Matematisk-datalogiska linjens datalogiinrikning, åk 3, 121-180 hp (81-120 poäng), läsåret 2007/2008

Den litteratur som används på Nadas kurser (med reservation för ändringar!) kan du hitta här. i övrigt kan det ingå kompendier, tidskriftsartiklar, övningsexempel, laborationsuppgifter m.m., som utdelas eller försäljs i samband med delkurserna (momenten). Inom parenteser efter varje moment anges kursansvarig institution.

Kurser under höstterminen

1 Databasteknik, 7,5 hp (5 poäng) (Nada)

Modellering och informationsstrukturering enligt "Entity-
Relationship"-modellen. Normalisering. Relationsalgebra, tupelkalkyl, domänkalkyl. Frågespråk, särskilt SQL. Lagrings- och åtkomstmetoder.

4 Praktisk svenska med datorstödd dokumentframställning, 3 hp (2 poäng) (Nada)

Textplanering och -bearbetning. Fackspråk, språknormer. Muntlig framställning; planering och genomförande. Rapportskrivning. Typografins grundläggande terminologi och tumregler. Några tumregler för illustrationer. Datorstöd för formgivning av dokument samt framställning av matematiska formler i dokument.

2 Logik, 7,5 hp (5 poäng) (Matematik)

Satslogik, sanning, bevis, fullständighet. Predikatlogik, semantik, bevis, naturlig deduktion, fullständighet. Kort orientering om logikprogrammering.
Kursbok: Carlström: Logik, Stockholms universitet.

5 Kombinatorik, 7,5 hp (5 poäng) (Matematik)

Permutationer. Algoritmer och deras effektivitet.
Allmän grafteori. Träd och sökalgoritmer.
Färgning av grafer. Riktade grafer. Rekursiva
metoder, genererande funktioner. Partitioner.
Kursbok: Grimaldi: Discrete and combinatorial mathematics, Addison-Wesley.


3 Mjukvarukonstruktion, 6 hp (4 poäng) (Nada)

Mjukvarukonstruktion, abstrakta datatyper, objektorienterad design, mjukvaruimplementation.


Kurser under vårterminen

6 Algoritmer och komplexitet, 7,5 hp (5 poäng) (Nada)

Exempel på beräkningsproblem och tekniker för att konstruera effektiva algoritmer. Komplexitetsklasserna P och NP. NP-fullständighet och oavgörbarhet.

8 Projektarbete, 6 hp (4 poäng) (Nada)

Dokumentationskunskap. Projektadministration. Arbetet utförs i en större grupp studenter.


7 Datorarkitektur, 7,5 hp (5 poäng) (Nada)

Kursen består av en laborativ och en teoretisk del. I den teoretiska delen studeras moderna datorsystems interna uppbyggnad, operativsystem, minneshantering, samt förhållandet mellan lågnivå-, assembler- och högnivåspråk. I den laborativa delen implementeras några av dessa strukturer. Hög programkvalitet betonas särskilt.

9 Teoretiska grunder för objektorientering, 7,5 hp (5 poäng) (Nada)

Abstrakta och språkoberoende modeller för konstruktioner i objektorienterade program- och designspråk.
Floyd/Hoarelogik (logik för sekvensiell kod),
processalgebra (logik för trådar och distribuerade tillämpningar),
abstrakta datatyper (logik för klasser och typer),
typteori (logik för arv, överlagring och polymorfi).


Senast ändrad 07-02-27 <svl-su@nada.kth.se>