Fördjupningskurs i datalogi, 20 poäng
(NA4020)

(Computer Science, specialized course, 20 credits)


Kursplanen är fastställd av matematisk-systemvetenskapliga linjenämnden vid Stockholms universitet 1984-12-13. Ändrad av matematisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 1995-06-29.

Placering i utbildningen och förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande Datalogi påbyggnadskurs II, 10 poäng (NA3190).

Mål

Kursen syftar till att
 • ge ytterligare förtrogenhet med datalogiska metoder,
 • ge utökade kunskaper inom datalogin och dess tillämpningar,
 • ge förmåga att självständigt använda datalogiska metoder vid problemlösning,
 • förbereda för yrkesverksamhet som datalog,
 • ge en grund för forskarutbildning i datalogi eller närliggande ämnesområde.
  
  

  Innehåll

  Kursen består av moment på lämplig nivå i datalogi. Utbudet av moment kan variera mellan olika läsår. Följande delområden kan nämnas: text- och bildbehandling, databaser, objektorienterad programmering, grafisk databehandling, människa-datorinteraktion, datorseende, artificiella neuronnät, kryptografi, artificiell intelligens, artificiella språk, programstrukturer.

  Förteckning över aktuella moment.

  
  

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, övningar och laborationer.
  Deltagande i datorlaborationer är obligatoriskt. Om särskilda skäl föreligger kan examinator, efter samråd med kursansvarig lärare, medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta i vissa obligatoriska moment.
  
  

  Examination

  Examinationen utgörs av skriftliga tentamina, datorlaborationer, inlämnings-uppgifter och muntlig redovisning.
  Studerande som godkänts på tentamen får ej undergå förnyad tentamen för högre betyg. Studerande som underkänts i ordinarie tentamen har rätt att delta vid ytterligare tentamenstillfällen. Studerande som underkänts på tentamen två gånger har rätt att begära att annan lärare än den kursansvarige utses för att bestämma betyg på kursen. Framställan härom ska göras till institutionsstyrelsen.
  Som betyg på kursen används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd.
  
  

  Litteratur

  Enligt hänvisningar från förteckningen över aktuella moment.
  
  

  Övrigt

  I kursen ingående moment får ej ha inhämtats inom annan kurs.
  
  

  Kursinformation (om sådan finns tillgänglig)

  Enligt hänvisningar från förteckningen över aktuella moment.
  
  
  ^ Upp till kursplaner; innehållsförteckning.


  Senast ändrad 02-07-04 <svl-su@nada.kth.se>