Numero
Veckobladet om forskning,
undervisning och
administration, m.m.
Nummer 10 · 17 mars 2005· Årgång 35      
NADA

ram

Lärarlöst

Från lunch torsdag 17 mars till lunch på fredag 18 mars är flertalet av NADAs lärare borta på konferens.

Ingrid

 

Delfi och studentexpeditionen.

Stänger klockan 12.00 på skärtosdag (24/3).

Delfi

 

CVAP – Seminarium

Visual Recognition for Perceptive Interfaces
Trevor Darrell, MIT CSAIL

Torsdagen den 24 mars kl 11:00 i rum 304, Teknikringen 14

Recent advances in visual recognition have enabled new forms of perceptive human-computer interfaces. In this talk I will present two new vision algorithms for tracking articulated pose and for recognizing objects, and will describe their use in interactive systems. I’ll first describe a method for recognition of human pose which combines example-based matching with model-based refinement, and tracks robustly over time by manipulating modes of an observed likelihood function. I’ll show applications of pose tracking to gesture recognition in interactive dialog systems, allowing users to gesture at objects in virtual environments or the real world. I’ll next present a new method for detection of general objects and categories, where objects are represented as sets of local patches. We develop an efficient discriminative method for recognition from sets of unordered features, using a new kernel function that is computable
in linear time and approximates the true correspondence-based similarity between sets of points. I’ll show how this method can be used for object and landmark recognition with mobile devices, and allow users to retrieve relevant desired information about their current experience.

Doktorandseminarium i teoretisk datalogi

Om beslutsstöd för effektbaserade
operationer i krig och fred

Klas Wallenius, Nada, TCS

Måndag 21 mars, kl 13.15, rum 1537

Begreppet “Effektbaserade operationer” kommer från det amerikanska försvaret, som så mycket annat. När man vill åstadkomma
en politisk eller strategisk förändring så gäller det inte bara att fundera på vad man vill uppnå utan vad man verkligen vill uppnå ?
till exempel ett demokratiskt Irak. Därefter försöker man lista ut vilka medel man har för att åstadkomma denna effekt. Dessa medel
behöver inte vara militära, utan de kan vara politiska, diplomatiska eller något annat.

Jag tänkte prata litet om beslutsstöd för att analysera kausala samband mellan medel och effekter, samt för att planera, genomföra
och följa upp åtgärder och effekter. Sådana beslutsstöd bör komma till pass såväl i militära sammanhang som i civil räddnings- och
krishantering.

Dessutom tänkte jag beröra hur framtida forskning inom detta område skulle kunna gå till ? en forskning som nödvändigtvis är
tvärvetenskaplig.

Jag tänkte prata i 45 minuter. Förhoppningsvis kan det komma till stånd en diskussion efter detta.

Jakob Nordström

 

Nästa Numero utkommer 31/3
Skärtorsdagens Numeronummer har tagit påskledigt och utgår. Numero återkommer efter traditionsenligt påskäggsätande med ett välmatat nummer torsdagen den 31 mars.

Red

ram
ram

Nyheter från Forskningsservice

Att söka och arbeta i EU-projekt

Information för Dig som är intresserad av att få veta mer om vilka möjligheter som finns att bedriva forskning inom EU-projekt. Vi berättar om vilka utlysningar som är aktuella under 2005, om vad som händer mellan ansökan och slutredovisning och vad Forskningsservice kan bistå Dig med som forskare. Vi visar vilka dokument Du kommer stöta på under processen och ger Dig råd om saker att tänka på vid t.ex. kontraktsskrivning och kostnadsredovisning.

Avslutningsvis informerar vi också om hur långt förberedelsearbetet har kommit inför nästa ramprogram för forskning.

Vi vänder oss i första hand till doktorander och forskare som planerar att söka eller redan deltar i EU-finansierade forskningsprojekt och vill veta mer om arbetsgång och regelverk.

