Elektromagnetiska beräkningar, fördjupningskurs, 5 poäng
(BT4040)

(Computational Electromagnetics, specialized course, 5 credits)


Kursplanen är fastställd av matematisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2001-11-14.

Placering i utbildningen och förkunskapskrav

Kursen ingår i matematisk-datalogiska linjens inriktning mot beräkningsteknik, men kan också läsas som fristående kurs. För tillträde till kursen krävs kunskaper i beräkningsteknik motsvarande Numerisk och tillämpad matematik, grundkurs, 10 poäng (BT2030) samt kunskaper i matematik motsvarande Linjär analys, påbyggnadskurs, 5 poäng (MA3180).

Mål

Att ge kunskap om numeriska metoder för elektromagnetiska vågproblem, metodernas industriella användbarhet och begränsningar, samt kännedom om programvara, för att studenterna självständigt ska kunna tillämpa vedertagna metoder för elektromagnetiska vågproblem, delta i utvecklingen av nya metoder för elektromagnetiska vågproblem samt använda tillgänglig/kommersiell programvara med kännedom om dess grundläggande metoder och begränsningar.

Innehåll

Maxwells ekvationer.
Tidsdomänmetoder: finita differenser, finita element och finita volymer.
Frekvensdomänmetoder: momentmetoden, finita element.
Högfrekvensmetoder. Multipolmetoder. Tillämpningsområden.

Undervisning

Undervisningen består av lektioner och självständiga laborationer på dator. Deltagande i laborationer är obligatoriskt. Om särskilda skäl föreligger kan examinator, efter samråd med kursansvarig lärare, medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta i vissa obligatoriska moment.

Examination

Examinationen utgörs av tentamen och datorlaborationer.
Studerande som godkänts på tentamen får ej undergå förnyad tentamen för högre betyg. Studerande som underkänts i ordinarie tentamen har rätt att delta vid ytterligare tentamenstillfällen. Studerande som underkänts på tentamen två gånger har rätt att begära att annan lärare än den kursansvarige utses för att bestämma betyg på kursen. Framställan härom ska göras till institutionsstyrelsen.
Som betyg på kursen används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd.

Litteratur

Kurslitteratur fastställs av institutionsstyrelsen.

Kursinformation (om sådan finns tillgänglig)

Här!

^ Upp till kursplaner; innehållsförteckning.


Senast ändrad 02-07-03 <svl-su@nada.kth.se>