Sammanställning av kursanalyser 97/98

Nada ger två kurser i numerisk analys för enbart SU-studenter. Dessa kurser analyseras tillsammans med Nadas övriga kurser i numerisk analys:
 • Numerisk och tillämpad matematik, 10 poäng
 • Numeriska metoder för fysiker, 5 poäng
  
  
  Följande kurser analyserades i gruppen "Datalogikurser, SU" lå 97/98 (länkarna går till analyserna för respektive kurs):
  1. Datalogi gk I, ht (Da1ht), 10 poäng (www-version av kursanalys saknas)
  2. Datalogi gk I, vt (Da1vt), 10 poäng
  3. Objektorienterad programmering 1 (OOP1), 5 poäng
  4. Objektorienterad programmering 2 (OOP2), 5 poäng
  5. Datorsystemstrukturer (DSS), 6 poäng (kursanalys saknas)
  6. Databasteknik (DBT), 4 poäng
  7. Algoritmer och komplexitet (ALKO), 5 poäng
  8. Mjukvarukonstruktion (MVK), 4 poäng
  9. Projektarbete (PROJ), 4 poäng (analyseras tillsammans med MVK)
  10. Praktisk svenska med datorstödd dokumentframställning (PSDDF), 2 poäng
  11. Datorstöd för textbehandling (DfT), 10 poäng

  Gruppen hade följande sammansättning
  Kursledare:

 • Serafim Dahl
 • Mikael Goldmann
 • Jiarong Li
 • Kjell Lindqvist
 • Karl Meinke
 • Jonas Mölsä
 • Caroline Nordquist
 • Staffan Romberger
  Examinator och vetenskapligt ansvarig:
 • Professor Johan Håstad
  Sammankallande:
 • Studievägledare Caroline Nordquist

  Förändringar i kursutbudet sedan lå 96/97 var att en kurs gavs för första gången (8), två kurser i nuvarande form för första gången (7, 9), och en kurs "återuppväcktes" efter att ha givits senaste gången lå 95/96 (10).
  Även kursledarskapet hade förnyats på flera kurser (2, 4, 8, 9). Två av de kurser som ges även lå 98/99 (2, 5) kommer då att hållas av annan lärare.

  Kurserna har något olika examinationsmoment. För att öka förståelsen av statistiken nedan redovisas först de olika
  kursernas examinationsmoment och poäng. Även kursledaren för respektive kurs anges.

  KursLaborationerMuntlig examinationTentamenUppsatsProjektKursens poängKursledare
  162210Serafim Dahl
  262210Jiarong Li
  32215Kjell Lindqvist
  4235Karl Meinke
  5426Jonas Mölsä
  6224Kjell Lindqvist
  7145Mikael Goldmann
  8224Karl Meinke
  944Karl Meinke
  1022Caroline Nordquist
  1124410Staffan Romberger

  Statistiken nedan över genomströmningen på de olika kurserna baseras främst på uppgifter hämtade från Ladok
  990130, för att erhålla så likartade mått som möjligt. I andra kolumnen anges inom parentes det faktiska antalet
  förstagångsregistrerade studenter, och framför parentesen det antal studenter som presterat något på kursen, oavsett
  om dessa personer på ett senare stadium avbrutit kursen/linjen. Genomströmningen i procent för olika moment
  baseras på antalet presterande studenter. För varje kurs redovisas, i förekommande fall, först data för studenter på
  MD-linjen, därefter data för studenter på fristående kurs, och avslutningsvis siffrorna för kursen som helhet.

  Kurs# prest stud# reg stud# lab(%)# munt(%)# tent(%)# upps(%)# proj(%)# tot(%)
  1 Da1ht
  Linje88(92)51(58%)69(78%)51(58%)40(45%)
  Fr.k.29(32)17(59%)23(79%)20(69%)17(59%)
  Totalt117(124)68(58%)92(79%)71(61%)57(49%)
  2 Da1vt
  Totalt25(27)13(52%)22(88%)17(68%)11(44%)
  3 OOP1
  Linje52(56)43(83%)46(88%)45(87%)42(81%)
  Fr.k.19(23)9(47%)12(63%)17(89%)9(47%)
  Totalt71(79)52(73%)58(82%)62(87%)51(72%)
  4 OOP2
  Linje36(38)34(94%)33(92%)31(86%)
  Fr.k.11(23)9(82%)10(91%)9(82%)
  Totalt47(61)43(91%)43(91%)40(85%)
  5 DSS
  Linje36(38)32(84%)33(92%)29(81%)
  Fr.k.9(12)6(67%)9(100%)6(67%)
  Totalt45(50)38(84%)42(93%)35(78%)
  6 DBT
  Linje32(38)25(78%)32(100%)25(78%)
  Fr.k.9(12)8(89%)9(100%)8(89%)
  Totalt41(50)33(80%)41(100%)33(80%)
  7 ALKO
  Linje28(33)28(100%)20(71%)20(71%)
  Fr.k.6(8)6(100%)5(83%)5(83%)
  Totalt34(41)34(100%)25(74%)25(74%)
  8 MVK
  Linje31(33)31(100%)29(94%)29(94%)
  Fr.k.9(9)9(100%)9(100%)9(100%)
  Totalt40(42)40(100%)38(95%)38(95%)
  9 PROJ
  Linje31(33)31(100%)31(100%)
  Fr.k.9(9)9(100%)9(100%)
  Totalt40(42)40(100%)40(100%)
  10 PrSv/DDF
  Linje30(33)30(100%)30(100%)
  Fr.k.9(9)8(89%)8(89%)
  Totalt39(42)38(97%)38(97%)
  11 DfT
  Totalt17(20)14(82%)15(88%)8(47%)8(47%)

