Språkteknologi, orienteringskurs, 4 poäng
(NA1130)

(Language Engineering, introductory course, 4 credits)


Kursplanen är fastställd av naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2003-05-21.

Placering i utbildningen och förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande följande kurser på Språkkonsultlinjen:
 • Skriftlig framställning I, 4 poäng
 • Skriftlig framställning II, 3 poäng
 • Textanalys I, 5 poäng
 • Textanalys II, 3 poäng
 • Svenska språkets struktur, 8 poäng
  
  

  Mål

  Studenterna ska tillägna sig kunskaper om språkteknologins möjligheter och begränsningar och förstå hur man implementerar, analyserar och utvärderar enklare språkteknologiska system. Kursen ska även ge kännedom om lingvistiska och statistiska metoder för språkförståelse och språkgenerering.
  
  

  Innehåll

  Språkkontroller, datorstödd och automatisk översättning, lingvistiska byggblock för sökmotorteknologi och indexering, datorgränssnitt och dialog med talat språk. Exempel på ett antal verkliga tillämpningar.
  
  

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar samt handledda och självständiga laborationer på dator. Deltagande i föreläsningar och laborationer är obligatoriskt. Om särskilda skäl föreligger kan examinator, efter samråd med kursansvarig lärare, medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta i vissa obligatoriska moment.
  
  

  Examination

  Examinationen utgörs av tentamen samt datorlaborationer.
  Som betyg på kursen används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd.
  Studerande som godkänts på tentamen får ej undergå förnyad tentamen för högre betyg. Studerande som underkänts i ordinarie tentamen har rätt att delta vid ytterligare tentamenstillfällen. Studerande som underkänts på tentamen två gånger har rätt att begära att annan lärare än den kursansvarige utses för att bestämma betyg på kursen. Framställan härom ska göras till institutionsstyrelsen.
  
  

  Litteratur

  Kurslitteratur fastställs av institutionsstyrelsen. Aktuell litteraturlista.
  
  

  Kursinformation (om sådan finns tillgänglig)

  Här!
  
  
  ^ Upp till kursplaner; innehållsförteckning.


  Senast ändrad 03-05-21 <svl-su@nada.kth.se>