Numeriska algoritmer för parallelldatorer, fördjupningskurs, 4 poäng
(BT4010)

(Numerical Algorithms for Parallell Computers, specialized course, 4 credits)


Kursplanen är fastställd av matematisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2000-06-07.

Placering i utbildningen och förkunskapskrav

Kursen ingår i matematisk-datalogiska linjens inriktning mot beräkningsteknik, men kan också läsas som fristående kurs. För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande kursen Tekniskt vetenskapliga datorberäkningar, påbyggnadskurs, 4 poäng (BT3160).

Mål

Kursens mål är att ge färdighet inom området parallella beräkningar, så att studenterna kan läsa och förstå beskrivningar av parallella algoritmer, förstå ­ i allmänna termer ­ storleken av den potentiella vinst i exekveringstid som erhålls för ett givet problem då det porteras till en parallelldator, välja en lämplig parallellalgoritm för ett givet problem samt modifiera de standardalgoritmer som beskrivs i kursen för ett givet icke-standardproblem.

Innehåll

Följande numeriska metoder tas upp:
Matris-vektoroperationer. Iterativa metoder för lösning av linjära ekvationssystem, t.ex. relaxationsmetoder och konjugerade gradientmetoder. Direkta lösare för linjära ekvationssystem: LU-faktorisering, pivotering, speciella algoritmer för triangulära matriser. Egenvärdesberäkningar, QR-metoden. Snabba Fouriertransformationen, Poissonproblemet och domänupplösningsmetoder. Multigridmetoder.
Kursen beskriver hur dessa metoder implementeras på parallelldator, genom användande av MP. Hur varje algoritm beter sig på en parallelldator diskuteras och analyseras. Kursens betoning ligger på algoritmbeskrivning.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar. Om särskilda skäl föreligger kan examinator, efter samråd med kursansvarig lärare, medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta i vissa obligatoriska moment.

Examination

Examinationen utgörs av tentamen och datorlaborationer.
Studerande som godkänts på tentamen får ej undergå förnyad tentamen för högre betyg. Studerande som underkänts i ordinarie tentamen har rätt att delta vid ytterligare tentamenstillfällen. Studerande som underkänts på tentamen två gånger har rätt att begära att annan lärare än den kursansvarige utses för att bestämma betyg på kursen. Framställan härom ska göras till institutionsstyrelsen.
Som betyg på kursen används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd.

Litteratur

Kurslitteratur fastställs av institutionsstyrelsen. Aktuell litteratur enligt KTHs studiehandbok, finns här.

Kursinformation (om sådan finns tillgänglig)

Här!

^ Upp till kursplaner; innehållsförteckning.


Senast ändrad 00-07-05 <svl-su@nada.kth.se>