Strömningsmekaniska beräkningar, påbyggnadskurs, 4 poäng
(BT3130)

(Computational Fluid Dynamics, advanced course, 4 credits)


Kursplanen är fastställd av matematisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2000-06-07.

Placering i utbildningen och förkunskapskrav

Kursen kan läsas inom matematisk-datalogiska linjens inriktning mot beräkningsteknik, eller som fristående kurs. För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande Numerisk analys, fortsättningskurs, 8 poäng (BT2020) eller Matematiska modeller, analys och simulering, fortsättningskurs, 5 poäng (BT2010).

Mål

Kursen ska ge en sammanhållen översikt av moderna metoder för strömningsberäkningar med dator med tyngdpunkten lagd vid aerodynamiska tillämpningar, samt erfarenhet av de olika metoder som används för olika strömningsidealiseringar, för att studenterna ska förstå olika beräkningsmodellers egenskaper och begränsningar samt få erfarenhet av beräkningsproblem för olika fenomen som stötar i dysor och turbulens.

Innehåll

Konservationslagar, rörelselagar. Eulers ekvationer, Navier-Stokes ekvationer. Matematiska egenskaper för hyperboliska system. Stötar, Rankine-Hugoniots stötvillkor, artificiell viskositet. Finita approximationer. Nätgenerering. Uppströmsmetoder. Praktiska algoritmer för kompressibel och inkompressibel strömning. Central finit volymsmetod för Eulers ekvationer och Navier-Stokes ekvationer. Tunna gränsskikt. Randvillkor. Direkt simulering av turbulens. Turbulensmodeller.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar samt handledda och självständiga laborationer på dator. Deltagande i datorlaborationer är obligatoriskt. Om särskilda skäl föreligger kan examinator, efter samråd med kursansvarig lärare, medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta i vissa obligatoriska moment.

Examination

Examinationen utgörs av tentamen och datorlaborationer.
Studerande som godkänts på tentamen får ej undergå förnyad tentamen för högre betyg. Studerande som underkänts i ordinarie tentamen har rätt att delta vid ytterligare tentamenstillfällen. Studerande som underkänts på tentamen två gånger har rätt att begära att annan lärare än den kursansvarige utses för att bestämma betyg på kursen. Framställan härom ska göras till institutionsstyrelsen.
Som betyg på kursen används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd.

Litteratur

Kurslitteratur fastställs av institutionsstyrelsen. Aktuell litteratur enligt KTHs studiehandbok, finns här.

Kursinformation (om sådan finns tillgänglig)

Här!

^ Upp till kursplaner; innehållsförteckning.


Senast ändrad 00-07-05 <svl-su@nada.kth.se>