Numero
Veckobladet om forskning,
undervisning och
administration, m.m.
Nummer 2 · 20 Januari 2005· Årgång 35      
NADA

ram

SIGRID ARRHENIUS´STIPENDIEFOND

Senast den 7 februari 2005 skall ansökan vara inkommen i 10 exemplar på särskilld blankett med därpå angivna bilagor till Naturvetenskapliga fakultetsnämnden,

Stockholms universitet, 106 91 Stockholm.

(Besöksadress: Naturvetenskapliga fakultetskansliet, Bloms Hus, i Frescati)

Ansökningsblankett finns på de berörda institutionerna och kan dessutom hämtas på
www.matnat.su.se/internt/index.html

Ett stipendium på 55.000 kommer att utdelas.

Stipendium ges som ekonomiskt stöd åt lovande forskare vid Stockholms universitets naturvetenskapliga fakultet, som skall avlägga
doktorsexamen och bedriver avhandlingsarbete inom något av:
FYSIKENS, KEMINS, MATEMATIKENS, ASTRONOMINS, GEOLOGINS eller METEOROLOGINS ämnesområden.

Avhandlingen skall avses bli framlagd under åren 2005 eller 2006.

Sökande får inte ha disputerat vid ansökningstidens utgång.

 

Licentiate Thesis:
Convergence Rates of Adaptive Algorithms for Stochastic and Partial Differential Equations
ERIK VON SCHWERIN

Akademisk avhandling som med tillstånd av Kungl Tekniska högskolan framlägges till offentlig granskning för avläggande av teknologie licentiatexamen

9 februari 2005 kl 10.00 i D31, Huvudbyggnaden, KTH, Lindstedtsvägen 3

The thesis is available online at
http://www.nada.kth.se/schwerin/lic.pdf


Möte på Stockholms universitet med huvudsekreteraren för ämnesrådet för naturvetenskap och teknik vid Vetenskapsrådet

Forskningsservice vid Stockholms universitet inbjuder universitetets forskare till informationsmöte med Arne Johansson, huvudsekreterare vid ämnesrådet för naturvetenskap och teknik vid Vetenskapsrådet, fredagen den 18 februari kl. 14.00.

Arne Johansson berättar om ämnesrådet och informerar övergripande om rådets bedömningar och arbetsformer. Mötet beräknas pågå till ca 15.30.

Vi är tacksamma om ni sprider denna information till forskare vid era resp. institutioner. Vi kommer också annonsera på Insidan och i Kalendariet på universitetets hemsida.

Anmälan till
Pia.bjerenfurstenbach@forskningsservice.su.se senast den 11 februari.
Därefter skickar vi ut uppgift om lokal.

 

Seminar:
Partial Differential Equations with Uncertainty: the Stochastic Input Case
Raul Tempone, University of Texas at Austin

26 Jan, 14.15-15.00, Room 4523

Abstract:
The main aim of applied numerical simulations is to derive predictions. Since these predictions are the basis for decision making it is natural to question their accuracy, specially because
in most of the cases there is uncertainty in data of the problem to solve.

We consider numerical approximations of partial differential equations (PDE) with stochastic coefficients, which is one way to address uncertainty quantification for PDEs.

We discuss efficient discretization strategies, give convergence results and present numerical results.

ram
ram

Nominering av representanter för Lärare och TA-personal till styrelsen

Dekanen för Skolan för datavetenskap och kommunikation har utsett en kommitté som ska nominera representanter för Lärare och
TA-personal till skolans styrelse. Antalet lärare ska vara 5 varav dekanen är en.
Kommittén har ombetts att föreslå en sammansättning som avspeglar hela skolans verksamhet, beaktar jämställdhet och åldersfördelning.

Val kommer att ske om ca två veckor, se nedan. Anställda på Nada och TMH bereds tillfälle att nominera andra lärarkandidater fram till den 28/1 kl 15.00. Den nominerade ska vara tillfrågad och ha accepterat uppdraget.

Nomineringskommittén har bestått av
Tina Billing, Rolf Carlsson, Leif Handberg, Anders Lansner, Bengt Lindberg,
Kerstin Severinson-Eklundh.

