Självständigt arbete för Nadas SU-studenter


Det självständiga arbetet, eller exjobbet, är "kronan på verket" i utbildningen till filosofie kandidat eller master, där studenten integrerar kunskaper från olika kurser för att självständigt behandla ett relativt stort problem.

Det självständiga arbetet är en del av utbildningen och examineras av Nada. Det omfattar 15 hp för studenter som ska ta en kandidatexamen (ca 10 veckors heltidsstudier). Studenter som ska ta en masterexamen gör 30 hp exjobb.

Färdiga självständiga arbeten (exjobbsrapporter)

Listor över färdiga exjobbsrapporter finns här.

Förkunskapskrav

Var hittar man ett exjobb?

Vem bedömer om mitt förslag till exjobb duger? och
Hur får jag en handledare och en exjobbsblankett?

Hur gör man?

På webben finns såväl kortfattade anvisningar (HTML-format) som fullständiga anvisningar (f.n. gemensamma med teknologer, en version speciellt för SU-studenter är planerad).

Notera särskilt att ett exjobbsavtal ska skrivas om du gör exjobb utanför Nada. (En engelsk version finns här.)
I avtalet klargörs parternas skyldigheter. Avtalet utgör en trygghet för exjobbaren.
Skriv ut exjobbsavtalet i tre exemplar. Du, din Nada-handledare och din externa handledare ska alla skriva under vart och ett av de tre exemplaren. Sedan behåller du ett ex., din externa handledare ett ex. och det tredje ger du till studievägledaren.

Du ska även skriva en rapport och det finns anvisningar för den också (pdf-format).

Metodkurs, för 15 hp-exjobb, är nu nedlagd.

Seminarieserie i vetenskaplighet, för 15 hp-exjobb (länk till information gemensam för naturvetenskapliga fakulteten, SU)

Observera att du kan anmäla dig till Seminarieserie i vetenskaplighet då du har minst 90 hp vid naturvetenskaplig fakultet.

Nadaseminarium

Exjobbspresentationer

Opposition i datalogi för 30 hp-exjobb (länk till information gemensam med teknologer)

Formaliagranskning (f.d. Språkgranskning)

Exjobbet klart

Viktningsschema för betygssättning av 30 hp-exjobb finns i anvisningarna för exjobb, avsnitt 1.11 Betyg.


Senast ändrad 2017-12-11 <svl-su@nada.kth.se>