Tillämpade strömningsmekaniska beräkningar, påbyggnadskurs, 2 poäng
(BT3180)

(Applied Computational Fluid Dynamics, advanced course, 2 credits)


Kursplanen är fastställd av naturvetenskapliga fakultetsnämnden vid Stockholms universitet 2002-05-29.

Placering i utbildningen och förkunskapskrav

Kursen kan läsas inom matematisk-datalogiska linjens inriktning mot beräkningsteknik, eller som fristående kurs. För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande kursen Strömningsmekaniska beräkningar, påbyggnadskurs, 5 poäng (BT3170).

Mål

Kursen ska ge studenterna inblick i olika industriella och forskningsrelaterade tilllämpningar inom CFD, samt en översikt av olika tillgängliga programvaror för lösning av CFD-problem. Studenterna ska också praktiskt kunna tillämpa inhämtade kunskaper för att lösa avancerade problem.

Innehåll

Programvara för CFD används för att lösa utvalda industriella och forskningsrelaterade problem. Detta görs i form av studentprojekt.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar samt handledda och självständiga laborationer på dator. Deltagande i datorlaborationer är obligatoriskt. Om särskilda skäl föreligger kan examinator, efter samråd med kursansvarig lärare, medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta i vissa obligatoriska moment.

Examination

Examinationen utgörs av hemuppgifter samt datorlaborationer.
Som betyg på kursen används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd.

Litteratur

Kurslitteratur fastställs av institutionsstyrelsen.

Kursinformation (om sådan finns tillgänglig)

Här!

^ Upp till kursplaner; innehållsförteckning.


Senast ändrad 02-07-03 <svl-su@nada.kth.se>