SYTT

System för tidplanering och tidrapportering


Syftet med projektet är att ta fram en prototyp till ett webbaserat tidrapporterings- och tidplaneringssystem för doktoranderna på IP-lab på Nada. Detta ska ersätta den manuella process som finns idag.

Regelbunden kontakt med blivande användare och uppdragsgivare har varit central för att arbeta fram ett flexibelt system som tillgodoser användarnas behov.

Den lösningsbeskrivning, iteration nr fyra, som presenteras i dokumentet bygger på inmatning av aktiviteter som kopplas till respektive kurs. Aktiviteter består av aktuellt moment (t.ex. föreläsning, övning, laboration, handledning), datum eller datumperiod, ev. beskrivning samt antal nedlagda timmar. Aktiviteter kan ha status av genomförd eller planerad, där de senare enkelt kan överföras när de har genomförts. Systemet klarar av obegränsat antal år. Användarna av systemet är indelade i tre roller för vilka systemet erbjuder olika användningsområden:

Detta system kommer att ge samtliga användare en bättre översikt och en större möjlighet till proaktivt arbete. Följden av detta är att över/underutnyttjande av doktorander kan minskas såväl som risken för ej rapporterade timmar. Pappersarbetet, som idag är omfattande, speciellt för studierektorn, kommer avsevärt reduceras.

Projektdokumentation | Systemdokumentation | Användarhandledning

Projektets webbsida