Datalogi fortsättningskurs II, 10 poäng
(NA2050)

(Computer Science, intermediate course II, 10 credits)


Förkunskapskrav

Kursen är en fristående kurs. För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande Datalogi fortsättningskurs I, 10 poäng (NA2160).


Mål

Kursen syftar till att ge kunskaper om och träning i att använda olika programmeringsmiljöer, kunskaper om grafisk databehandling och färdighet att tillämpa dessa, förståelse för hur människans förutsättningar bör påverka utformningen av interaktiva system samt en god uppfattning om metodernas möjligheter och begränsningar. Kursen ska också förmedla kunskaper om skrivprocessen såsom planering och bearbetning. Även kunnande om planering och genomförande av muntlig framställning ska erhållas, samt förmåga att skriva rapporter avpassade för en tänkt läsekrets. Kursen ska även ge såväl teoretisk som praktisk kunskap om typografiska begrepp och angreppssätt för layout och grafisk formgivning av dokument med hjälp av datorstöd, samt kännedom om tumregler för illustrationer.


Innehåll

 • Interaktion med grafiska gränssnitt, 4 poäng
  Grafisk databehandling: Tillämpningar, utrustning, programvara, standarder. Grundläggande algoritmer för 2D-, 3D-, raster- och vektorgrafik. Människa-datorinteraktion, främst användarcentrerad gränssnittsutveckling inklusive dialogutformning, bruksmodeller, programvaruverktyg för konstruktion av interaktiva system.

 • Projektarbete, 4 poäng
  Dokumentationskunskap. I större grupp utveckla interaktiv tillämpning för och på grafisk arbetsstation.

 • Praktisk svenska med datorstödd dokumentframställning, 2 poäng
  Textplanering och -bearbetning. Fackspråk, språknormer. Muntlig framställning; planering och genomförande. Rapportskrivning.
  Typografins grundläggande terminologi och tumregler. Några tumregler för illustrationer. Orientering om kalkylprogram. Datorstöd för framställning av matematiska formler i dokument.

  
  

  Litteratur

  Foley, J, van Dam, A, Feiner, S, Hughes, J & Phillips, R:
  Introduction to Computer Graphics (Reading, Mass: Addison-Wesley, 1994).
  Preece, J:
  A Guide to Usability, Human Factors in Computing (Reading, Mass: Addison-Wesley, 1993, pb).
  
  

  Kursledare läsåret 96/97

  Delarna Interaktion med grafiska gränssnitt och Projektarbete:
  Serafim Dahl, tel. 790 62 76, datorpost serafim@nada.kth.se

  Delen Praktisk svenska med datorstödd dokumentframställning:
  Läsåret 96/97 samläses detta moment med KTH-kursen 2D1346 Kommunikation (3 poäng) för datatekniklinjen åk 1.
  Kerstin Severinson Eklundh, tel. 790 91 03, datorpost kse@nada.kth.se

  
  

  Kursinformation (om sådan finns tillgänglig)

  Interaktion med grafiska gränssnitt
  Projektarbete
  Praktisk svenska med datorstödd dokumentframställning

  
  
  ^ Upp till kursplaner; innehållsförteckning.


  Senast ändrad 96-07-10 <svl-su@nada.kth.se>