Databasteknik fortsättningskurs, 5 poäng
(NA2090)

(Database Technology, intermediate course, 5 credits)


Kursplanen är fastställd av naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2003-10-24.

Placering i utbildningen och förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande Datalogi grundkurs II, 10 poäng (NA2030), och matematik: Logik påbyggnadskurs, 5 poäng (MA2330). (Logik påbyggnadskurs, får läsas parallellt.)

Mål

Kursen syftar till att förmedla kännedom om begrepp och metoder inom området databashantering, ge kunskaper i relationsmatematik, ge kunskaper och erfarenhet av implementationsteknik inom databashanteringsområdet, samt erfarenhet av tillämpningar av datastrukturer och databasteknik.

Innehåll

Modellering och informationsstrukturering enligt "Entity-Relationship"- modellen. Normalisering. Relationsalgebra, tupelkalkyl, domänkalkyl. Frågespråk, särskilt SQL. Lagrings- och åtkomstmetoder.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, övningar och laborationer. Deltagande i datorlaborationer är obligatoriskt. Annan obligatorisk undervisning kan också förekomma. Om särskilda skäl föreligger kan examinator, efter samråd med kursansvarig lärare, medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta i vissa obligatoriska moment.

Examination

Examinationen utgörs av tentamen, datorlaborationer och inlämningsuppgifter. Studerande som godkänts på tentamen får ej undergå förnyad tentamen för högre betyg. Studerande som underkänts i ordinarie tentamen har rätt att delta vid ytterligare tentamenstillfällen. Studerande som underkänts på tentamen två gånger har rätt att begära att annan lärare än den kursansvarige utses för att bestämma betyg på kursen. Framställan härom ska göras till institutionsstyrelsen. Som betyg på kursen används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd.

Litteratur

Kurslitteratur fastställs av institutionsstyrelsen.
Aktuell litteraturlista.

Övrigt

Kursen får ej tas med i examen tillsammans med kursen Datalogi, fortsättningskurs I, 10 poäng (NA2160) eller Matematisk-datalogiska linjens datalogiinriktning årskurs 3, 25 poäng (NA8650).

Kursinformation (om sådan finns tillgänglig)

Databasteknik


^ Upp till kursplaner; innehållsförteckning.


Senast ändrad 04-07-06. <svl-su@nada.kth.se>