Projektmöte 2

10 Feb 2003, Länsmuseum

Närvarande: Samtliga gruppmedlemmar samt Lars Andersson, beställare.

1. Information från projektbeställaren

Lars informerade om behovet som det är projektets mål att tillfredställa. Utgrävningarnas natur gicks igenom, liksom de olika typer av data som genereras där (se den preliminära specifikationen för detaljer om detta). Hårdvarumiljö: PC; Mjukvarumiljö: Access, eventuellt AutoCAD. Projektgruppen undersöker detta.

2. Diskussion

Äganderätten till programmet diskuterades, och vi kom överens om att inga ekonomiska intressen föreligger, och att programmet och källkoden således kan göras fri. Lars gjorde klart för oss att han inte har några principiella krav på slutresultatet, utom att det vore roligt om det blir ett användbart program av det.

---Transport till KTH---

3. Preliminär skiss av data- och kontrollflöden

Gruppen samlades i en lektionssal och diskuterade hur programmets interna kontroll ska flyta, och hur data ska representeras med mera. Resultatet av ansträngningarna finns i den preliminära specifikationen.

4. Uppgiftsfördelning

Per fick i uppdrag att utarbeta ett förslag till hur datan ska representeras när programmets olika delar (databasinläsningen, algoritmen, den grafiska representationen mm.) ska kommunicera med varandra. Christer ska lägga upp ett script som bygger programmet varje dag samt prata med Systemgruppen om att få köra versionshanteringssystemet CVS. Fredrik och Anders börjar skissa på algoritmförslag. Mikael börjar jobba med inläsningen av utgrävningsdatan från Länsmuseums Access-databas.

5. Nästa möte

Tid och plats: Torsdagen 20/2 kl. 09.00, sal Grå.

Mötet avslutades.