Numero
Veckobladet om forskning,
undervisning och
administration, m.m.
Nummer 40 · 2 December 2004 · Årgång 34      
NADA

ram

Provföreläsning för professuren i datalogi

Den 9 december kommer fyra av de sökande till professuren i datalogi med inriktning mot datorseende att intervjuas och hålla provföreläsningar. Jag välkomnar alla att följa provföreläsningarna enligt schemat nedan.

Ingrid

Test lecture for the professorship in Computer science

The test lecture for the “Professorship in Computer Science, specialising in Computer Vision” shall cover the first 20 minutes of the first lecture of the introductory course “Image processing and computer vision”. This course is primarily aimed towards fourth year students of Computer Science, Engineering Physics and Electrical Engineering, who have a solid background in computer science and mathematics but presumably (except EE students) no background in computer vision, or even image or signal processing. Therefore, the
first lecture should present the flavour of the field and attract the interest of the students and indicate its theoretical basis.

Schedule for test lectures “Image processing and computer vision”

Osquars backe 2, KTH, lecture room E2

Applicant Time
Hans Knutsson: 08.30 - 08.55
Stefan Carlsson: 09.00 - 09.25
Ronen Basri: 09.30 - 09.55
Marc Pollefeys: 10.00 - 10.25

 

 

Delfis öppettider under Jul & Nyår

20/12-10/1 10.00-11.00
23/12 STÄNGT
5/1 STÄNGT

Vid allvarliga driftstörningar då Delfi är stängt kan systemgruppens journummer användas. Detta återfinns i Nadas telefon- och adresslista.

Studentexpeditionens öppetider
under jul och nyår

Studentexpeditionen har stängt mellan den 23 december och den 7 januari. Mellan 10-14/1 januari är det endast öppet mellan kl. 10.00-11.00.

Jonas/Delfi

Doctoral Thesis
Aspects of Viscous Shocks
Respondent: Malin Siklosi

Tid: Fredagen den 17 december 2004 kl 14.00
Kollegiesalen, Administrationsbyggnaden, KTH

This thesis consists of an introduction and five papers concerning different numerical and mathematical aspects of viscous shocks. Hyperbolic conservation laws are used to model wave motion and advective transport in a variety of physical applications. Solutions of hyperbolic conservation laws may become discontinuous, even in cases where initial and boundary data are smooth. Shock waves is one important type of discontinuity. It is also interesting to study the corresponding slightly viscous system, \ie, the system obtained when a small viscous term is added to the hyperbolic system of equations. By a viscous shock we denote a thin transition layer which appears in the solution of the slightly viscous system instead of a shock in the corresponding purely hyperbolic problem.
A slightly viscous system, a so called modified equation, is often used to model numerical solutions of hyperbolic conservation laws and their behavior in the vicinity of shocks. Computations presented elsewhere show that numerical solutions of hyperbolic conservation laws obtained by higher order accurate shock capturing methods in many cases are only first order accurate downstream of shocks. We use a modified equation to model numerical solutions obtained by a generic second order shock capturing scheme for a time dependent system in one space dimension. We present analysis that show how the first order error term is related to the viscous terms and show that it is possible to eliminate the first order downstream error by choosing a special viscosity term. This is verified in computations. We also extend the analysis to a stationary problem in two space dimensions.
Though the technique of modified equation is widely used, rather little is known about when (for what methods \etc) it is applicable. The use of a modified equation as a model for a numerical solution is only relevant if the numerical solution behaves as a continuous function. We have experimentally investigated a range of high resolution shock capturing methods. Our experiments indicate that for many of the methods there is a continuous shock profile. For some of the methods, however, this not the case. In general the behavior in the shock region is very complicated. Systems of hyperbolic conservation laws with solutions containing shock waves, and corresponding slightly viscous equations, are examples where the available theoretical results on existence and uniqueness of solutions are very limited, though it is often straightforward to find approximate numerical solutions. We present a computer-assisted technique to prove existence of solutions of non-linear boundary value ODEs, which is based on using an approximate, numerical solution. The technique is applied to stationary solutions of the viscous Burgers’ equation. We also study a corresponding method suggested by Yamamoto in textit{SIAM
J. Numer. Anal.}~35(5)1998, and apply also this method to the viscous Burgers’ equation.

ram

 

ram

Minnesanteckningar från informations-möte för Nada och TMH den 1/12

Eftersom Anders Askenfelt, prodekan, var förhindrad att delta svarade Ingrid Melinder, dekan, för hela informationen.

