Datorgrafik och användargränssnitt, 5 poäng
(NA8740)

(Computer Graphics and User Interfaces, 5 credits)


Placering i utbildningen och förkunskapskrav

Kursen ingår i matematisk-datalogiska linjens andra årskurs, datalogiinriktningen. För tillträde till kursen krävs att samtliga obligatoriska moment inom kursen Objektorienterad programmering I, 5 poäng (NA8720), eller motsvarande, ska vara genomgångna.

Mål

Kursen syftar till att:
 • ge grundläggande kunskaper om datorgrafik i form av begrepp och algoritmer,
 • ge grundläggande kunskaper om grafiska gränssnitt i form av begrepp och programmeringsstil.
  
  

  Innehåll

  2D datorgrafik: historia, hårdvara, standarder, grundläggande algoritmer, transformationer, antialiasing. Färger: färgmodeller, färgval. Grafiska gränssnitt: grundprinciper, programmeringsstil.
  
  

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, övningar och laborationer.
  Deltagande i datorlaborationer är obligatoriskt. Annan obligatorisk undervisning kan också förekomma. Om särskilda skäl föreligger kan examinator, efter samråd med kursansvarig lärare, medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta i vissa obligatoriska moment.
  
  

  Examination

  Examinationen utgörs av skriftlig tentamen och datorlaborationer.
  Studerande som godkänts på tentamen får ej undergå förnyad tentamen för högre betyg. Studerande som underkänts i ordinarie tentamen har rätt att delta vid ytterligare tentamenstillfällen. Studerande som underkänts på tentamen två gånger har rätt att begära att annan lärare än den kursansvarige utses för att bestämma betyg på kursen. Framställan härom ska göras till institutionsstyrelsen.
  Som betyg på kursen används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd.
  
  

  Litteratur

  Se aktuell litteraturlista.
  
  

  Övrigt

  Kursen får ej tas med i examen tillsammans med kursen Datalogi grundkurs II, 10 poäng (NA2030).
  
  

  Kursinformation (om sådan finns tillgänglig)

  Här!

  
  
  ^ Upp till kursplaner; innehållsförteckning.


  Senast ändrad 02-07-03 <svl-su@nada.kth.se>