Numero
Veckobladet om forskning,
undervisning och
administration, m.m.
Nummer 39 · 25 November 2004 · Årgång 34      
NADA

ram

CID Seminarium

Research Issues in ArchITectural Game Design
Steffen P. Walz, Ph.D. candidate, Prof. Dr. Ludger Hovestadt,
Swiss Federal Institute of Technology (ETH) Zurich, Switzerland Faculty of Architecture / Computer Aided Architectural Design

Onsdag 1 December kl 15.00.
CID-torget, Lindstedtsvägen 5

Seminariet hålls på engelska.

Abstract:
This seminar introduces socio-historical and applied research into archITectural game design conducted at the Swiss Federal Institute of Technology (ETH) Zurich within the professorship for Computer Aided Architectural Design (CAAD). At ETH-CAAD, a multidisciplinary team of architects, computer scientists, social anthropologists, and art historians work with computer, sensor, and wireless technologies to allow for physical architectures both functional and entertaining. Equally, we take advantage of hard- and software to actually produce architectural components generatively, as well as to plan and optimise urban landscapes.

Our presentation is structured into three parts:
First, we will briefly cover a number of previous archITtectural game design projects, including the price winning mobile multi-player hybrid reality game experiment M.A.D. COUNTDOWN (2002). Secondly, we showcase selected CAAD ventures, thereby reflecting on physical spaces-as-hardware/software platforms. During the main section of this seminar, we outline archITectural game design as an approach to both analyse historical entertainment architectures, and design novel forms of pervasive gameplay underway at ETH-CAAD. Of course, this kind of research raises fundamental questions concerning privacy, surveillance, control, and resistance, which we would like to discuss with the audience, eventually.

Välkommen!


D-kollegium
äger rum 10/12 14:15 i sal E2.

Kollegiet är till för alla studenter, lärare och andra som är intresserade av Datateknik-utbildningen.

Dagordning:

1. Information och aktuellt.
2. Planerad utveckling-deltadelta mm.
3. Förslag från studenter och lärare - anmäl gärna i förväg.
4. Självvärderingen i HSV:s utvärdering av civilingenjörsutbildningar.

Material för punkterna 2 och 4 finns på min hemsida.

VÄLKOMNA!!
Stefan Arnborg

 

Möt KTHs nya ledning
den 8 december

Onsdagen den 8 december är du som KTH anställd välkommen till sal Q1, Osquldas väg 6, och årets traditionella informationsmöte inför jul- och nyårshelgen. Denna gång står förstås KTHs organisation högst på dagordningen då rektor presenterar KTHs nya ledning med prorektorer, dekaner och prodekaner för de nio skolorna. De kommer också att vara med på plats.

Vi startar med en timmes information och frågestund i sal Q1 kl. 14.15.
Från kl. 15.15 är det dukat med adventsfika i restaurang Quantum och ett bra tillfälle att knyta närmare kontakt med de nya KTH cheferna, för den som vill.

Som vanligt blir det någon liten adventsblomma att ta med hem eller att pryda arbetsplatsen med.

KTH-EKOT


ram
ram

KTHs skolchefer utsedda

Rektor Anders Flodström har beslutat utse följande dekaner och prodekaner för KTHs nio skolor samt uppdrag till dessa avseende organisation av skolorna.

Beslutet 2004-11-18 nr 1082 med Dnr nr 930-2004-2896 Doss 13 har följande lydelse:

Bakgrund
KTH skall ha en organisation som ger förutsättningar för utbildning och forskning på
hög nivå. Universitetsstyrelsen har beslutat om
en ny organisation genom att inrätta nio skolor.
Dessa kommer bättre att tillgodose utbildningens behov genom närmande mellan
beställare och utförare då dessa i stor utsträckning kommer att befinna sig inom
samma skola. Inom ramen för en linjeorganisation förenas verksamhetsansvaret med ekonomiskt ansvar och personalansvar.

