Praktisk svenska med datorstödd dokumentframställning, fortsättningskurs, 2 poäng
(NA8770)

(Thesis Writing Techniques with Computer Supported Document Production, intermediate course, 2 credits)


Kursplanen är fastställd av naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2003-12-10.

Placering i utbildningen och förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på kurser motsvarande minst 75 % av biomatematiklinjens eller matematisk-datalogiska linjens basblock.

Mål

Kursen syftar till att ge
 • förtrogenhet med skrivprocessen, såsom planering och bearbetning, träning i planering och genomförande av muntlig framställning samt förmåga att skriva rapporter avpassade för en tänkt läsekrets,
 • förtrogenhet med typografiska begrepp och angreppssätt för layout och grafisk formgivning av dokument med hjälp av datorstöd samt kännedom om tumregler för illustrationer.
  
  

  Innehåll

  Textplanering och -bearbetning. Fackspråk, språknormer. Muntlig framställning; planering och genomförande. Rapportskrivning.
  Typografins grundläggande terminologi och tumregler. Tumregler för illustrationer. Exempel på datorstöd för framställning av matematiska formler i dokument.
  
  

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, lektioner och datorlaborationer.
  Deltagande i datorlaborationer är obligatoriskt. Annan obligatorisk undervisning kan också förekomma. Om särskilda skäl föreligger kan examinator, efter samråd med kursansvarig lärare, medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta i vissa obligatoriska moment.
  
  

  Examination

  Examinationen utgörs av datorlaborationer, inlämningsuppgifter och muntlig redovisning.
  Studerande som godkänts på tentamen får ej undergå förnyad tentamen för högre betyg. Studerande som underkänts i ordinarie tentamen har rätt att delta vid ytterligare tentamenstillfällen. Studerande som underkänts på tentamen två gånger har rätt att begära att annan lärare än den kursansvarige utses för att bestämma betyg på kursen. Framställan härom ska göras till institutionsstyrelsen.
  Som betyg på kursen används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd.
  
  

  Litteratur

  Kurslitteratur fastställs av institutionsstyrelsen. Aktuell litteraturlista.
  
  

  Övrigt

  Kursen får ej tas med i examen tillsammans med någon av följande kurser: Datalogi fortsättningskurs II, 10 poäng (NA2050), Numerisk analys, fortsättningskurs, 8 poäng (BT2020), Matematisk-datalogiska linjens datalogiinriktning årskurs 3, 25 poäng (NA8650).
  
  

  Kursinformation (om sådan finns tillgänglig)

  Praktisk svenska med datorstödd dokumentframställning
  
  
  ^ Upp till kursplaner; innehållsförteckning.


  Senast ändrad 04-07-06 <svl-su@nada.kth.se>