Algoritmer, datastrukturer och dokumentframställning, 10 poäng
(NA8620)

(Algorithms, Data Structures and Documentation Technology, 10 credits)


Förkunskapskrav

Kursen ingår i basblocket på matematisk-datalogiska linjen. För tillträde till kursen krävs att samtliga obligatoriska moment inom kurserna Programmeringsteknik och tillämpad matematisk analys, 10 poäng (NA8610) och Matematik M1, 30 poäng (MA8700), eller motsvarande, ska vara genomgångna.

Mål

Kursen syftar i momentet ²Algoritmer och datastrukturer² till att förmedla en allmän kännedom om algoritmer och grundläggande analys av dessa. Kunskap om olika programmeringsparadigm, speciellt objektorienterad programmering ska uppnås. Dessutom förmedlas kännedom om, och erfarenhet av, interaktiva programmeringsmiljöer. Slutligen förmedlas kunskap om metoder och principer för utveckling av stora program och system samt kunskap om sekvensering och simulering.
Momentet ²Praktisk svenska med datorstödd dokumentframställning² ger träning i muntlig och skriftlig framställning av vetenskaplig text för icke sakkunniga. Förtrogenhet med typografiska begrepp och angreppssätt för layout och grafisk formgivning av dokument med hjälp av datorstöd ska uppnås.

Innehåll

 • Algoritmer och datastrukturer, 8 poäng
  Algoritmer och grundläggande algoritmanalys. Programmeringsparadigm. Objektorienterad programmering. Interaktiva programmeringsmiljöer och arbete i en sådan. Utveckling av stora program och system. Sekvensering. Simulering.

 • Praktisk svenska med datorstödd dokumentframställning, 2 poäng
  Textplanering och -bearbetning. Fackspråk, språknormer. Muntlig framställning; planering och genomförande. Rapportskrivning. Typografins grundläggande terminologi och tumregler. Matematiska formler i dokument samt kalkyl. Något om illustrationer.
  
  

  Litteratur

  Abelson, H & Sussman, G J:
  Structure and Interpretation of Computer Programs (Cambridge, Mass: MIT Press, 1985).
  Dahl, S & Lindqvist, K:
  Objektorienterad programmering och algoritmer i Simula (Lund: Studentlitteratur, 1993).
  Kruse, R L:
  Programming with Data Structures (Englewood Cliffs, N J: Prentice Hall 1989, pb).
  
  

  Kursledare läsåret 95/96

  Delen Algoritmer och datastrukturer:
  Kjell Lindqvist, tel. 790 62 76, datorpost kjellq@nada.kth.se

  Delen Praktisk svenska med datorstödd dokumentframställning:
  momentet Praktisk svenska:
  Monica Söderlund och Anna-Karin Andersson-Snygg, språkkonsulter, institutionen för nordiska språk, SU.
  momentet Datorstödd dokumentframställning:
  Caroline Nordquist, datorpost caroline@nada.kth.se

  
  

  Kursinformation (om sådan finns tillgänglig)

  Algoritmer och datastrukturer
  Praktisk svenska med datorstödd dokumentframställning

  
  
  ^ Upp till kursplaner; innehållsförteckning.


  Senast ändrad 96-02-26 <svl-su@nada.kth.se>