  
  

  Kompletterande kommentarer

  I dessa kompletterande kommentarer tas studenternas del i kursanalyserna upp: gjordes studentenkäter över huvud
  taget, vem ansvarade för att de utfördes, besvarades de, m.m. Slutligen listas några typiska studentkommentarer i de
  fall enkäter genomfördes.
  KursGjordes studentenkät?Vem gjorde enkäten?Hur gjordes enkäten?Svarsfrekvens
  (#svar/#aktiva)
  Övrigt
  Da1htJa Studenterna På papper, typ okänd?
  Da1vtJa Studenterna På papper, typ C 64% Ny lärare.
  OOP1Ja Kursledaren På papper, typ A ?
  OOP2Ja Kursledaren På papper, typ D 49% Ny lärare.
  DSS Nej
  DBT Ja Kursledaren På papper, typ A ?
  ALKOJa Kursledaren ACE 51% Första gången kursen
  gavs i denna form.
  MVKJaStudenternaACE?Ny kurs.
  PROJJa, samma som MVKFörsta gången kursen
  gavs i denna form.
  PrSv/DDFJa, en per delKursledaren resp.
  språkkonsulterna
  På papper, typ C (DDF)
  resp. typ B (PrSv)
  74% (DDF)Kursen gavs senast
  lå 95/96 för åk 2.
  DfT Ja Kursledaren På papper, typ B 38%

  Enkättyper:
  ATre frågor: Vad var bra, vad var dåligt, vad behöver ändras (och gärna förslag på hur), uppdelat på föreläsningar,
  övningar och laborationer.
  BFrågor av typen: vad tyckte du om kursens innehåll / uppläggning / schemat / lektionerna / m.m. Inga
  flervalsfrågor.
  CFlervalsfrågor med möjlighet till kompletterande kommentarer.
  DFlervalsfrågor. Någon fråga med kommentarsvar.

  Typiska kommentarer Da1ht:

  Typiska kommentarer Da1vt:
  Önskemål om hemläxa en gång per vecka, tydligare labinstruktioner, uppdelning mellan hjälphandledare och
  redovisningshandledare, och bättre kurslitteratur.

  Typiska kommentarer OOP1:
  Fel i föreläsningsanteckningarna bör rättas.
  Genomgång av fördefinierade klasser bör vara översiktlig.
  Laborationslydelserna bör beskriva färdig kod.
  Kursen intressant och givande.
  Bra med hemuppgifter och muntlig tentamen.

  Typiska kommentarer OOP2:

  Typiska kommentarer DBT:
  Svarsfrekvensen var så låg att det var svårt att dra några slutsatser från enkäten. Spontana kommentarer från flera
  enskilda elever har varit mycket positiva.

  Typiska kommentarer ALKO:
  Bra till mycket bra föreläsningar. Den del av kurslitteraturen som behandlar beräkningsbarhet har fungerat mindre bra.
  Schemat körde ihop sig i mitten av terminen (dvs. i slutet av ALKO-kursen). Detta är ett övergångsproblem eftersom
  schemat inte ser likadant ut nästa år.

  Typiska kommentarer MVK:

  Typiska kommentarer PROJ:

  Typiska kommentarer PrSv/DDF: Kritik mot kursens placering i tiden.
  Kritik mot versionen av ordbehandlingsprogram (Word 5.1), och dator (Macintosh).
  DDF-kursmaterialet uppfattades som informativt, om än med viss överlappning mellan de olika delarna.

  Typiska kommentarer DfT:
  Några föreläsare ansågs av några vara lite tråkiga. Gästföreläsaren Patric H fick särskilt beröm. Några studenter säger att det
  borde vara fler föreläsningar med datordemonstration.
  Datorutrustningen ansågs utmärkt. Lärarstödet under laborationspassen uppskattades. Studenterna uppskattar att skriva
  uppsats men många påpekar att uppgiften känts alltför omfattande.
  Kursens olika moment har blandats lite för mycket.
  Några studenter anser att kursen motsvarar mer än 10 p.


  ^ Upp till kursanalyser förstasida.


  http://www.nada.kth.se/nada/student-info/svl-su/analyser/9798.html
  Senast ändrad 01-03-27 <svl-su@nada.kth.se>