Examensarbete i datalogi, 10 poäng
(NA3240)

(Degree Project in Computer Science, 10 credits)


Kursplanen är fastställd av matematisk-naturvetenskapliga fakultetstyrelsen vid Stockholms universitet 1991-02-27, ändrad av matematisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2001-05-17 och 2001-11-14, samt ändrad av naturvetenskapliga fakultetsnämnden vid Stockholms universitet 2002-05-15.

Placering i utbildningen och förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs en summa om 90 poäng, som får ha inhämtas i ämnena datalogi, matematik, beräkningsteknik och matematisk statistik, inklusive kunskaper motsvarande Datalogi fortsättningskurs II, 10 poäng (NA2050), Numerisk och tillämpad matematik, grundkurs, 10 poäng (BT2030), Kombinatorik, påbyggnadskurs, 5 poäng (MA3200) samt Logik, påbyggnadskurs, 5 poäng (MA3210). Beroende på innehållet i den enskilda examensarbetesuppgiften kan examinator/handledare dessutom ställa krav på att ytterligare kurser eller moment av kurser ska vara genomgångna.

Mål

Att den studerande skall bli förtrogen med hur datalogi tillämpas i praktiken i arbetslivet, genom att genomföra en specifik enskild uppgift, vilken kan bestå av olika aspekter på datalogi alltifrån analys av problem till implementation av resultat.

Innehåll

Det praktiska arbetet utgörs av en självständig uppgift som ska motsvara tio veckors heltidsarbete, med fördel utfört vid företag eller myndighet utanför högskolan. Studenten har under hela examensarbetet tillgång till en handledare vid institutionen. Förslag till arbete ska, innan det påbörjas, godkännas av examinator.

Undervisning

Närvaro krävs vid minst två arbetsuppgiftspresentationer innan den egna arbetsuppgiften redovisas. Om särskilda skäl föreligger kan examinator, efter samråd med kursansvarig lärare, medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta i vissa obligatoriska moment.

Examination

Examinationen av arbetsuppgiften utgörs av en skriftlig rapport (på svenska eller engelska, med referat på det andra av dessa språk, framställd med hjälp av ordbehandlare), samt muntlig redovisning vid seminarium.

Studenten ska dessutom delta i ett av insitutionen anordnat seminarium samt opponera på en annan students rapport och muntliga presentation.

Som betyg på kursen används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd. Studerande som fått rapport och seminarium godkänt får ej lämna in en ny rapport/hålla ett nytt seminarium för högre betyg. Studerande som underkänts på seminarium har rätt att hålla ett nytt seminarium. Studerande som underkänts på seminarium två gånger har rätt att begära att annan examinator utses för att bestämma betyg. Framställan härom ska göras till institutionsstyrelsen.


Litteratur

Fastställs av institutionsstyrelsen.

Övrigt

Kursen får ej tas med i examen tillsammans med kursen Examensarbete i datalogi, 20 poäng (NA4040).

Kursinformation (om sådan finns tillgänglig)

Här!

^ Upp till kursplaner; innehållsförteckning.


Senast ändrad 02-07-02. <svl-su@nada.kth.se>