Du kan välja mellan följande tillfällen:

(för doktorander och forskare inom humanistisk, juridisk och samhällsvetenskaplig fakultet)
Fredagen den 18 mars kl. 13.00-14.30.
Lokal: Södra huset, Hus D, rum 255

Fredagen den 18 mars kl. 15.00-16.30.
Lokal: Södra huset, Hus D, rum 255

Måndagen den 21 mars kl. 15.00-16.30.
Lokal: meddelas vecka 11 på www.forskningsservice.su.se

Måndagen den 4 april kl. 13.00-14.30.
Lokal: meddelas vecka 11 på www.forskningsservice.su.se

(för doktorander och forskare inomnaturvetenskaplig fakultet)
Fredagen den 18 mars kl. 09.30-11.00. Södra huset, Hus D, rum 263

Måndagen den 21 mars kl. 09.30-11.00.
Lokal: meddelas vecka 11 på www.forskningsservice.su.se

Måndagen den 4 april kl. 15.00-16.30.
Lokal: meddelas vecka 11 på www.forskningsservice.su.se

Ingen anmälan är nödvändig

Nyheter från Forskningsservice
Forskningsdatabasen Research Research
är nu tillgänglig vid Stockholms
universitet.

Databasen innehåller aktuella nationella och internationella utlysningar av projektmedel, post-doc och resestipendier och torde vara av stort intresse för den som vill informera sig om externa finansiärer. Forskare, doktorander, övriga anställda och studenter vid SU kan söka i ResearchResearch via hemsidan www.researchresearch.com
Kontakta gärna Forskningsservice, om du vill ha instruktioner eller har frågor.

 

TCS seminar

Controlled Linear Programming for Infinite Games

Henrik Björklund, Uppsala University

Wednesday March 23, 13:15, room 1537

Abstract:
The controlled linear programming problem (CLPP) is a combinatorial optimization problem. An instance consists of a number of linear
constraints of a certain form. A controller is allowed to select and discard constraints according to simple rules, with the goal of
maximizing the optimal solution to the resulting linear program.

The CLPP captures and generalizes parity, mean payoff, discounted payoff, and simple stochastic games. For its most general version, the exact complexity is still unknown, but several rich subclasses can be shown to belong to NP intersection coNP. In this talk we use linear algebra to characterize the properties of such subclasses, and prove a number of new results. We also identify sufficient conditions for a class to be solvable in randomized subexponential time.

Gustav Hast

 

Rättelse:
Förra veckans Numero, av misstag numrerad med nummer 8, ska som skarpögda läsare påpekat vara nummer nio.

Red.

ram
ram

CID Seminarium

Projekt CoPland

Cristian Bogdan, Ovidiu Sandor, Kristina Groth

Onsdag 23 mars kl 15.00, CID-torget, Lindstedtsvägen 5,

Syftet med projekt CoPLand är att underlätta kunskapsspridning bland utövare inom yrken med hög grad av mobila aspekter. Detta görs genom sammanhängande tekniker och metoder som stödjer kunskapsspridning i organisationer med denna typ av yrken. Fokus ligger på att stödja s.k. praktikgemenskaper, eller communities of practice (CoP), inom organisationen. Projektets tekniker fokuserar på ”awareness”, eller medvetenhet om andras aktiviteter och närvaro, som ett alternativ till traditionella försök att externalisera och lagra kunskap.

I projektet har vi valt att använda lärare som målgrupp. Lärare har en unik arbetssituation i att de oftast inte har något eget kontor. En del lärare arbetar till och med på mer än en skola. Lärare spenderar en stor del av arbetstiden med undervisning och det finns få tillfällen för lärare att kommunicera med andra lärare. Vi har valt ut tre grupper av lärare som vi arbetar med i projektet:

- lärare som undervisar svenska på utländska universitet och som i många fall är knutna till Svenska Institutet,
- skärgårdslärare, som har en karaktär av glesbygd, där skolan består av enheter på fem olika öar,
- modersmålslärare som i många fall inte tillhör en skola utan undervisar i flera olika skolor ofta utanför elevernas ordinarie schema.

Under seminariet kommer vi att berätta mer om det arbete vi har utfört inom de tre målgrupperna. Vi lämnar även utrymme för diskussion i slutet av seminariet

Projektet, som är finansierat av Vinnova, startade i oktober 2003 och pågår till och med september 2006. Projektet utförs i samarbete med Metatmatrix Development & Consulting AB (www.metamatrix.se) och Myndigheten för skolutveckling (www.skolutveckling.se). Mer information om projektet finns på hemsidan (copland.nada.kth.se).

Välkommen
Maria Engström

Disputation
Automatic and Unsupervised Methods in Natural Language Processing

Johnny Bigert
fredag den 8 april 2005 kl 14:00 i Kollegiesalen.

