Sammanställning av kursanalyser 96/97

Nada ger två kurser i numerisk analys för enbart SU-studenter. Dessa kurser analyseras tillsammans med Nadas
övriga kurser i numerisk analys:
 • Numerisk och tillämpad matematik, 10 poäng
 • Numeriska metoder för fysiker, 5 poäng
  
  
  Följande kurser analyserades i gruppen "Datalogikurser, SU" lå 96/97 (länkarna går till analyserna för respektive kurs):
  1. Datalogi gk I, ht (Da1ht), 10 poäng
  2. Datalogi gk I, vt (Da1vt), 10 poäng
  3. Objektorienterad programmering 1 (OOP1), 5 poäng
  4. Objektorienterad programmering 2 (OOP2), 5 poäng
  5. Datorsystemstrukturer (DSS), 6 poäng
  6. Databasteknik (DBT), 4 poäng
  7. Komplexitet (KPLX), 4 poäng
  8. Interaktion med grafiska gränssnitt (IMG), 4 poäng
  9. Projektarbete (PROJ), 4 poäng
  10. Programdeklarationer och deklarativ programmering (PDDP), 3 poäng
  11. Datorstöd för textbehandling (DfT), 10 poäng

  Gruppen hade följande sammansättning
  Kursledare:

 • Serafim Dahl
 • Mikael Goldmann
 • Kjell Lindqvist
 • Karl Meinke
 • Jonas Mölsä
 • Staffan Romberger
  Examinator och vetenskapligt ansvarig:
 • Professor Johan Håstad
  Sammankallande:
 • Studievägledare Caroline Nordquist

  Belysande för de snabba förändringar som sker inom datalogiområdet är att av de tio kurser Nada lå 96/97 gav för
  matematisk-datalogiska linjen, gavs två för sista gången (8, 10), en i nuvarande form för sista gången (7) och två
  för första gången (3, 4). Tre av de kurser som ges även lå 97/98 (2, 4, 9) kommer då att hållas av annan lärare.

  Kurserna har något olika examinationsmoment. För att öka förståelsen av statistiken nedan redovisas först de olika
  kursernas examinationsmoment och poäng. Även kursledaren för respektive kurs anges.

  KursLaborationerMuntlig examinationTentamenUppsatsProjektKursens poängKursledare
  162210Serafim Dahl
  262210Karl Meinke
  32215Kjell Lindqvist
  4325Kjell Lindqvist
  5336Jonas Mölsä
  6224Kjell Lindqvist
  744Mikael Goldmann
  8224Serafim Dahl
  944Serafim Dahl
  1033Karl Meinke
  1115410Staffan Romberger

  Statistiken nedan över genomströmningen på de olika kurserna baseras främst på uppgifter hämtade från Ladok
  980130, för att erhålla så likartade mått som möjligt. I andra kolumnen anges inom parentes det faktiska antalet
  förstagångsregistrerade studenter, och framför parentesen det antal studenter som presterat något på kursen, oavsett
  om dessa personer på ett senare stadium avbrutit kursen/linjen. Genomströmningen i procent för olika moment
  baseras på antalet presterande studenter. För varje kurs redovisas, i förekommande fall, först data för studenter på
  MD-linjen, därefter data för studenter på fristående kurs, och avslutningsvis siffrorna för kursen som helhet.

  Kurs# prest stud# reg stud# lab(%)# munt(%)# tent(%)# upps(%)# proj(%)# tot(%)
  1 Da1ht
  Linje90(97)64(71%)75(83%)65(72%)56(62%)
  Fr.k.23(29)11(48%)15(65%)15(65%)10(43%)
  Totalt113(126)75(66%)90(80%)80(71%)66(58%)
  2 Da1vt
  Totalt14(24)9(64%)8(57%)9(64%)8(57%)
  3 OOP1
  Linje55(67)45(82%)50(91%)46(84%)41(75%)
  Fr.k.27(30)16(59%)18(67%)14(52%)8(30%)
  Totalt82(97)61(74%)68(83%)60(73%)49(60%)
  4 OOP2
  Linje44(49)33(75%)44(100%)33(75%)
  Fr.k.14(30)7(50%)13(93%)7(50%)
  Totalt58(79)40(69%)57(98%)40(69%)
  5 DSS
  Linje23(27)20(87%)21(91%)19(83%)
  Fr.k.12(14)10(83%)12(100%)10(83%)
  Totalt35(41)30(86%)33(94%)29(83%)
  6 DBT
  Linje20(27)16(80%)18(90%)15(75%)
  Fr.k.11(14)9(82%)11(100%)9(82%)
  Totalt31(41)25(81%)29(94%)24(77%)
  7 KPLX
  Linje18(27)17(94%)17(94%)
  Fr.k.1(1)1(100%)1(100%)
  Totalt19(28)18(95%)18(95%)
  8 IMG
  Linje19(27)16(84%)18(95%)15(79%)
  Fr.k.8(9)7(88%)7(88%)7(88%)
  Totalt27(36)23(85%)25(93%)22(81%)
  9 PROJ
  Linje19(27)16(84%)16(84%)
  Fr.k.8(9)8(100%)8(100%)
  Totalt27(36)24(89%)24(89%)
  10 PDDP
  Totalt23(27)22(96%)22(96%)
  11 DfT
  Totalt20(23)10(50%)15(75%)12(60%)7(35%)

