Språkteknologi, fördjupningskurs, 4 poäng
(NA4140)

(Language Engineering, specialized course, 4 credits)


Kursplanen är fastställd av matematisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2000-05-24.

Placering i utbildningen och förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande Artificiella språk och syntaxanalys, 4 poäng (kan läsas inom Datalogi påbyggnadskurs II, 10 poäng, NA3190) och matematisk statistik: Sannolikhetsteori I, grundkurs, 5 poäng (MS1050) eller 40 poäng i ämnet data- och systemvetenskap eller 20 poäng datorlingvistik.

Mål

Kursens mål är att ge
 • kännedom om lingvistiska och statistiska metoder för språkförståelse och språkgenerering,
 • exempel på ett antal verkliga tillämpningar
  för att studenterna ska inse språkteknologins möjligheter och begränsningar.
  
  

  Innehåll

  Tillämpningsområden:
 • användardialog i naturligt språk,
 • textgranskning (t.ex. rättstavning, grammatikkontroll, stilkontroll),
 • sökning, sållning och sammanfattning av information (t.ex. information spridd över Internet),
 • datorstödd och automatisk översättning.
  Tekniker:
 • lingvistiska metoder (syntaxanalys, grammatik),
 • statistiska metoder (korpus, frekvensordlistor, grafotaktiska tabeller etc.).
  Språkförståelse på ordnivå, satsnivå och textnivå.
  Teori:
  Grunder i lingvistik och diskursanalys. Algoritmer och datastrukturer för kompakt lagring och uppslagning i ordlistor.
  
  

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, övningar och laborationer. Deltagande i datorlaborationer är obligatoriskt. Annan obligatorisk undervisning kan också förekomma. Om särskilda skäl föreligger kan examinator, efter samråd med kursansvarig lärare, medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta i vissa obligatoriska moment.
  
  

  Examination

  Examinationen utgörs av tentamen och datorlaborationer.
  Studerande som godkänts på tentamen får ej undergå förnyad tentamen för högre betyg. Studerande som underkänts i ordinarie tentamen har rätt att delta vid ytterligare tentamenstillfällen. Studerande som underkänts på tentamen två gånger har rätt att begära att annan lärare än den kursansvarige utses för att bestämma betyg på kursen. Framställan härom ska göras till institutionsstyrelsen.
  Som betyg på kursen används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd.
  
  

  Litteratur

  Kurslitteratur fastställs av institutionsstyrelsen. Aktuell litteratur enligt KTHs studiehandbok, finns här.
  
  

  Kursinformation (om sådan finns tillgänglig)

  Här!
  
  
  ^ Upp till kursplaner; innehållsförteckning.


  Senast ändrad 00-07-05 <svl-su@nada.kth.se>