Numero
Veckobladet om forskning,
undervisning och
administration, m.m.
Nummer 1 · 13 Januari 2005· Årgång 35      
NADA

ram

Från KTH-ekot
Minnesstund på KTH

Tisdagen den 18 januari hålls en allmän minnesstund på KTH för att hedra offren i naturkatastrofen i Sydostasien. KTHs studenter och anställda är välkomna kl. 13.15 till sal F1, Lindstedtsvägen 22.

KTHs rektor Anders Flodström finns på plats tillsammans med Studentkårens ordförande Odd Runevall och Fakultetskollegiets vice ordförande professor Lena Mårtensson.

 

Eva och Lars Gårdings pris i lingvistik

David House, docent vid KTH Tal, musik och hörsel, har tilldelats Eva och Lars Gårdings pris i lingvistik, speciellt fonetik för år 2004.
Priset delas ut av Kungl. Fysiografiska Sällskapet i Lund och består av 150 000 kr.
David Housedelar priset med docent Francisco Lacerda på Stockholms universitet och det överlämnades vid Sällskapets årshögtid den 2 december.

 

Design-år

2005 är proklamerat som Design-år i Sverige. KTH har massor av aktiviteter som hör till design och skapande! Vi har beslutat att skapa ett Design-kalendarium, där alla aktiviteter som är publika läggs in från olika skolor och ämnen. Efter nyår kommer instruktioner om hur man gör för att få in sina aktiviteter i kalendariet, som givetvis kopplas till KTH´s hemsida.

Ha gärna detta i bakhuvudet över julen, mail kommer efter nyår. Hjälp till att göra vårt kalendarium Design2005@kth.se tätt och bra - och sprid detta till alla som kan ha förslag!

Margareta Norell Bergendahl, professor, prorektor, KTHMed anledning av naturkatastrofen i sydostasien

Det finns anledning att befara att personal och studenter vid KTH kan ha drabbats av naturkatastrofen i sydostasien, direkt eller indirekt.
Med anledning av detta har kontaktvägar upprättats för personal och studenter i behov av krishjälp.
Anställda kan kontakta företagshälsovården Feelgood. Telefonnumret är 0771-100 000 och går till en krisjour som är öppen dygnet runt. Vid kontakt skall man uppge att man ringer från KTH och att KTH har avtal med Feelgood.
Studenter kan kontakta Studenthälsan. Kontakterna förmedlas tills vidare via telefon 08-790 88 05, säkerhetssamordare Lena Edvardsson. Observera att Studenthälsans ordinarie nummer inte kommer att vara i bruk förrän måndag 3 januari.
Regarding the natural disaster in South East Asia
There is a possibility that staff and students at KTH are affected by the natural disaster in South East Asia. Therefore, two crisis care hotlines have been set up for staff and students in need of crisis care.
Staff can contact Feelgood’s (the occupational health services) 24 hour crisis hotline on 0771-100 000. When calling you might have to tell them that you are calling from KTH and that KTH has an agreement with Feelgood.
Students can contact the Student Health Services by calling Security Officer Lena Edvardsson at 08-790 88 05. The ordinary phone number for the Student Health Services will not be functioning until Monday January 3.

 

Parkeringsdekaler

Årets parkeringsdekaler inför 2005 har kommit, det går bra att hämta hos Din administratör.

Susanneram
ram

Tack för åren som gått!

Så skrev jag redan förra året och visste inte då att det skulle bli det näst sista årsbrevet som prefekt. Nu har KTH bestämt en ny organisation och nya fora kommer att användas. Numero borde kanske breddas till att bli hela skolans nyhetsblad.

Saknade i katastrofen
De dramatiska sista veckorna på året genom den omfattande katastrofen i Asien har berört oss alla. Några av våra arbetskamrater och studenter är skadade, saknas eller saknar nära familjemedlemmar och vänner. Det kommer att påverka oss i vårt arbete och vi bör vara extra lyhörda, förstående och hjälpsamma när de återupptar sitt arbete eller sina studier. Vi kan alla bidra till att rehabiliteringen kan ske på ett bra sätt.

