2D1954 Programutvecklingsprojekt 2003-02-21 – Projektgrupp Elvin

 

 

Riskanalys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Engdahl

engdahl@kth.se

Fredrik Dahlström

fd@kth.se

Mats Eriksson

d94-mae@nada.kth.se

Staffan Friberg

sfriberg@kth.se

Thomas Glod

glod@kth.se

Tom Eriksson

tome@kth.se


1 Riskanalys

Det finns faktorer som kan bidra till att ett projekt inte når sitt slutmål eller att det blir försenat. För att minimera risken för att ett projekt misslyckas, är det viktigt att redan i ett tidigt skede identifiera så många risker som möjligt.

Vår projektgrupp har diskuterat framtida scenarion som skulle kunna påverka projektet negativt. Resultatet presenteras nedan där riskerna är ordnade efter hur stor deras påverkan på projektet är.

1.1 Portning av mjukvara

Vi kommer i vårt utvecklande av en Elvinklient utgå ifrån tillgängliga APIer för Elvin. Det finns en risk att vi stöter på problem vid portandet av dessa till plattformen på mobiltelefonen Ericsson P800. Detta kan i värsta fall leda till att vi inte lyckas skapa en klient som kan köras på mobiltelefonen. Vi bedömmer dock risken för detta som liten. Däremot kommer vi troligtvis stöta på hinder som vi kan lösa genom att ägna mer tid åt dem. För att minimera risken tar vi hänsyn till denna osäkerhet i vår planering.

1.2 Tillgång till testmiljö

Det är mycket viktigt att kunna testa applikationen under arbetets gång. Vår testmiljö är mobiltelefonen Ericsson P800, som ska tillhandahållas av beställaren. Om vi får mobiltelefonen för sent kan detta påverka resultatet av projeket mycket negativt. Detta är en risk som är svår för oss undanröja. Risken bör vara liten eftersom det ligger i beställarens intresse att resultet blir så bra som möjligt. Vi kan utgå ifrån att beställaren kommer att anstränga sig för att leverera mobiltelefonen så fort som möjligt.

1.3 Kommunikation från mobiltelefon

Vår klient på mobiltelefonen kommer att kommunicera med servern via GPRS. Ingen av projektmedlemmarna har någon erfarenhet av utveckling av kommunikationstjänster för mobiltelefoner. Detta skulle kunna medföra att vi kommer ha svårigheter att lösa vår uppgift. Det är dock inget ovanligt att medlemmarna i tekniska projektet kan behöva läsa in material om de tekniker som ska användas. Vi börjar tidigt med att sätta oss in i GPRS tekniken för att kunna skapa en bra kommunikationslösning.

1.4 Sjukdom eller avhopp

Det finns alltid en risk för att en eller flera projektmedlemmar blir sjuka och inte kan bidra till projektet under en tid. En medlem kan också hoppa av projektet av olika anledningar. Detta är svårt att förutse sådana händelser och det man kan göra är att vara medveten om risken och förbereda sig. Det viktiga är att ingen av medlemmarna är oumbärlig på det sättet att han ensam har all information och kompetens. Vi har en platt organisation inom projektet där alla delar på ansvaret och informationen. Detta gör att projektet kan fortskrida effektivt även om t.ex. vår projektledare skulle frånvara under en längre tid.

1.5 Konflikter

Gruppdynamik har stor påverkan på effektiviteten i ett projekt. Trots att vi alla hittills har fungerat mycket bra ihop, måste vi identfiera konflikter mellan gruppmedlemmar som en risk. Vi tror dock att risken för en konflikt av större betydelse är mycket liten. Konflikter uppstår lätt vid hög arbetsbelastning och stress. Därför ska vi försöka att planera och tidsuppskatta delmomenten på ett så bra sätt som möjligt.  Vi ska även försöka fördela arbetet jämnt och följa upp resultatet under arbetets gång. Vi ska även försöka att hålla en öppen dialog om alla eventuella motsättningar under arbetets gång så att vi alla kan trivas i projektet.