Numero
Veckobladet om forskning,
undervisning och
administration, m.m.
Nummer 3 · 27 Januari 2005· Årgång 35      
NADA

ram

Kvalitetsseminarium:

Kvalitetsseminarium,
“Kvalitet i högskoleutbildning också tack vare mångfalden bland studenter”

Tisdag 15 februari kl 14-16

Spelbomskan, Aula Magna

Välkommen till Kvalitetsseminarium
Kvalitetsrådet kommer under våren anordna två seminarier med temat kvalitet och mångfald. Det första av vårens seminarier kommer att handla om hur mångfalden av studenter är en kvalitetsfråga och hur universitetet bör arbeta för att öka mångfalden av studenter. Seminariet
kommer också att handla om hur universitetet bör förändras för att möta den ökade mångfalden av studenter. Tanken är vidare att seminariet skall utmynna i en diskussion om de s.k. lokala urvalsgrunderna och det domstols-
utslag från Uppsala tingsrätt som förbjuder etnisk kvotering.

Margareta Tham som är statsvetare och konsult vid organisationen MångfaldsUtveckling inleder diskussionen. Följt av Annick Sjögren som är
docent i etnologi och forskare vid Mångkultur-ellt Centrum i Botkyrka.

Diskussionen om mångfald av studenter och de lokala urvalsgrunderna kommer sedan att följas upp av ett seminarium i debattform i mars med
bl.a. Gunnar Strömmer från organisationen Centrum för rättvisa. Gunnar Strömmer är det ombud som företrätt de två studenter som av Uppsala tingsrätt ansetts ha utsatts för etnisk diskriminering.

Anmälan görs e-postledes senast 14/2 tillchristian.camitz@upc.su.se

Seminar:

Adaptive discretization of integro-differential equations modelling quasi-static and dynamic fractional order viscoelasticity

Stig Larsson, Chalmers University of Technology

Mon, 7 Feb, at 14.15

Room 4523

Abstract:

We study quasi-static and dynamic models for viscoelastic materials based on a constitutive equation of fractional order. In the quasi-static case this results in a Volterra integral equation of the second kind with a weakly singular kernel in the time variable involving also partial derivatives of second order in the spatial
variables. We discretize by means of a discontinuous Galerkin finite element method in time and a standard continuous Galerkin finite
element method in space. To overcome the problem of the growing amount of data that has to be stored and used in each time step, we
introduce sparse quadrature in the convolution integral. We prove a priori and a posteriori error estimates, and develop an adaptive
strategy based on the a posteriori error estimate.

This is joint work with K. Adolfsson and M. Enelund, Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology.

Olof

ram
ram

Utlysningar:

STINT - Institutional Grants programme.

Programmet syftar till att stärka svensk högre utbildning och forskning genom internationellt samarbete. Det strävar efter att vidga det
internationella samarbetet och främja tillkomsten av nya samarbetsmönster. Det är särskilt angeläget att skapa förutsättningar för en tydlig kvalitativ utveckling av verksamheten vid svenska universitet och högskolor.

Nya ansökningar skall ha inkommit senast den 15 april 2005 kl 17.00 och liksom tidigare via Stiftelsens elektroniska ansökningssystem.
Ansökningssystemet beräknas öppna 1 februari 2005.

Beslut om bidrag kommer att fattas i oktober/november 2005. Nya projekt kan inleda sin verksamhet 1 januari 2006.

Se information på:
http://www.stint.se/index.php?articleId=117

 

Industridoktorand
Naturvetenskap och teknikvetenskap (NT)

Forskarutbildning för anställda inom industri och näringsliv. Vetenskapsrådet utlyser bidrag till industridoktorandprojekt.

Varje år ger Vetenskapsrådet stöd till industridoktorandprojekt. Syftet är att skapa intresse inom näringsliv och industri för vetenskaplig, nyskapande forskning.

Ansök senast 19 april 2005

För ytterligare information om industridoktorandprogrammet, se: www.vr.se/knt

Kontaktperson
Lars-Erik Salomonsson, tel 08-546 44 178.
E-post: lars-erik.salomonsson@vr.se

C F Liljevalch J:ors resestipendier
för studerande vid naturvetenskapliga fakulteten, Stockholms universitet

Stipendium kan tilldelas den som vid ansökningstidens utgång inte har fyllt 35 år och som har studerat vid Stockholms universitet minst två terminer (före innevarande termin). Enligt praxis kommer endast forskarstuderande ifråga.

Stipendium utdelas främst med hänsyn till den sökandes vetenskapliga begåvning och resans ändamål. Totalt c:a 200 000 kr disponeras. Inget stipendium är mindre än 3 000 kr. Beslut om tilldelning fattas i mitten av april.

Anvisningar för ansökan:
- ansökan på särskild blankett inlämnas i två exemplar - aktivt deltagande är en förutsättning för bidrag till kongressresor och liknande (anges särskilt i ansökan, t.ex. uppgift om föredrag, poster) - billigaste färdsätt skall beräknas

Senast tisdagen den 15 februari 2005 skall ansökan vara inkommen i två exemplar på särskild blankett till Stockholms universitet, Studentbyrån, Stipendier, 106 91 Stockholm (besöksadress: Studentcentrum, Södra huset , hus A, plan 4).