Sören Lenman
Sören Lenman dog den 2 april efter fyra års kamp mot en mycket svår sjukdom. Vi sörjer en arbetskamrat samtidigt som vi gläds åt det nära tioåriga samarbetet med en forskare och levnadskonstnär. Jag citerar ur den nekrolog över Sören som Björn Thuresson och Yngve Sundblad skrev i numero. ” Han kunde med emfas recitera exempelvis Esaias Tegnérs ”Det eviga”, som han lärt sig utantill i småskolan. Som med allt annat han råkat läsa eller höra, så mindes han det. Vi väljer en del av slutstrofen:

Så fatta all sanning, så våga all rätt
Och bilda det sköna med glädje!
/---/

Nio skolor på KTH - en utmaning
Vem kunde i somras ana att KTH skulle genomgå en så omfattande organisatorisk förändring på så kort tid. Höstens arbete förändrades därmed nästan fullständigt för mig som prefekt. Det var också första gången som en tydlig oenighet uppstod på institutionen med försämrad beslutsamhet som följd. Det är självklart att det råder delade uppfattningar inom en så stor institution som Nada, men handlingskraften försämras när man inte kan enas i viktiga frågor.

Nu arbetar vi för en framgångsrik uppbyggnad av Skolan för datavetenskap och kommunikation och att etablera ett gott samarbete med övriga skolor.

Ekonomin - dystert
I skrivande stund känner jag inte till det ekonomiska resultatet för år 2004. Vi har en lista med fordringar på Rektors löften. Om dessa infrias under rätt budgetår uppnår vi ett positivt resultat, eljest blir detta svårt. Ekonomin för grundutbildningen har blivit extra bekymmersam eftersom höstens antagningstal sänktes märkbart på vissa program. Detta kunde vi inte förutse i början på året. Det är svårt att planera när andra fattar övergripande för oss ogynnsamma beslut.

Under år 2005 kommer det att bli extra bekymmersamt att erhålla tillräcklig finansiering för forskning och forskarutbildning. Fakultetsanslagen minskar och de stora finansiärerna fokuserar sina anslag till få stora forskarmiljöer. Det blir tufft för institutionens lärare att bibehålla den volym som vi vant oss vid. KTH kommer också att se över sitt sätt att fördela fakultetsmedlen. Vi får räkna med att vi i framtiden inte kommer att kunna anta lika många doktorander som nu. En viktig fråga för skolan blir att besluta om fördelning av både grundutbildnings- och fakultetsmedel. Arbetet att ta fram bra modeller kommer att påbörjas under våren.

Forskarutbildningen - glädjeämne
Tack alla doktorander och handledare för fortsatt fina insatser. Under 2004 har Anders Hedman, Kai-Mikael Jää-Aro, Erik Wallin, Eva-Lotta Sallnäs, Sara Ilstedt, Peter Nillius, Ivan Laptev, Claus Knudsen, Anastasios Politi, Anders Orebäck, Kristina Groth, Barbara Caputo och Malin Siklosi mottagit disputationsbuketten och varsin meritportfölj.
Leif Handberg, Ronnie Johansson, Sara Leckner, Marco Kupiainen, Douglas Wikström, Martin Hassel, Klas Wallenius, Christopher Johanson, Erik Abenius, Lena Halonen, Ola Ramström, Per-Olov Åsén, Magnus Viström och Peter Raicevic har erhållit licentiatexamen.


Lärarna - grattis
Vi hyllade Lennart Johansson för sina insatser i arbetet med att leda PDC och att bygga upp ny forskningsverksamhet genom konferensen Grid Computing and Beyond.

Under året har Jeanette Hellgren Kotaleski , Lars Kjelldahl och Lars Engebretsen antagits till oavlönade docenter och Olof Hagsand har anställts som lektor i datalogi. Olof Runborg har tilldelats en VR-forskartjänst under 6 år och anställts som lektor i numerisk analys.

Per-Anders Forstorp har under våren verkat som The American-Scandinavian Foundation’s Visiting Lecturer from Sweden för året 2003-2004.

Vi har ännu inte utsett 2004 års mottagare av Gerd Erikssonpriset och Slipspriset men i januari delades dessa ut för år 2003. Fredrik Niemelä övertog den gröna Draken och Mattias Bratt den inspirerande slipsen.

Programmering i världsklass
Det målmedvetna arbetet att leda och träna lag i programmering under press har återigen givit strålande resultat. För tredje året i rad deltog ett KTH lag i VM i programmering och detta år placerade sig laget med Per Austrin, Max Bennedich och Gunnar Kreitz på en andraplats. Under hösten vann laget också SM tätt följt av lag Bernhardsson med Erik Bernhardsson, Joel Jonsson och Carl Nettelblad.

om avslutning på KTH:s aktiviteter under Budkavleåret - ett engagemang för att öka intresset av naturvetenskap och teknik i Sverige - anordnades en programmerings-tävling i ishockey: NHL (Nada hockey League)-turnering som attraherade ett hundratal deltagare. Överraskande nog vann ett gymnasielag över studenterna.