Kommitten nominerar enhälligt följande personer

Lärare:
Johan Håstad, professor inom datalogi
Björn Granström, professor inom tal-musik-kommunikation
Ann Lantz, lektor, docent inom människa-datorinteraktion
Michael Hanke, lektor, docent inom numerisk analys

TA-personal:
Johan Berglund, föreståndare för systemgruppen

Regler och röstlängd är ännu inte fastställda, men vi förväntar oss att få besked inom kort och att valet kan ske i början av februari.

Nomineringar kan ske tom den 28/1 kl 15.00 genom ett av förslagsställarna undertecknat brev som ställs till:
Dekan för Skolan för datavetenskap och kommunikation
Ingrid Melinder
Osquars backe 2
KTH
100 44 Stockholm

Det går bra att lägga det direkt i postfacket på plan 2.

Ingrid Melinder
dekan


Industridoktorand
Naturvetenskap och teknikvetenskap (NT)

Forskarutbildning för anställda inom industri och näringsliv. Vetenskapsrådet utlyser bidrag till industridoktorandprojekt.

Varje år ger Vetenskapsrådet stöd till industridoktorandprojekt. Syftet är att skapa intresse inom näringsliv och industri för vetenskaplig, nyskapande forskning.

Ansök senast 19 april 2005

För ytterligare information om industridoktorandprogrammet, se: www.vr.se/knt

Kontaktperson
Lars-Erik Salomonsson, tel 08-546 44 178.
E-post: lars-erik.salomonsson@vr.se

 

 

Doktorandseminarium i teoretisk datalogi
Non-Euclidean GCD algorithms
Douglas Wikström, Nada/TCS

Måndag 31 januari, kl 13.15, rum 1537:

The greatest common divisor (GCD) of two integers m and n is the largest integer d such that d divides both m and n. The Euclidean
GCD-algorithm is a famous algorithm for computing the GCD of two integers, but there are alternatives to this algorithm, e.g. the so
called binary gcd-algorithm. The alternatives are interesting in their own right, but they are also better suited for generalization to more complicated rings in which we can define the GCD. Computing the GCD of integers is intimately connected with the problem of
computing Jacobi symbols.
In this talk we plan to describe some GCD-algorithms in the integers, and the connection with computing Jacobi symbols. Then we will explain how these ideas can be carried over to the ring Z[w] for a primitive third root of unity w. Finally, we will sketch a GCD-algorithm for every factorial ring of integers.
The talk only assumes a basic understanding of factorization in the integers. All other notions, like Jacobi symbols, are either defined or at least sketched in the talk.

Teorigruppens doktorandseminarier är tänkta att vara informella och avspända utan de officiella seminariernas krav på “ytfinish”. Seminarierna kan handla om färdiga forskningsresultat (egna eller från inlästa artiklar) eller om pågående arbete. Målgruppen är främst doktorander men alla är välkomna.
Se http://www.nada.kth.se/theory/doktorandseminarier.html för mer information.

Jakob Nordström

ram
ram

Handledarutbildning 2-4 feb 2005

Det finns platser kvar på handledarutbildningen 2-4 feb. Anmälan kan ske via mail och sedan
kompletteras med bifogade anmälningsblankett.

Introduktion till handledning,
2 feb kl 12.00 - 14.00 på KTH
Handledarmetodik, 2 dagar, 3-4 feb

Utbildningen vänder sig till lektorer, docenter och professorer och syftar till att ge deltagarna tillfälle att reflektera över sin verksamhet som handledare. Deltagarna kommer att få inblick i en del typiska handledarsituationer samt träning i att analysera problematiska fall.

Ur innehållet:
- handledningens kontext
- handledning som pedagogisk metod
- utveckling av forskaridentitet
- hanteringstrategier
- arbete med praktikfall (dag 2)
Information och diskussion om forskar-utbildning

Kursledare:
Docent Jitka Lindén, psykolog och prefekt vid Psykologiska institutionen, Lunds universitet

Sfären Konferens, Bergshamra
3 februari kl 10.00 - c 18,
därefter gemensam middag (ej övernattning)
4 februari kl 08.30 - 15.30

Avgift: 4000:- (inkluderar kurslitteratur och måltider Sfären, lunchsmörgås serveras vid informationen den 2/2)

Kursansvar: Pedagogisk konsult, Ewa Olstedt, Learning Lab

Deltagarantalet är begränsat till 12 personer.
Bekräftelse om deltagande och besked om sal mm skickas ut snarast.

