Användarcentrerad programutveckling, fördjupningskurs, 6 poäng
(NA4050)

(User Centered Program Development, specialized course, 6 credits)


Kursplanen är fastställd av matematisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 1995-09-12 och ändrad 2001-05-17 samt ändrad av naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2003-10-22.

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande Datalogi fortsättningskurs II, 10 poäng (NA2050) och momentet Människa-datorinteraktion fortsättningskurs, 4p, inom Datalogi påbyggnadskurs II, 10 poäng (NA3190) eller Fördjupningskurs i datalogi, 20 poäng (NA4020) eller 40 poäng inom Grafiska linjen eller momentet Teknikutveckling för mänskligt arbete, 5p, på fortsättningskursnivå i psykologi.


Mål

Kursen ska ge kunskap och erfarenhet av metodik, såväl humanvetenskaplig som datavetenskaplig, för att systematiskt inkludera slutanvändare i alla faser av programsystemutveckling. Kursen ska också ge fördjupad kunskap om design av användargränssnitt, för att studenterna efter genomgången kurs ska kunna utforma och implementera en större datortillämpning i samarbete med andra utvecklare och med användare.


Innehåll

Genomgång och kritisk granskning av metoder för användarmedverkan i prototyp-, specifikations- och genomförandefaser av programsystemutveckling: "usability engineering", "contextual design", "participatory design" m.m.
Uppgiftsanalys, funktionell design och konceptuell design.
Grafisk och funktionell design av användargränssnitt.
Genomförande av ett programutvecklingsprojekt med användarmedverkan i alla stadier av utvecklingen. Projektet genomförs i en iterativ process: designidé ­ "snabbutvecklad" prototyp ­ implementation av en användbar tillämpning. Redovisning görs skriftligt i form av användarhandledning och teknisk beskrivning samt muntligt med demonstration.


Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.
Deltagande i seminarieredovisning av metodövningar och i muntlig redovisning av projektarbetet är obligatoriskt. Annan obligatorisk undervisning kan också förekomma. Om särskilda skäl föreligger kan examinator, efter samråd med kursansvarig lärare, medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta i vissa obligatoriska moment.

Examination

Examinationen utgörs av en uppsats med seminarieredovisning, samt muntlig och skriftlig redovisning av projektarbetet.
Som betyg på kursen används något av uttrycken underkänd eller godkänd.

Litteratur

Se aktuell litteraturlista.

Kursinformation (om sådan finns tillgänglig)

Här!


^ Upp till kursplaner; innehållsförteckning.


Senast ändrad 04-07-06 <svl-su@nada.kth.se>