Jag vill rikta ett särskilt tack till initiativtagare och ledare för dessa arrangemang Fredrik Niemelä och Mikael Golmann. De borde känna lika stor stolthet som prefekten gör.

Träffpunkt Matte-Nada
Vi ordnande en välbesökt träff mellan lärare från matteinstitutionerna på KTH och SU samt Nada den 1 mars. Ett femtital kom och deltog i diskussionerna och var positiva till att öka samarbetet mellan institutionernas lärare. Dessvärre har uppföljningen inte kommit till stånd ännu även om SU antog utmaningen att ordna nästa träff. Här finns något att återuppta.

Invigningen av Ringen
I september kunde vi inviga den nyrenoverade byggnaden 43:22 och döpa den till Ringen under fanfar och sång av Kungl. Teknologkören. Vi fick lyssna till arkitektens vision och konstutsmyckarens inlevelsefulla berättelse om ”Ahlgens bilar” som välkomnar utanför entrén. Äntligen kunde Cvap och Cas efter många år i olika temporära lokaler flytta in i en väl anpassad miljö. Här har också gjorts stor satsning för att erbjuda KTHNoc och PDC för sin verksamhet lämpliga lokaler.
Den första stora uppgiften som prefekten hade
år 1983 var att skriva Nadas lokalutvecklings-plan. Nu kan jag se att den efter 20 år är nära nog genomförd. Vad skolan har för nya behov känner vi dock ännu inte till.

Årets motto!
Skapa nya mötesformer mellan studenter och lärare

Eva-Lena och jag valde en julgåva som skulle vara användbar i osäkra tider då man kan behöva värme och ljus. Vi förutsåg inte då att den så snart skulle komma till pass.
Med dessa ord önskar jag er en riktigt god fortsättning på det nya året och välkommen till Skolan.

Ingrid

ram
ram

Välkommen till Skolan för datavetenskap och kommunikation!

Jag välkomnar alla anställda till Skolan för datavetenskap och kommunikation. Formellt är den inrättad från den 1 januari 2005. Verksamheterna kommer under en övergångstid att fortsätta inom den gamla organisationen med KTH Nada, KTH TMH, Programansvariga, Studierektorer, Utbildningskanslierna mm. Det som formellt har upphört är utbildningsnämnderna.

Dekan och Prodekan arbetar med att skapa skolans organisation samtidigt som vi är prefekter för respektive institution. Just nu håller vi i olika arbetsgrupper på att lista uppgifter för ledning, administration och stödfunktioner för att hitta bra struktur i den nya skolan.
Vi har ett uppdrag från rektor att till den 1 mars lämna förslag till organisation och föreslå lämpliga kandidater till olika ledningsposter.

Tre av dessa är att utse grundutbildnings- och forskarutbildningsansvarig samt ordförande i anställningsnämnden. Vi räknar med att kunna föreslå rektor kandidater under januari månad.

Nomineringsarbete
Vi har också påbörjat processen att nominera
kandidater till ledamöter i skolans styrelse. Det gäller fem lärarrepresentanter (varav dekan är
en) och en representant för teknisk-administrativ personal, TA. I nominerings-kommittén ingår en lärarrepresentant för vardera akademiskt ämne inom skolan samt
en representant för TA.
Ni kan vända er till nedanstående representanter eller till Anders Askenfelt/
Ingrid Melinder om ni vill framföra förslag.
Rolf Carlson
- tal-musik-kommunikation - sammankallande
Leif Handberg
- medieteknik och grafisk kommunikation
Anders Lansner - datalogi
Bengt Lindberg - numerisk analys
Kerstin Severinson-Eklundh
- människa-datorinteraktion
Tina Billing - teknik oh administration

Nomineringskommittén kommer att lämna ett förslag. Därefter bereds övriga anställda att lämna ytterligare förslag. Nominerade personer ska vara tillfrågade och accepterat uppdraget att sitta i skolans styrelse.

Val
Det kommer att ske ett val för att utse styrelseledamöter i skolan enligt ovan. Studenterna väljer sina egna representanter, 2 för grundutbildningen och en för forskar-utbildningen.
Närmare information om röstlängd och röst-berättigade kommer senare. Förhoppningsvis
forts…
kan vi gå till val i månadsskiftet januari/februari.

