

  Observera att Du själv ska komplettera studiemeritförteckningen med ev. kurspoäng som inte hunnit rapporteras till Ladok. Intyg från studievägledaren behövs alltså inte.


  
  

  Studiestatus

  Det är viktigt att alltid ange korrekt studiestatus på deltagarlistor och på tentamensomslaget vid tentamen. Detta är en förutsättning för korrekt resultatrapportering!

  Oavsett om du läser ett program eller fristående kurser bestäms din studiestatus utifrån när du började läsa vid Nada, och du har samma studiestatus under hela din tid som student hos oss. För studenter som antas H16/V17 är studiestatusen SU16.


  
  

  Studieuppehåll

  Student som vill göra uppehåll i studierna (på program eller fristående kurs) kontaktar studievägledaren. Uppehållet noteras i Ladok.
  
  

  Studievägledare/Educational Counsellor

  Caroline Nordquist
  Telefon/Telephone (08) 16 48 63
  E-postadress/Email svl-datalogi@math.su.se
  Besöksadress/Visiting Address Kräftriket, hus 6, rum 210.
  
  

  Mottagnings- och telefontider/Office and phone hours

  Mottagningstider måndagar kl 10.00-11.00, fredagar kl 14.00-16.00.

  Telefontid (säkrast) fredagar 14.00-16.00.
  Avvikelser från ovanstående meddelas på www.nada.kth.se/student-info/svl-su/ samt via anslag utanför rum 210.

  Office hours Mondays 10.00-11.00 am, Fridays 14.00-16.00 pm.

  Phone hours (primarily) Fridays 14.00-16.00 pm.
  Deviations from the above is announced on www.nada.kth.se/student-info/svl-su/ and on the door to room 210.

  Under sommaren, vanligen början av juni till mitten av augusti, är studievägledaren anträffbar enligt på förhand gjord överenskommelse per telefon eller via e-post.

  
  

  Meddelanden till studievägledaren

  Meddelanden lämnas enklast via e-post eller i studievägledarens postfack i hus 6.
  Du kan också prova att ringa.
  
  

  Riktlinjer för studie- och karriärvägledning vid Stockholms universitet

  Studievägledningen vid Nada följer de Riktlinjer för studie- och karriärvägledning vid Stockholms universitet som Rektor fattade beslut om 20160630.
  
  

  Styrelse/Strategiskt råd

  CSCs styrelse ersattes den 1 april 2011 med det Strategiska rådet, som är högsta beslutande organ vid CSC. Aktuell sammansättning finns här.
  
  

  Telefon

  Stockholms universitet (SU): vxl (08) 16 20 00
  Kungl Tekniska högskolan (KTH): vxl (08) 790 60 00
  
  

  Tentamen

  Student som godkänts på tentamen får ej tenta om för högre betyg (så kallad "plussning" är alltså inte tillåten). Student som underkänts på tentamen två gånger har rätt att begära att annan lärare än den kursansvarige utses för att bestämma betyg på kursen.

  "Nedrättning" av tentor görs ej. Student som vill uppnå högsta betyg (A) på en tentamen, men ej är säker på att klara detta, ska därför lämna in blankt för att få ha kvar möjligheten att tentera vid ett annat tentamenstillfälle.

  Glöm inte att ange att du studerar vid SU på tentamensomslaget!

  
  

  Gamla tentamina ("extentor")

  Gamla tentamina finns på webben.
  
  

  Anmälan till tentamina

  Datalogi

  Föranmälan till tentor (liksom placering i tentasalen) tillämpas på de av Nadas kurser som samläses med KTH CSC.

  Du anmäler dig via e-post till service@csc.kth.se. I brevet anger du:

 • ditt fullständiga namn
 • din e-postadress på KTH
 • kursens KTH-kurskod
 • att du är student vid SU

  Obs! Föranmalan ska göras senast 16 dagar innan tentamensdagen, dvs. om en tenta går den 25:e är sista dag för anmälan den 9:e.

  
  
  Beräkningsteknik

  Ämnet beräkningsteknik vid Nada SU återfinns numera organisatoriskt på KTHs matematikinstitution.

  Anmälan till tentor görs via det formulär du hittar från denna sida. Det är en hel del text på sidan, så skrolla nedåt tills du kommer till "Anmälningsblankett för studenter vid Stockholms universitet (pdf 86 kB)".
  Notera att tentamensanmälan måste göras inom anmälningstiden.