Information om kommande disputationer och
licentiatpresentationer:

I december disputerar Kristina Groth den 3:e och Malin Siklosi den 17:e. Peter Raicevic och Magnus Viströms presenterar sina licentiat-avhandlingar den 10:e december.

Ingrid noterade att 16 doktorander antagits på Nada, varav 8 kvinnor. Hur många män frågar en rättvisenisse?
På TMH har 3 antagits varav 1 kvinna. Det är speciellt glädjande att så många kvinnor valt att forskarstudera hos oss eftersom endast
20-30% av de som läser i grundutbildningen är kvinnor.

Skola Datavetenskap och kommunikation
Huvudtemat var dock att informera om Skola Datavetenskap och kommunikation. Det är viktigt att notera att nuvarande organisation med utbildningsnämnder och institutioner gäller fram till dess de nya skolorna har fastställt sina organisationer och tills ledamöter i styrelser,
grundutbildningsansvariga och forskarutbildnings-
ansvariga är utsedda, dock senast den 1 mars
2005. Det innebär att Anders och Ingrid fortfarande är prefekter på TMH respektive Nada. Givetvis fortsätter verksamheten som vanligt.

KTH:s styrelse ska fastställa de formella namnen på skolorna i mitten av december. Då kommer vi att få mallar för grafisk profil mm.
Nuvarande benämningar gäller tills vidare. Prorektor har tydligt uttalat att man inte ska (får) göra egna improviserade varianter.

Ingrid gjorde en snabb genomgång av den planerade organisationen för vår skola.
Ett första möte för att planera integrationen av Nada, TMH och utbildningskanslifunktionen ägde rum den 25 november. Då träffades
dekan, prodekan, programansvarig, studierektorer, kanslichef, ekonomiansvariga, personalansvarig, systemgruppsledare och
studentkårens ordförande. Avsikten var att identifiera olika uppgifter som behöver samordnas mellan Nada, TMH och kanslierna och att hantera dem i mindre grupper. Många kan därför de närmaste månaderna räkna med att bli tillfrågade om hur saker fungerar. Ett uppföljningsmöte kommer att hållas i mitten av januari.

En viktig uppgift är att raskt utse en nominerings-
kommitté som tar fram förslag till ledamöter i
styrelsen, grundutbildningsansvarig, forskar-utbildningsansvarig och ordförande i en
anställningsnämnd. Ingrid och Anders har diskuterat detta med en temporär lednings-grupp bestående av föreståndarna för verksamhetsgrupperna. I kommittén kommer dekan, prodekan och företrädare för varje ämne att ingå. Namnen tillkännages nästa vecka. Kommittén bör lämna sitt förslag till
mitten av januari. Då kan ytterligare nomineringar lämnas in och val till styrelsen bör kunna ske i slutet av januari. Mer information kommer senare.

Därefter övergick Ingrid i att berätta om sig
själv och sin ambition att skapa bättre och tidigare möten mellan studenter, lärare och
forskningen. “Vår skola ska bidra till att framtidens gymnasister gärna kommer och
lyssnar till våra kändisar. Detta kommer ni säkert att få höra mer av - vi börjar på mottagningen i augusti”.

Ingrid visade också upp sin Dekanstav - ett krokigt men spirande bambuskott.

Doctoral Thesis
Video Based Analysis and Visualization
of Human Action

MARTIN ERIKSSON

fredagen den 21 januari 2005 kl 14.00 i Kollegiesalen, Kungl Tekniska högskolan, Valhallavägen 79, Stockholm.

Abstract
Analyzing human motion is important in a number of ways. An athlete constantly needs to evaluate minute details about his or her motion pattern. In physical rehabilitation, the doctor needs to evaluate how well a patient is rehabilitating from injuries. Some systems are being developed in order to identify people only based on their gait. Automatic interpretation of sign language is another area that has received much attention. While all these applications can be considered useful in some sense, the analysis of human motion can also be used for pure entertainment. For example, by filming a
sport activity from one view, it is possible to create a 3D reconstruction of this motion, that can be rendered from a view where no camera was originally placed. Such a reconstruction system can be enjoyable for the TV audience.

It can also be useful for the computer-game industry. This thesis presents ideas and new methods on how such reconstructions can be obtained. One of the main purposes of this thesis is to identify a number of qualitative constraints that strongly characterizes a certain class of motion. These qualitative constraints provide enough information about the class so that every motion satisfying the constraints will “look nice” and appear, according to a human observer, to belong to the class. Further, the constraints must not be too restrictive; a large variation within the class is necessary. It is shown how such qualitative constraints can be learned automatically from a small set of
examples.