Planer
En stor vinst att samla studenter och lärare inom en skola är att öka kontakterna mellan dessa. Jag förutser att vi hittar nya former för sådana möten och vi kommer att samla alla lärare i skolan till en dygnslång konferens, troligen den 17-18 mars. Ett huvudtema kommer att vara lärarkollegiets uppgifter, mottagning av studenterna i höst och hur studenterna tidigt knyts till forskningsmiljön.

Viktiga uppgifter för skolan är att under året ta fram en verksamhets- och utvecklingsplan samt att utarbeta förslag till hur fakultets- och grundutbildnings-medlen ska fördelas.

Jag räknar med att vi ska kunna genomföra en uppstartsaktivitet för alla anställda i juni och att mottagningen i augusti blir en tydlig avspark för studenterna i skolan. Då har jag ambitionen att skolans lärare kommer ta emot studenterna och bjuda in dem till sin avdelning. Vi kommer redan nu att delta i planeringsarbetet av mottagningen.

Jag har också en ambition att skolan ska ge ut ett gemensamt informationsblad som riktar sig till studenter och anställda.

Om ni undrar över något välkomnar Anders och jag att ni kontaktar oss. Beslut blir vanligen bättre om man tidigt kan begrunda många infallsvinklar.

Ingrid

KTHs skolor har döpts

KTHs Universitetsstyrelse beslutade den 28 oktober 2004 att inrätta nio skolor från och med den 1 januari 2005.

Strax före jul fattade rektor, efter ett brett remissförfarande inom KTH, beslut om vad de nya skolorna skall heta.

Efter sammanvägning av förslagen har skolorna fått svenska och engelska namn enligt nedan. Förkortningarna beslutas senare.

Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad
School of Architecture and the Built Environment
Dekan: Björn Hårsman • Prodekan: Bengt Ljungqvist

Skolan för bioteknologi
School of Biotechnology
Dekan: Stefan Ståhl • Prodekan: Tuula Teeri

Skolan för datavetenskap och kommunikation
School of Computer Science and Communication
Dekan: Ingrid Melinder • Prodekan: Anders Askenfelt

Skolan för elektro- och systemteknik
School of Electrical Engineering
Dekan: Björn Ottersten • Prodekan: Stefan Östlund

Skolan för industriell teknik och management
School of Industrial Engineering and Management
Dekan: Bengt Lindberg • Prodekan: Claes Gustafsson

Skolan för informations- och kommunikationsteknik
School of Information and Communication Technology
Dekan: Mikael Östling • Prodekan: Carl-Gustaf Jansson

Skolan för kemivetenskap
School of Chemical Science and Engineering
Dekan: Peter Somfai • Prodekan: Sigbritt Karlsson

Skolan för teknikvetenskap
School of Engineering Sciences
Dekan: Gustaf Amberg • Prodekan: Arne Johnson

Skolan för teknik och hälsa
School of Technology and Health
Dekan: Inge Jovik • Prodekan: Under beredning

Mer information om skolorna, utnämnda dekaner, underliggande organisation samt fattade beslut återfinns på http://www.kth.se/om/organisation/skolor

 

 

5B5850 NUMERICAL LINEAR PROGRAMMING, 5p

Graduate course on linear programming, spring 2005
Instructor: Anders Forsgren
First lecture: Tuesday, January 18, 2005, 10.15-12.00, Room 3721, Lindstedtsvägen 25.
Course information: http://www.math.kth.se/optsyst/research/5B5850/

Welcome!

Anders Forsgren


ram
ram


Doktorandseminarium i teoretisk datalogi
Monte Carlo-simuleringar av finansiella derivat
Stefan Thorén

Måndag 24 januari, kl 15.15 (OBS! tiden), rum 1537:

