ASAP Anva"ndarmanual


Node:Top, Next:, Previous:(dir), Up:(dir)

Huvudmeny


Node:Licensvillkor, Next:, Previous:Top, Up:Top

Licensvillkor

Copyright © 2003,

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.


Node:Inledning, Next:, Previous:Licensvillkor, Up:Top

Inledning

ASAP (Arkeologiskt strukturanalysprogram) är ett program som på ett kraftfullt och flexibelt sätt hittar mönster i arkeologiska utgrävningsdata. Från en databasfil med rådata (främst stolphål) från utgrävningar hittar ASAP med hjälp av avancerade algoritmer förslag till möjliga husstrukturer och rangordnar dem efter hur sannolikt det är att det faktiskt låg en struktur på platsen i fråga. Arkeologen har full kontroll över sökalgoritmen med hjälp av ett antal parametrar, och kan efter genomförd sökning välja ut de strukturer som verkar bäst. Bilder på strukturer och listor med koordinater kan sedan genereras för senare analys och bearbetning av arkeologen. ASAP har även förmågan att gissa sig till var stolphål som gått förlorade genom århundradena skulle ha kunnat ligga, baserat på befintliga strukturer.


Node:Bakgrund, Next:, Previous:Inledning, Up:Top

Bakgrund

Vid arkeologiska utgrävningar genereras stora mängder data av olika slag. En viktig uppgift för arkeologer är att dra slutsatser baserade på sådana data; en uppgift som ofta är svår och tidskrävande. Data som genereras vid utgrävningar består ofta av koordinater som beskriver så kallade stolphål - anomalier i marken där stolpar till hus en gång har stått - och rester av eldstäder (som ofta befann sig inuti hus). Vidare kan det finnas störningar i det aktuella kulturlagret (stolphålsrester och annat kan exempelvis ha förstörts av väg- eller husbyggen från senare perioder). Allt detta data sparas ofta i stora databaser där x-, y- och z-koordinater typiskt specificeras tillsammans med något fält som identifierar vilken utgrävning det rör sig om. Det är naturligtvis enkelt att generera en grafisk representation av punkterna, men att hitta mönster (vanligen husstrukturer) i dem är en svårare uppgift, särskilt i fall där man har hittat väldigt många stolphål inom ett litet område.


Node:Syfte, Next:, Previous:Bakgrund, Up:Top

Syfte

Tanken bakom ASAP är att hitta mönster i sådana data som beskrivits ovan, och representera dem på sådant sätt att det hjälper arkeologer i deras arbete. Den typiska situationen är att man har ett stort antal stolphål inom ett visst område, och vill ta fram förslag till möjliga husstrukturer av olika längd och bredd, utifrån tillgängliga data. Ibland har man också anledning att tro att en sådan struktur föreligger trots att nödvändiga stolphål saknas i strukturen (exempelvis där en mer sentida åverkan kan ha förstört resterna av det tidigare stolphålet).

Det grundläggande syftet med programmet är att arkeologen ska få en chans att utvärdera en stor mängd (mer eller mindre troliga) förslag på olika strukturer som hon eller han kan ha missat vid sin egen analys av utgrävningsdata.


Node:Systemkrav, Next:, Previous:Syfte, Up:Top

Systemkrav

Operativsystem: Windows 2000 / GNU/Linux / Sun Solaris

Minne: 128 MB

Hårddiskutrymme: 1 MB

Mjukvara: Sun Java Runtime Environment 1.4


Node:Installation, Next:, Previous:Systemkrav, Up:Top

Installation


Node:Innan du kor programmet, Next:, Previous:Installation, Up:Top

Innan du kör programmet

Specificera databas

Programmet klarar av att importera data från PostrgreSQL-databaser och databaser som finns tillgängliga som ODBC-datakällor. För att exportera en databas som en ODBC-datakälla i Windows så öppnar man verktyget "Data Sources (ODBC)" under "Administrative tools" i kontrollpanelen.

För att programmet skall veta vilka databaser den skall läsa ifrån så specifierar man en fil med de parametrar som behövs i katalogen prp. För en enkel ODBC-datakälla så kan man utgå ifrån odbc.prp som mall. När en ny fil är skriven så lägger man till namnet på den i filen databases.prp.