Upplysningar: ewa.olstedt@lib.kth.se
lotta.berg@admin.kth.se

Lotta Berg
KTH

Defense of dissertation:
“Interaktiva medier i komplex försäljning” (Interactive media in complex sales)
Inger Stjernqvist

Datum: 2005-02-04, Kl: 10.00
Lokal: D3, Lindstedthsvägen 5
Opponent:
Prof Inger Orre, Södertörns Högskola

Abstract
This investigation was carried out at the Royal Institute of Technology (KTH) in Stockholm. The main goals were to investigate the professional skills of sales personnel working with complex selling in technology-based companies and to inquire into the potential and limitations of supporting their day-to-day work through the use of interactive media and media services.
The starting points of the investigation were the hermeneutic-pragmatic methodology and the practice-related knowledge theory that constitute the basis of the dialogue seminar method. This method has been developed – and is continually being developed – within the research at INDEK/Professional Skill and Technology, following the philosophical tradition of Wittgenstein (his late philosophy).
Building on this foundation, and also using metaphors and analogies between science and art, it has been possible to investigate the skills of sales personnel and find a way to describe and classify these skills in practice-related terms of knowledge and experience. Through this, different aspects of the skills have been identified, a few of which have not been previously discussed. By contemplating these aspects and reflecting them in different aspects of media, a set of the general potential and limitations of interactive media and media services in supporting the daily work of sales personnel has been identified. However, the specific potential and limitations of the cases in question, e.g. the sales force of a certain industrial company, remain to be investigated, preferably by fully applying the dialogue seminar method, which was only partly within the scope of this investigation. Finally, a weak point in the mainstream science of Human Computer Interaction was identified in its lack of anchorage in a knowledge theory applicable to practical working life.

 

IPLab & CID-seminarium,
§

Annika Waern, SICS

Fredag 28 januari kl. 10.15-12.00
CID-torget, Lindstedtsvägen 5, plan 6

Abstract
Pervasive games are new game experiences that are tightly interwoven with our everyday lives through the items, devices and people that surround us and the places we inhabit. IPerg - Integrated Project on pervasive Gaming - is a newly started EU project that researches both technical and design aspects of pervasive games. Annika will present some examples of pervasive games and discuss the research challenges for the project, especially concerning game design.

Alla intresserade är hjärtligt välkomna!

ram

 

Numero är institutionstidningen vid Nada - institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa. Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Maria Engström. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

 

ram
ram
Kalendarium
ram

ram

20 januari

kl 15.15

kl. 10.15

Presentation av exjobb. Usability from two perspectives - a study of an intranet and an organisation. Karlsson, Malin.
D-bio - standard eller undantag? Den digitala bions utveckling i Sverige. Andersson, Ylva. Uttrycksfull kommunikation i en avatarbaserad miljö. Cengic, Vesna. rum 4523

Teknologie doktorsexamen: Aspects of the recursive projection method applied to flow calculations, Joakim Möller, Seminarierum L1, KTH, Drottning Kristinas väg 30

ram
ram

21 januari

kl 14.00

Doctoral Thesis, Video Based Analysis and Visualization of Human Action, MARTIN ERIKSSON, i Kollegiesalen

ram
ram

24 januari

kl 15.15

Doktorandseminarium i teoretisk datalogi, Monte Carlo simuleringar av finansiella derivat, Stefan Thorén, rum 1537

ram
ram

26 Januari

14.15-15.00

Seminar: Partial Differential Equations with Uncertainty: the Stochastic Input Case, Raul Tempone, University of Texas at Austin, Room 4523

ram
ram

28 januari

kl. 10.15-12.00

IPLab & CID-seminarium, Challenging the Magic Circle - Research in Pervasive Gaming Annika Waern, SICS
CID-torget, Lindstedtsvägen 5, plan 6

ram
ram

31 januari

kl 13.15

Doktorandseminarium i teoretisk datalogi, Non-Euclidean GCD algorithms, Douglas Wikström, Nada/TCS, rum 1537

ram
ram

4 Februari

Kl: 10.00

Doctoral Thesis “Interaktiva medier i komplex försäljning” (Interactive media in complex sales) Inger Stjernqvist
Lokal: D3

ram
ram

9 februari

kl 10.00

Licentiate Thesis, Convergence Rates of Adaptive Algorithms for Stochastic and Partial Differential Equations ERIK VON SCHWERIN, i D31

ram
             

 

ram
"Love doesn't make the world go round.  Love just makes the ride worthwhile."

Franklin P. Adams

ram