Följande stod att läsa på Stockholmsbörsens hemsida den 4 januari 2005: ‘’Om Volvos B-aktie kostar mer än 258.71 kr att köpa på
Stockholmsbörsen 20 Januari 2005 ger jag dig skillnaden mellan det och det då aktuella priset’’ Volvoaktien kostade då 265kr.
I exemplet ovan beskrivs ett finansiellt derivatinstrument. De är i praktiken avtal mellan två parter som reglerar rättig- och skyldigheter. Finansiella derivat omsätter varje år enorma belopp på börser runt om jorden.
Det kan tyckas förmånligt att ingå det erbjudna avtalet i exemplet. Aktien kostar ju redan mer än 258.71 kr, och den kan ju stiga än mer under årets gång! Att man sällan får något gratis är än sannare på finansmarknaderna. I detta fall vill den som erbjuder oss avtalet ha 25.25 kr för besväret. Är det fortfarande en bra affär att ingå avtalet?
Knäckfrågan är hur ett derivatinstrument ska värderas. Instrumenten har ofta betydligt mer komplicerade villkor. Kan man värdera rättig- och skyldigheterna på ett bra sätt?
Mitt föredrag behandlar hur statistiska uppskattningar av ett derivats värde kan erhållas genom simulering. För att nå en bra
uppskattning krävs att simuleringen upprepas många gånger, ibland så många att det blir svårt eller omöjligt att genomföra simuleringarna inom rimlig tid. Effektiviteten kan ofta öka genom användandet av s k
variansreduktionstekniker. I föredraget beskriver jag hur Monte Carlo-simuleringar kan användas för värdering, samt några av de
vanligaste teknikerna för att snabbt nå ett tillförlitligt resultat.

Jakob Nordström, Nada

 

CAS/CVAP Seminar

Tracking loose-limbed people
Michael J. Black, Brown University, Dept. of Computer Science

Thursday 13 January 2004 at 10.30 in Room 304, Teknikringen 14

The detection and tracking of people in video is challenging due the variability of human appearance, the high dimensionality of
articulated body models, self occlusion, the loss of 3D information in the projection to 2D images, and the complexity of human motion.
Recent progress on this problem is due in large part to the judicious use of machine learning methods. This talk will introduce the problem of human motion tracking and explore how machine learning techniques can be employed in a variety of sub-problems. In particular the talk will focus on methods for learning probabilistic models of how people appear and move over time.
To illustrate the ideas I will explore the use of a human body model in which the limbs are loosely connected. Conditional probabilities
relating the 3D pose of connected limbs are learned from motion-captured training data. Similarly, we learn probabilistic models for the temporal evolution of each limb (backwards and forwards in time). Maximum entropy learning techniques are used to learn image likelihood models relating human limbs to a rich set of
image measurements. Human pose and motion estimation is then formulated as a problem of inference in a graphical model and solved with non-parametric belief propagation using a variation of particle filtering that can be applied over a general loopy graph.

http://www.cs.brown.edu/people/black

Joint work with: Leonid Sigal (Brown University), Michael Isard (Microsoft Research) Stefan Roth, Sidharth Bhatia (Brown University)

Informal TCS-seminar

Share conversion, pseudorandom secret-sharing and applications to secure distributed computing
Ivan Damgård

Tuesday 18 January, 10:15-11:00, room 1537

We present a method for converting shares of a secret into shares of the same secret in a different secret-sharing scheme using only local
computation and no communication between players.
We show how this can be combined with any pseudorandom function to create, from initially distributed randomness, any number of Shamir secret-sharings of (pseudo)random values without communication. We apply this technique to obtain efficient non-interactive protocols for secure computation of low-degree polynomials, which in turn give rise to other applications in secure computation and threshold cryptography. For instance, we can make the Cramer-Shoup threshold cryptosystem by Canetti and Goldwasser fully non-interactive, or assuming initially distributed randomness, we can compute any function securely in 2 rounds of communication.
The solutions are practical only for a relatively small number of players. However, in our main applications the number of players is typically small, and furthermore it can be argued that no solution that makes a black-box use of a pseudorandom function can be more efficient.

Joint work with Ronald Cramer and Yuval Ishai

 

Doktorand kurs:
Teoretikerns verktygslåda.

Vi kommer att gå igenom lite verktyg användbara inom teoretisk datalogi. Närmare innehåll kommer att bestämmas på första mötet men ett förslag finns på

http://www.nada.kth.se/~johanh/verktyg/info.html

Första mötet äger rum torsdag 20 januari, 10.00 i sal 1537 på Lindstedtsvägen 3, plan 5. De som inte kan komma då men eventuellt vill följa kursen kan kontakta mig på epost johanh@nada.kth.se.

Välkomna,

Johan Håstad

 

Doktorandkurs 2D5342

i Data Mining, speciellt Bayesianska och fördelningsoberoende metoder. Information på min hemsida.

