Datorarktitektur, påbyggnadskurs, 5 poäng
(NA2190)

(Computer Architecture, advanced course, 5 credits)


Kursplanen är fastställd matematisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 1999-06-02 och ändrad av naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2003-10-22.

Placering i utbildningen och förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande Datalogi, grundkurs II, 10 poäng (NA2030).

Mål

Kursen syftar till att ge
 • insikt om datorns interna uppbyggnad,
 • fördjupade kunskaper om programmering.
  
  

  Innehåll

  Moderna datorsystems interna uppbyggnad, minneshantering samt förhållandet mellan lågnivå-, assembler- och högnivåspråk. Implementation av några av dessa strukturer. Särskild betoning på hög programkvalitet.
  
  

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, övningar och laborationer.
  Deltagande i datorlaborationer är obligatoriskt. Annan obligatorisk undervisning kan också förekomma. Om särskilda skäl föreligger kan examinator, efter samråd med kursansvarig lärare, medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta i vissa obligatoriska moment.
  
  

  Examination

  Examinationen utgörs av tentamen och datorlaborationer.
  Studerande som godkänts på tentamen får ej undergå förnyad tentamen för högre betyg. Studerande som underkänts i ordinarie tentamen har rätt att delta vid ytterligare tentamenstillfällen. Studerande som underkänts på tentamen två gånger har rätt att begära att annan lärare än den kursansvarige utses för att bestämma betyg på kursen. Framställan härom ska göras till institutionsstyrelsen. Som betyg på kursen används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd.
  
  

  Litteratur

  Se aktuell litteraturlista.
  
  

  Kursinformation (om sådan finns tillgänglig)

  Här!

  
  
  ^ Upp till kursplaner; innehållsförteckning.


  Senast ändrad 04-07-07 <svl-su@nada.kth.se>