Chef för en skola är en dekan. Denna har såväl
akademiskt som ekonomiskt ansvar för hela skolans verksamhet och är direkt underställd rektor. Dekanen skall verka för att skapa en kreativ utbildnings-, forsknings- och arbetsmiljö och utöva sitt ledarskap med beaktande av vad
som sägs om forskningens frihet och etik i
högskolelagen. Dekanen skall tillse att verksamheten bedrivs inom de ramar som anges för skolan och skall därvid ägna särskild
omsorg om skolans ekonomi. Som ställföre-trädare skall finnas en prodekan. Prodekanen utför de uppgifter som dekanen anvisar och /eller de uppgifter vederbörande åläggs av rektor i särskilt beslut. Dekan och prodekan utses av rektor med en förordnandetid av (normalt) fyra år.

Beslut
Rektor beslutar utse dekaner och prodekaner fr.o.m. 2004-12-01 för skolorna enligt nedan.
Rektor kommer att i särskilda anställningsbeslut
bestämma lön och i vissa fall speciella arbets-uppgifter för var och en fr.o.m. 2005-01-01. Senare kommer prodekan för arkitekturskolan att utses.

Skolan för
Arkitektur och samhällsbyggnad
Dekan Prodekan
Björn Hårsman Bengt Ljungqvist

Bioteknik
Dekan Prodekan
Stefan Ståhl Tuula Teeri

Datavetenskap och kommunikation
Dekan Prodekan
Ingrid Melinder Anders Askenfelt

Elektro- och systemteknik
Dekan Prodekan
Björn Ottersten Stefan Östlund


Industriell teknik och management
Dekan Prodekan
Bengt Lindberg Claes Gustafsson

IT-universitetet
Dekan Prodekan Mikael Östling Carl-Gustaf Jansson

Kemi och kemiteknik
Dekan Prodekan Peter Somfai Sigbritt Karlsson

Teknik och hälsa
Dekan Prodekan Inge Jovik Under beredning

Teknikvetenskap
Dekan Prodekan Gustaf Amberg Arne Johnson

Rektor uppdrar åt dekanerna och prodekanerna att senast till 2005-03-01
- föreslå en organisation samt bemanning av
respektive skola. Därvid skall särskilt beaktas
att det skall finnas ansvariga för grundutbild-ning och forskarutbildning
- föreslå styrelse för skolan och dess samman-sättning
- föreslå ledningsgruppens sammansättning
- föreslå, med beaktande av lokalt samverkans-avtal, hur kontaktorgan mot anställda skall arbeta
- beakta studentrepresentationen och föreslå hur och i vilka organ studenterna skall vara representerade
- föreslå lärarkollegiets arbetsuppgifter

Rektor uppdrar samtidigt åt förvaltningschefen att i samråd med berörda dekaner organisera och bemanna respektive skola senast 2005-03-01 vad avser den gemensamma utbildningsadministrationen (motsvarande arbetsuppgifterna för nuvarande lokala utbildningskanslier).

Rektor kommer senast i mars 2005 att besluta, efter samråd med dekanen, om styrelsernas och ledningsgruppernas sammansättning.

 

 

Seminar

“Object Class Detection and Recognition Using Scale-Invariant Local Features”

Gyuri Dorko from INRIA Grenoble, France

Tuesday, November 30, 11:00 in room 304, Teknikringen 14.

Welcome!

Ola Ramström


ram
ram

Presentation av examensarbeten i datalogi, mdi och biomedicinsk teknik

Presentation av exjobb i datalogi, biomedicinsk teknik och människa-datorinteraktion

Tisdagen den 30 november 2004 kl 15.15 i rum 4523

Uppström, Mats
Design of an RTLinux Motor Control System for Forced Wrist Rotation Studies with fMRI.
Ämne: Datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Handledare: Örjan Ekeberg och examinator: Anders Lansner
Opponenter: Allan Faraj och Johanna Albinsson

Blom, Daniel
Användargränssnitt till systemet OpenLogger för övervakning av temperaturer i sjukhusutrustning.
Ämne: MDI. Program: E
Uppdragsgivare: Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Handledare: Kerstin Frenckner och examinator: Yngve Sundblad
Opponent: Åsa Randahl

Canivell, Alvaro
(12p exjobb)
Design and implementation of a human-acceptable accompanying behaviour for a service robot.
Ämne: Datalogi. Program: E
Uppdragsgivare: Nada/CAS
Handledare: Elin Anna Topp och examinator: Henrik Christensen

Presentationerna leds av Yngve Sundblad

 

