Datalogi fortsättningskurs II, 10 poäng
(NA2050)

(Computer Science, intermediate course II, 10 credits)


Kursplanen är fastställd av matematisk-systemvetenskapliga linjenämnden vid Stockholms universitet 1984-12-13. Ändrad av matematisk-naturvetenskapliga fakultetsstyrelsen 1992-02-24 samt av matematisk-naturvetenskapliga fakultets-nämnden 1995-06-29 och 1999-06-02 samt av naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2003-10-24.

Förkunskapskrav

Kursen är en fristående kurs. För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande Databasteknik, fortsättningskurs, 5 poäng (NA2090).


Mål

Kursen syftar till att ge
 • en grundlig förståelse för mjukvaruutvecklingens livscykel,
 • färdigheter i att i grupp praktiskt arbeta under arbetslivsliknande förhållanden,
 • förtrogenhet med skrivprocessen, såsom planering och bearbetning, träning i planering och genomförande av muntlig framställning, samt förmåga att skriva rapporter avpassade för en tänkt läsekrets.
 • förtrogenhet med typografiska begrepp och angreppssätt för layout och grafisk formgivning av dokument med hjälp av datorstöd, samt kännedom om tumregler för illustrationer.

  
  

  Innehåll

 • Mjukvarukonstruktion, 4 poäng
  Vattenfallsmodellen för livscykeln vid mjukvaruutveckling. Dokumentation av livscykeln enligt industristandard.

 • Projektarbete, 4 poäng
  I större grupp utföra praktisk konstruktion av mjukvara. Projektadministration.

 • Praktisk svenska med datorstödd dokumentframställning, 2 poäng
  Textplanering och -bearbetning. Fackspråk, språknormer. Muntlig framställning; planering och genomförande. Rapportskrivning.
  Typografins grundläggande terminologi och tumregler. Tumregler för illustrationer. Exempel på datorstöd för framställning av matematiska formler i dokument.

  
  

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, övningar och datorlaborationer.
  Deltagande i datorlaborationer är obligatoriskt. Annan obligatorisk undervisning kan också förekomma. Om särskilda skäl föreligger kan examinator, efter samråd med kursansvarig lärare, medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta i vissa obligatoriska moment.
  
  

  Examination

  Examinationen utgörs av skriftliga tentamina, datorlaborationer, inlämningsuppgifter och muntlig redovisning.
  Studerande som godkänts på tentamen får ej undergå förnyad tentamen för högre betyg. Studerande som underkänts i ordinarie tentamen har rätt att delta vid ytterligare tentamenstillfällen. Studerande som underkänts på tentamen två gånger har rätt att begära att annan lärare än den kursansvarige utses för att bestämma betyg på kursen. Framställan härom ska göras till institutionsstyrelsen.
  Som betyg på kursen används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd.
  
  

  Litteratur

  Se aktuell litteraturlista.
  
  

  Övrigt

  Kursen får ej tas med i examen tillsammans med kursen Matematisk-datalogiska linjens datalogiinriktning årskurs 3, 25 poäng (NA8650).
  
  

  Kursinformation (om sådan finns tillgänglig)

  Mjukvarukonstruktion
  Projektarbete
  Praktisk svenska med datorstödd dokumentframställning

  
  
  ^ Upp till kursplaner; innehållsförteckning.


  Senast ändrad 04-07-07 <svl-su@nada.kth.se>