  Har du frågor om tentamensanmälan i beräkningsteknik, kontakta elevexp@math.kth.se.

  
  

  Återlämning av tentamina

  Tentamina i datalogi finns normalt att hämta hos Servicecentret.
  Tentamina i beräkningsteknik hämtas på Studentexpedition matematik, KTH.
  I undantagsfall sker återlämning i regi av kursansvarig lärare. Tentamen ska vara rättad och klar för återlämning tre arbetsveckor efter tentamensdagen.

  Tentamen som ej avhämtats inom ett år från tentamensdagen kastas.


  
  

  Terminsgränser

  I olika sammanhang, t.ex. för intyg till A-kassan, är det bra att känna till de exakta terminsgränserna, dvs. när en termin börjar respektive slutar.

  Följande terminsgränser gäller fr.o.m. ht 91:
  vt 19:19-01-2119-06-09 Obs! VT19 på KTH pågår 19-01-15–19-06-04
  ht 18:18-09-0319-01-20 Obs! HT18 på KTH pågår 18-08-27–19-01-14

  vt 18:18-01-1518-06-03
  ht 17:17-08-2818-01-14

  vt 17:17-01-1617-06-04
  ht 16:16-08-2917-01-15

  vt 16:16-01-1816-06-05
  ht 15:15-08-3116-01-17

  vt 15:15-01-1915-06-07
  ht 14:14-09-0115-01-18

  vt 14:14-01-2014-06-08
  ht 13:13-09-0214-01-19

  vt 13:13-01-2113-06-09
  ht 12:12-09-0313-01-20

  vt 12:12-01-1612-06-03
  ht 11:11-08-2912-01-15

  vt 11:11-01-1711-06-05
  ht 10:10-08-3011-01-16

  vt 10:10-01-1710-06-05
  ht 09:09-08-2210-01-16

  vt 09:09-01-1809-06-06
  ht 08:08-08-2309-01-17

  vt 08:08-01-2008-06-07
  ht 07:07-08-2508-01-19

  vt 07:07-01-2107-06-09
  ht 06:06-08-2607-01-20

  vt 06:06-01-2206-06-10
  ht 05:05-08-2706-01-21

  vt 05:05-01-1605-06-04
  ht 04:04-08-2105-01-15

  vt 04:04-01-1804-06-05
  ht 03:03-08-2304-01-17

  vt 03:03-01-1903-06-07
  ht 02:02-08-2403-01-18

  vt 02:02-01-1902-06-08
  ht 01:01-08-2502-01-18

  vt 01:01-01-2101-06-09
  ht 00:00-08-2601-01-20

  vt 00:00-01-1600-06-03
  ht 99:99-08-2100-01-15

  vt 99:99-01-1799-06-05
  ht 98:98-08-2299-01-16

  vt 98:98-01-1898-06-06
  ht 97:97-08-2398-01-17

  vt 97:97-01-1997-06-07
  ht 96:96-08-2497-01-18

  vt 96:96-01-2196-06-08
  ht 95:95-08-2696-01-20

  vt 95:95-01-2295-06-10
  ht 94:94-08-2795-01-21

  vt 94:94-01-1694-06-04
  ht 93:93-08-2194-01-15

  vt 93:93-01-1793-06-05
  ht 92:92-08-2293-01-16

  vt 92:92-01-1992-06-06
  ht 91:91-08-2492-01-18


  
  

  Tidigt avbrott på kurs

  Från och med vårterminen 2015 innehåller Mina studier en ny funktion "Avbryt kurs" där studenten kan göra tidigt avbrott på kurs, som automatiskt läggs in i Ladok. Du ser i Mina studier vilket sista datum är för att göra tidigt avbrott. Vid tidigt avbrott kan du söka kursen på nytt via antagning.se.
  
  

  www

  Nada, som på KTH är en del av skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) har sin hemsida på http://www.kth.se/csc/ . Hemsidan för information om studievägledning för Nadas SU-studenter finns på http://www.nada.kth.se/student-info/svl-su/ .
  
  

  Ändring av personliga data, t.ex. adress

  Adressändring, byte av telefonnummer m.fl. ändringar av personliga data gör du enklast via http://mitt.su.se, se under Mina studier, Ändra kontaktuppgifter, sedan du har aktiverat ditt Universitetskonto.
  ^ Upp till Nada från A till Ö; innehållsförteckning.


  Senast ändrad 2018-02-02 <svl-su@nada.kth.se>