  
  

  Kompletterande kommentarer

  I dessa kompletterande kommentarer tas studenternas del i kursanalyserna upp: gjordes studentenkäter över huvud
  taget, vem ansvarade för att de utfördes, besvarades de, m.m. Slutligen listas några typiska studentkommentarer i de
  fall enkäter genomfördes.
  KursGjordes studentenkät?Vem gjorde enkäten?Hur gjordes enkäten?Svarsfrekvens
  (#svar/#aktiva)
  Övrigt
  Da1htJa Kursledaren På papper, typ A 33%
  Da1vtJa Studenterna ACE 43% Ny lärare.
  OOP1Ja Studenterna ACE 45% Ny kurs.
  OOP2Ja Studenterna ACE 36% Ny kurs.
  DSS Nej
  DBT Ja Kursledaren På papper, typ A ?
  KPLXJa Kursledaren ACE 74% Sista gången kursen
  gavs i denna form.
  IMG NejSista gången kursen
  gavs.
  PROJNej
  PDDPNejSista gången kursen
  gavs.
  DfT Ja Kursledaren På papper, typ B 75%

  Enkättyper:
  ATre frågor: Vad var bra, vad var dåligt, vad behöver ändras (och gärna förslag på hur), uppdelat på föreläsningar,
  övningar och laborationer.
  BFrågor av typen: vad tyckte du om kursens innehåll / uppläggning / schemat / lektionerna / m.m. Inga
  flervalsfrågor.

  Typiska kommentarer Da1ht:
  För mycket att göra. Väl mycket fel i föreläsningsanteckningarna. Övergången till Pascal väl snabb (för koncentrerad
  övergång). Bra med läxor. Bra att tvingas hänga med. Bra upplägg. Går för fort på föreläsningarna.

  Typiska kommentarer Da1vt:
  Schemeboken är "hyfsad" till "bra".

  Typiska kommentarer OOP1:
  För mycket kod. Byt ut Simula (mot t.ex. Java). Ont om tid. För få assar. Utförligare labinstruktioner. Lokalerna är bra
  till mycket bra "NADA står i en klass för sig ". Utrustningen är mycket bra "UNIX och Emacs är väldigt trevliga."

  Typiska kommentarer OOP2:
  Förkunskaperna var tillräckliga. Hemtalen bidrog till en ökad förståelse av kursinnehållet. Generellt bör inte något
  plockas bort ur kursen.

  Typiska kommentarer DBT:
  Mycket material, men klart och tydligt. Bra med föreläsningsanteckningarna. Bra med hemuppgifterna. Vore bra med
  en lista över de papper man skall få. Bra uppgifter, bra upplägg.

  Typiska kommentarer KPLX:
  Bra med hemtal. Bra med OH-bilder på papper, men kunde fått ut dem före föreläsningarna. Oavgörbarhet och
  NP-problemen var intressantast. Bra/mycket bra föreläsningar.

  Typiska kommentarer DfT:
  De mer datoranknutna delarna och typografin uppskattas mest. En del av stoffet om språk och kommunikation har
  några elever mött i tidigare kurser. Föreläsningarna ansågs av några vara lite tråkiga, ett par gästföreläsare fick dock
  särskilt beröm av några elever. Några elever säger att det borde vara fler föreläsningar med datordemonstration.
  Datorutrustningen ansågs utmärkt. Lärarstödet under laborationspassen uppskattades. Eleverna uppskattar att skriva
  uppsats men många påpekar att uppgiften känts alltför omfattande. Många elever anser att kursen motsvarar mer än
  10p.


  ^ Upp till kursanalyser förstasida.


  http://www.nada.kth.se/nada/student-info/svl-su/analyser/9697.html
  Senast ändrad 99-08-25 <svl-su@nada.kth.se>