Sammanfattning:
Datorbaserad språkbehandling (natural language processing, NLP) betyder som ordet antyder behandling av mänskligt språk med datorns hjälp. Dock är mänskligt språk väldigt oregelbundet och de bästa resultaten uppnås när man tar en människa till hjälp vid behandlingen av text. Tyvärr är manuellt arbete tidskrävande och därför kostsamt. Denna avhandling fokuserar på vad som kan åstadkommas i NLP när andelen manuellt arbete hålls till ett minimum.

Först beskrivs designen av två verktyg som underlättar konstruktion av automatisk utvärdering. De introducerar artificiella stavfel i
text för att skapa övervakad, delvis övervakad och oövervakad utvärdering (supervised, semi-supervised och unsupervised, resp.). Jag beskriver också en regelbaserad parser för svenska vid namn GTA och en detektionsalgoritm för kontextkänsliga stavfel baserad på delvis övervakad inlärning vid namn ProbGranska.

I den andra delen av avhandlingen skapar jag först en övervakad utvärdering som använder sig av en felfri trädbank för att fastställa
robustheten hos parserns komponenter och robustheten för olika frastyper. Därefter skapas en oövervakad utvärderingsmetod för robusthet hos parsrar. I och med detta kan man utvärdera parsrar som använder olika parserformalismer på samma text och jämföra deras prestanda. Fem parsrar och en taggare deltog i utvärderingen. För fyra av dessa fanns ett facit och man kunde bekräfta att uppskattningarna som erhållits från den oövervakade utvärderingen var tillförlitliga. Resultaten visade sig vara mycket bra med få
undantag. Man kan därför med god noggrannhet uppskatta robustheten hos ett NLP-system utan att använda manuellt arbete.

Jag utformar därefter en oövervakad utvärdering för stavningsprogram. Med hjälp av denna genomförs en mycket detaljerad analys av tre stavningsprogram för svenska. Sist utvärderas ProbGranska. Jag använder två metoder för jämförelse: en fullparser och en metod som använder övergångssannolikheter hos taggare. Slutsatsen blir att ProbGranska får bättre resultat än båda jämförelsemetoderna. Dessutom utvärderas ProbGranska på autentiska data tillsammans med en grammatikgranskare och ett stavningsprogram.

ram

AlbaNova:
http://www.albanova.se/aktuellt/

Bråket:
http://www.math.kth.se/braaket.html

INSTITUT MITTAG-LEFFLER SEMINARS
www.ml.kva.se

KTH Matematik:
http://www.math.kth.se/optsyst seminar/

S3:
http://www.s3.kth.se/

SICS:
http://www.sics.se/research/seminars.php

TMH, Tal, musik och hörsel:
http://www.speech.kth.se/seminars/

Wireless@kth:
http://www.wireless.kth.se

 

Numero är institutionstidningen vid Nada - institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa. Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Maria Engström. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

 

ram
ram
Kalendarium
ram

ram

21 mars

13.15

14:15

Doktorandseminarium i teoretisk datalogi. Om beslutsstöd för effektbaserade operationer i krig och fred. Klas Wallenius, Nada, TCS, rum 1537

CVAP/CAS seminar “Course notes on imprecise probabilities” Ronnie Johansson,Room 304,Teknikringen 14

ram
ram

22 mars

15.00

Seminar at Speech, Music and Hearing:Pensionärernas arv
och en blick framåt Gunnar Fant, Anita Kruckenberg, Johan
Liljencrants och Arne Risberg. Fantum, TMH Lindstedtsvägen 24

ram
ram

23 mars

13.15

15.00

TCS seminar. Controlled Linear Programming for Infinite Games. Henrik Björklund, Uppsala University. room 1537

CID Seminarium, Projekt CoPland Cristian Bogdan, Ovidiu Sandor, Kristina Groth. CID-torget, Lindstedtsvägen 5, plan 6.

ram
ram

24 mars

11:00

CVAP – Seminarium, Visual Recognition for Perceptive Interfaces, Trevor Darrell, MIT CSAIL, rum 304, Teknikringen14

ram
ram

1 april

13.00

Filosofi e Doktorsexamen:Hybrid Methods for Computational
Electromagnetics in Frequency Domain Stefan Hagdahl
Kollegiesalen, Vallhallavägen 79 Entrepl, Stockholm

ram
ram

8 april

14:00

Disputation Automatic and Unsupervised Methods in Natural Language Processing. Johnny Bigert i Kollegiesalen.

ram