Första träff: 21/1 2005 kl 15:15 i rum 1537, Lindstedtsvägen 3 plan 5, KTH.

http://www.nada.kth.se/~stefan/

Stefan Arnborg


ram

Presentation av exjobb i datalogi och människa-
datorinteraktion

Onsdagen den 19 januari 2005
kl 15.15 i rum 1537

Ilebrand, Nicklas
Behovet av ontologier i integrering av heterogena datakällor inom försvarets logistikområde.
Ämne: Datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: Försvarets materielverk
Handledare: Björn Eiderbäck och examinator: Stefan Arnborg
Opponent: Mattias Engblom

Shakorian, Azadeh
Broadcast Communication in Parallel Implementations of Cortical Sized Neural Networks.
Ämne: Datalogi. Program: E
Uppdragsgivare: Nada
Handledare: Christopher Johansson och examinator: Anders Lansner
Opponent: Elin Wide

Presentationerna leds av Stefan Arnborg

Presentation av exjobb i datalogi och människa-
datorinteraktion

Torsdagen den 20 januari 2005
kl 15.15 i rum 4523

Karlsson, Malin
Usability from two perspectives - a study of an intranet and an organisation.
Ämne: MDI. Program: D
Uppdragsgivare: OMX
Handledare: Anders Hedman och examinator: Yngve Sundblad

Andersson, Ylva
D-bio - standard eller undantag? Den digitala bions utveckling i Sverige.
Ämne: MDI. Program: E
Uppdragsgivare: Nada
Handledare: Björn Thuresson och examinator: Yngve Sundblad

Cengic, Vesna
Uttrycksfull kommunikation i en avatarbaserad miljö.
Ämne: Datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: SICS
Handledare: Ann Lantz och examinator: Yngve Sundblad

Presentationerna leds av Yngve Sundblad

ram

Guest lecture in Numerical Analysis

In connection to
Germund Dahlquist 80
and Åke Björck 70,
there is a special guest lecture:

Time: Monday January 17, 2005
Place: Room E32 (plan 3)

Programme:
14:00 Welcome, Axel Ruhe

14.15 A history of Numerical Linear Algebra, with a special view at the impact of Germund Dahlquist and Åke Björck, Gene Golub, Stanford University

15.00 Coffee and Birthday cake, Ljusgården

Welcome

Axel Ruhe,
Professor of Numerical Analysis

Numero är institutionstidningen vid Nada - institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa. Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Maria Engström. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

 

ram
ram
Kalendarium
ram

ram

13 January

kl 10.30

CAS/CVAP Seminar Tracking loose-limbed people
Michael J. Black, in Room 304, Teknikringen 14

ram
ram

17 January

kl. 14.00

Guest lecture in Numerical Analysis, Room E32 (plan 3)

ram
ram

18 January

kl. 10:15-11:00


kl. 13.15

Informal TCS-seminar, Share conversion, pseudorandom secret-sharing and applications to secure distributed computing, Ivan Damgård, room 1537

Allmän minnesstund på KTH för att hedra offren i naturkatastrofen i Sydostasien. Sal F1, Lindstedtsvägen 22

ram
ram

19 januari

kl 15.15

Presentation av exjobb
Behovet av ontologier i integrering av heterogena datakällor inom försvarets logistikområde, Ilebrand, Nicklas.
Broadcast Communication in Parallel Implementations of Cortical Sized Neural Networks.Shakorian, Azadeh rum 1537

ram
ram

20 januari

kl. 10.15

kl 15.15

Teknologie doktorsexamen: Aspects of the recursive projection method applied to flow calculations, Joakim Möller, Seminarierum L1, KTH, Drottning Kristinas väg 30

Presentation av exjobb. Usability from two perspectives - a study of an intranet and an organisation. Karlsson, Malin.
D-bio - standard eller undantag? Den digitala bions utveckling i Sverige. Andersson, Ylva.
Uttrycksfull kommunikation i en avatarbaserad miljö. Cengic, Vesna. rum 4523

ram
ram

21 januari

kl 14.00

Doctoral Thesis, Video Based Analysis and Visualization of Human Action, MARTIN ERIKSSON, i Kollegiesalen

ram
ram

24 januari

kl 15.15

kl 15.15 Doktorandseminarium i teoretisk datalogi, Monte Carlo simuleringar av finansiella derivat, Stefan Thorén, rum 1537

ram

 

ram
"Love doesn't make the world go round.  Love just makes the ride worthwhile."

Franklin P. Adams

ram