Numerisk och tillämpad matematik, grundkurs, 10 poäng
(NA1020)

(Numerical and Applied Mathematics, basic course, 10 credits)


Förkunskapskrav

Kursen ingår i basblocket på matematisk-datalogiska linjen, men kan också läsas som fristående kurs. För studerande på matematisk-datalogiska linjen krävs att samtliga obligatoriska moment inom kurserna Datalogi, grundkurs I, 10 poäng (NA1030) och Matematik M1, 30 poäng (MA8700), eller motsvarande, ska vara genomgångna. På fristående kurs krävs kunskaper i matematik motsvarande kursen Matematik, grundkurs, 20 poäng (MA1030), momentet Matematisk analys, 10 poäng, inom Matematik, fortsättningskurs, 20 poäng (MA2200) och kunskaper i datalogi motsvarande kursen Datalogi, grundkurs I, 10 poäng (NA1030).
(Matematisk analys fk får läsas parallellt.)

Mål

Att göra den studerande förtrogen med användning och elementär analys av numeriska metoder av betydelse för bearbetning av naturvetenskapliga och tekniska problem. Härvid avses dels användning i stor skala med dator, dels överslagsberäkningar med enklare hjälpmedel.

Innehåll

Grundläggande idéer och begrepp i numerisk analys. Tillförlitlighetsbedömning. Numeriska metoder för: linjära och icke-linjära ekvationssystem, approximation, optimering och modellanpassning samt integraler. Elementär kvalitativ teori för och numerisk lösning av differentialekvationer. Numeriska experiment.

Litteratur

Se aktuell litteraturlista.

Kursinformation (om sådan finns tillgänglig)

Här!


^ Upp till kursplaner; innehållsförteckning.


Senast ändrad 98-06-30 <svl-su@nada.kth.se>