Another topic that will be addressed concerns analysis of motion in terms of quality assessment as well as classification. It is shown that in many cases, 2D projections of a motion carries almost as much information about the motion as the original 3D representation. It is also shown that single-view reconstruction of 2D data for the purpose of analysis is generally not useful. Using these facts, a prototype of a “virtual coach” that is able to track and analyze image data of human action is developed. Potentials and limitations of such a system are discussed in the the thesis.

The thesis consists of two main parts. The first part primarily deals with issues concerning visualization. The second part focus more on analysis of the motion.

TRITA-NA-0438 2 ISSN-0348-2952 2
ISRN-KTH/NA/R-04/38-SE 2
ISBN 91-7283-926-0 2 CVAP 294


ram

 


Welcome to Wireless Seminar Friday 3 December at 14.30

Technical and Profitability Improvements in Cellular
Networks: How to improve Coverage, Quality,
Capacity, $/POP and $/MOU by > 10 times in cellular
and 3G Networks

Torbjörn Johnson, Radio Innovation Sweden AB

Wireless@KTH, Isafjordsgatan 30b, Kista

Read more: www.wireless.kth.se

Irina Radulescu

 

exjobb:
“Computing GTD coefficients via direct numerical
simulation”

Huidong Yang, Masterstudent-03

mån 6/12 kl 13-14 i sal 1635.
Handledare har varit Olof Runborg.

Lennart Edsberg

 

Numero är institutionstidningen vid Nada - institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa. Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Maria Engström. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

 

ram
ram
Kalendarium
ram

ram

2 december

kl 15.15

Presentation av exjobb: Dosmätning med hjälp av ett integrerat
bildtagnings-system.
Bergsman, Helena.
Evaluation of path cost algorithms for a bridged wireless (wireless
distribution system) mobile network using the Spanning Tree Protocol
.
Faraj, Allan i rum 4523

ram
ram

3 December

kl. 10:00

kl 13.15

13.15


14.30

Defense of dissertation: Experiment Design with Applications in
Identification for Control,
Henrik Jansson, kollegiesalen, Valhallavägen 79

Doktorandseminarium Gruppsignaturer, Mårten Trolin, rum 4523

Doctoral Thesis, On Knowing Who Knows - An Alternative Approach to
Knowledge Management
, Kristina Groth, kollegiesalen

Seminar, Technical and Profitability Improvements in Cellular Networks:
How to improve Coverage, Quality, Capacity, $/POP and $/MOU by > 10
times in cellular and 3G Networks,
Torbjörn Johnson, Wireless@KTH,
Isafjordsgatan 30b, Kista

ram
ram

6 december

kl 13-14

exjobb: “Computing GTD coefficients via direct numerical simulation”,
Huidong Yang, Masterstudent-03 i sal 1635.

 
ram
ram

7 December

13:00

Defense of dissertation: Design and analysis of feedback structures in
chemical plants and biochemical systems
, Henning Schmidt, kollegiesalen,
Valhallavägen 79

ram
ram

8 December

13:15

kl. 14.15

seminar:Nonlinear Model Predictive Control: From Theory to Applications
Professor Frank Allgöwer, seminar room, 3rd floor, Osquldas väg 10, KTH

årets traditionella informationsmöte inför jul- sal Q1Q1

ram

9 December

08.30 - 10.25

kl. 12.00 - 13.00,

Provföreläsning för professuren i datalogi, Hans Knutsson, Stefan Carlsson,
Ronen Basri, Marc Pollefeys

Seminar: HUMAINE: towards a sound foundation for emotion-oriented
computing,
Prof Roddy Cowie, DSV, floor 7, Forum-building, Kista

10 December

kl 10.00

kl 14.15

Licentiat seminarium: Customised information on Packaging – driving Forces
and Logistical Aspects
, Magnus Viströms i sal D41 på Lindstedtsvägen 17.

D-kollegium i sal E2.

14 December,

kl. 14:00

14:00, “Goal-directed search with a top-down modulated computational
attention system”
Simone Frintrop Room 304, Teknikringen 14

16-17 DecemberGrid Computing and Beyond A symposium and a gala dinner in celebration of
Professor S. Lennart Johnsson’s 60th birthday


ram

17 december

kl 14.00

Doctoral thesis, Aspects of Viscous Shocks, Malin Siklosi, Kollegiesalen,
Administrationsbyggnaden, KTH


ram
ram

21 januari 2005

kl 14.00

kl 14.00 Doctoral Thesis, Video Based Analysis and Visualization of Human
Action
, MARTIN ERIKSSON, i Kollegiesalen


ram
ram

 

ram
"Love doesn't make the world go round.  Love just makes the ride worthwhile."

Franklin P. Adams

ram