Node:Use case, Next:, Previous:Innan du kor programmet, Up:Top

Use case

Starta programmet

Kör filen asap.bat som ligger i katalogen där du packade upp programmet.

Utseende

Bild på GUI:t!

Ladda in/öppna utgrävning

För att öppna en utgrävning väljer du antingen "Open" i "File"-menyn, eller knappen "Open" i verktygsfältet. Du får då upp en ruta "Choose excavation" där du väljer en utgrävning genom att markera den och sedan klicka på Ok-knappen. Utgrävningen (med stolphål och eldstäder) kommer att ritas upp i huvudfönstret. Svarta prickar innebär stolphål, och röda prickar betyder eldstäder.

Hitta strukturer

För att sedan låta programmet hitta husstrukturer klickar du på knappen "Run Algorithm" i verktygsfältet. Programmet kommer nu att ge förslag på strukturer i strukturlistan till höger om huvudfönstret. Ju högre upp i listan en struktur hamnar, desto troligare är det att det är en "riktig" husstruktur. Hur rankningen av strukturer går till kan du läsa i den tekniska specifikationen av programmet.

Visa strukturer

För att se hur en struktur är placerad i utgrävningen och för att se ytterligare fakta om strukturen så markerar du strukturen genom att klicka på den. Du kan också markera flera strukturer samtidigt genom att att hålla Ctrl-knappen intryckt samtidigt som du markerar strukturerna. Om du vill markera ett område av strukturer markerar du den första strukturen och håller sedan ner Shift-tangenten samtidigt som du markerar sista strukturen i området.

Om du dubbelklickar på en struktur i strukturlistan kommer strukturen visas i uppförstorad i huvudfönstret.

Mark all

Med knappen "Mark all" nedanför strukturlistan kan du markera alla strukturer samtidigt. Om du klickar på knappen en gång till avmarkeras strukturerna igen. Om någon struktur var markerad innan du använde "Mark all" kommer den förbli markerad när du använder "Mark all" igen för att avmarkera.


Node:Ovriga funktioner, Next:, Previous:Use case, Up:Top

Övriga funktioner

Import

Om du vill hämta in data (i form av x-, y- och z-kordinater) från en textfil istället för från en databas använder du "Import". Om du klickar på knappen "Import" får du upp en dialogruta där du väljer den fil du vill använda.

Export

Du kan spara de strukturer som programmet föreslagit i en textfil (i form av x-, y- och z-koordinater) genom att använda funktionen "Export". Om du klickar på knappen "Export" får du upp en dialogruta där du väljer vad filen där data sparas ska heta.

Snapshot

Du kan också spara strukturerna som syns i huvudfönstret som en bild i jpg- eller png-format. Om på knappen "Snapshot" i verktygsfältet får du upp en dialogruta där du väljer format och filnamn för bilden.

Move

För att kunna använda move-funktionen, och se en annan del av utgrävningen än vad som syns i huvudfönstret, måste knappen "Move" vara intryckt. Håll vänster musknapp intryckt och förflytta muspekaren över skärmen åt det håll som du vill se mer av av utgrävningen. Du kan också använda rullningslisterna till höger och under huvudfönstret.

Zoom

För att kunna använda zoom-funktionen måste knappen "Zoom" i verktygsfältet vara intryckt. För att zooma in klickar du i huvudfönstret där du vill zooma in. Du kan också zooma in ett område genom att hålla musknappen intryckt och markera ett område i huvudfönstret. För att zooma ut (på vanligt sätt eller ett område) gör du på samma sätt som för zooma in, men använder höger musknapp. Du kan också använda rullningslisten till vänster om huvudfönstret för att zooma in/ut.

Print names

Om du har knappen "Print Names" intryckt kommer du kunna se koordinaterna för varje enskild punkt i utgrävningen utskriven bredvid punkten.


Node:Avancerade installningar, Next:, Previous:Ovriga funktioner, Up:Top

Avancerade inställningar

Programmet har ett antal avancerade funktioner för att styra vilka strukturer som skall hittas.

Parametrar

Nedanstående parametrar kan man ställa in i programmet för att bestämma vilken typ av strukturer som programmet skall leta efter.


Node:Index, Previous:Avancerade installningar, Up:Top

Index

Short Contents

Table of Contents