Mer info: http://www.su.se/forskning/stipendier/

 

Doktorandkurs i Personal Information Management

En doktorandkurs i “Personal Information Management” kommer att ges under våren 2005 vid IPLab, NADA, KTH. Kursledare är William Jones, University of Washington, USA, som är gästprofessor vid NADA.

För detaljerad information, se
http://www.nada.kth.se/~kse/hmi/course%20description.pdf

Kursen startar den 16 februari kl. 10.15. Kursen är avsedd för doktorander och forskare inom HMI-forskarskolan men även andra
intresserade kan delta i mån av plats. Intresseanmälan skickas till undertecknad senast 10 febr.

Kerstin Severinson Eklundh

ram
ram

Konferens på KTH för långsiktig hjälp till de drabbade länderna efter Tsunamikatastrofen

Stora akuta resurser har mobiliserats för de människor som drabbades av flodvågen i
Asien. Mycket återstår dock när det gäller att långsiktigt organisera och koordinera resurserna. KTH, Swedish Water House och Ingenjörer och naturvetare utan gränser
(INUG) bjuder därför in forskare och studenter, företag och ingenjörer till en konferens/workshop med människor och organisationer, som har lokal kunskap om behoven i de drabbade områdena.

På KTH fredagen den 4 februari kl. 13-17 i Sal D1, Lindstedts väg 17 TB-Tekniska Högskolan

Konferensen vill lyfta upp frågorna:
Vilka är de viktigaste behoven?
Hur kan hjälpen göras långsiktigt effektiv och hållbar?
Hur ska man göra för att utgå från lokala perspektiv?
Hur kan teknik och vetenskap vara till hjälp?

Under konferensen tar våra inbjudna talare upp ämnen med övergripande intresse. För mer specifika ämnen planeras separata sessioner. Det kommer också att finnas tid för diskussioner, direkta möten och enskilda samtal.

Medverkande bland andra:
Anders Flodström, Rektor, KTH
Ben Perkasa Drejab, Head of Political Affairs, Indonesiska ambassaden
Hasanti Dissanayake, Chargé d’affaires, Sri Lankas ambassad
Johan Brisman, Samordnare för återupp-byggnaden efter flodvågskatastrofen, Sida
Kjell Larsson, chef för den operativa internationella avdelningen, Räddningsverket
Fiona Miller, Research Fellow, Risk and Vulnerability Program, Stockholm Environment
Institute
Dag Nielsen, Chef för Ericsson Response

För ytterligare information kontakta
Gunnel Dalhammar, professor i teknisk
miljömikrobiologi, KTH, gunnel@biotech.kth.se,
0733-765933
Tobias Ljungkvist, Sekreterare INUG Stockholm, tobias.ljungkvist@inug.nu 0708-766140
Per Wikman, Styrelseledamot INUG Stockholm 0733-192936

Se även:
www.kth.se, www.swedishwaterhouse.se, www.inug.nu


Seminar:

The Spatially Homogeneous Landau-Fermi-Dirac Equation: Well-Posedness for Hard Potentials, Equilibrium States

Véronique Bagland, Chalmers University of Technology

Mon 31 Jan., kl 12.00

4523, NADAs seminarierum

Abstract:

We study the Cauchy problem for the spatially homogeneous Landau equation for Fermi-Dirac particles, in the case of hard and maxwellian
potentials. We establish existence and uniqueness of a weak solution for a large class of initial data. We then determine the equilibrium states.

 

Inställt seminarium

Seminariet med Annika Waern den 28/1 (se nedan) måste tyvärr uppskjutas. Ny tidpunkt för seminariet kommer att meddelas senare.

Kerstin Severinson Eklundh
IPLab, NADA, KTH


ram

 

Numero är institutionstidningen vid Nada - institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa. Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Maria Engström. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

 

ram
ram
Kalendarium
ram

ram

31 Januari

kl 12.00

kl 13.15

Seminar: The Spatially Homogeneous Landau-Fermi-Dirac Equation: Well-Posedness for Hard Potentials, Equilibrium States, Véronique Bagland, 4523, NADAs seminarierum

Doktorandseminarium i teoretisk datalogi, Non-Euclidean GCD algorithms, Douglas Wikström, Nada/TCS, rum 1537

ram
ram

4 Februari

Kl: 10.00kl. 13-17

Doctoral Thesis “Interaktiva medier i komplex försäljning” (Interactive media in complex sales) Inger Stjernqvist. Lokal: D3

Konferens på KTH för långsiktig hjälp till de drabbade länderna efter Tsunamikatastrofen, Sal D1, Lindstedts väg 17 TB-Tekniska Högskolan

ram
ram

7 Februari

at 14.15

Adaptive discretization of integro-differential equations modelling quasi-static and dynamic fractional order viscoelasticity, Stig Larsson, Room 4523

ram
ram

9 februari

kl 10.00

Licentiate Thesis, Convergence Rates of Adaptive Algorithms for Stochastic and Partial Differential Equations ERIK VON SCHWERIN, i D31

ram
ram

15 februari

kl 14-16

Kvalitetsseminarium, “Kvalitet i högskoleutbildning också tack vare mångfalden bland studenter” Spelbomskan, Aula Magna

ram

 

ram
"Love doesn't make the world go round.  Love just makes the ride worthwhile."

Franklin P. Adams

ram