Onsdagen den 1 december 2004 kl 15.15 i rum 4523

Embréus, Ivar
Identifying, Structuring and Searching HTML Objects - an Information Extraction Approach.
Ämne: Datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: Nada
Handledare: Martin Hassel och examinator: Stefan Arnborg
Opponenter: Tomas Johansson och Ali Shokri

Eriksson, Jon
Hands-off Robotics for Post-Stroke Arm Rehabilitation.
Ämne: Datalogi. Program: F
Uppdragsgivare: USC Rototics Lab
Handledare och examinator: Henrik Christensen
Opponent: Mats Svensson

Presentationerna leds av Stefan Arnborg


Torsdagen den 2 december 2004 kl 15.15 i rum 4523

Bergsman, Helena
Dosmätning med hjälp av ett integrerat bildtagningssystem.
Ämne: Biomedicinsk teknik. Program: E
Uppdragsgivare: Centrallasarettet, Västerås
Handledare: Erik Fransén och examinator: Anders Lansner
Opponent: Mikael Lundqvist

Faraj, Allan
Evaluation of path cost algorithms for a bridged wireless (wireless distribution system) mobile network using the Spanning Tree Protocol.
Ämne: Datalogi. Program: E
Uppdragsgivare: KTHNOC
Handledare: Stefan Nilsson och examinator: Stefan Arnborg
Opponent: Daehan Park

 

Stockholm physics colloquium on
Why is the Universe Accelerating?

Prof. Sean Carrol (University of Chicago)

Thursday, November 25th, 15.15
Oskar Klein auditorium, AlbaNova main building, level 4

http://pancake.uchicago.edu/~carroll/

Abstract:
Our universe is accelerating, a phenomenon that cannot be accounted for by ordinary matter and conventional gravity. The simplest
explanation is to invoke a vacuum energy of 120 orders of magnitude less than the expected amount. Alternatively, there could be a smoothly-distributed, slowly-varying dynamical component, or a breakdown of general relativity on cosmological scales. All of the possibilities are very exciting, and future observations have promise for distinguishing between them. I will give an overview of the
theoretical proposals for explaining the acceleration of the universe and the observational constraints which any model must satisfy.

Coffee wil be served before the talk.

Welcome!

Claes Fransson
Jouko Mickelsson
Hector Rubinstein


ram
ram

The Automatic Control group at S3, KTH welcomes you to the following seminar:

Nonlinear Model Predictive Control:
From Theory to Applications

Professor Frank Allgöwer, Institute for Systems Theory in Engineering, University of Stuttgart

Date: December 8th, 13:15

Location: seminar room, 3rd floor, Osquldas väg 10, KTH

In the past decade model predictive control (MPC), also referred to as receding horizon control, or moving horizon control, has become a preferred control strategy for a large number of industrial processes. The main reasons for this popularity include the ability to explicitly handle constraints and to consider multivariable processes with potentially many manipulated and controlled variables. In this presentation we will give an overview over the area of model predictive control with special emphasis on nonlinear model predictive control. After a brief discussion of the history and impact of MPC we will discuss recent results regarding system theoretic properties like stability, robustness, output feedback and performance of the closed loop. With a number of applications we will demonstrate that by using specially tailored optimization methods even large problems, having hundreds of states, can be controlled efficiently using NMPC methods.


bio sketch:
http://www.ist.uni-stuttgart.de/allgower/CV.shtml

 

Licentiat seminarium:
Customised information on Packaging – driving Forces and Logistical Aspects

Magnus Viströms

Licentiat seminariet kommer att genomföras 2004-12-10, kl 10.00
i sal D41 på Lindstedtsvägen 17.


NA Seminar
Modeling of heat and mass transport in metal powder beds

Jesper Oppelstrup, Nada

Monday November 29, 2004, 14:15-15 in D4523

Abstract:
The talk presents some of the ingredients in the development of a model for heat treatment processes for metal powders.

As an example, we focus on heat transfer and the determination of the conductivity of the powder. Both geometry and thermodynamic properties change substantially with the physical processes: sintering, phase change,
reduction/oxidation, etc. The end result of our work is an operational technique which uses standard experimental devices and a parameter fitting procedure for a 1-D heat transfer modelwith phase change.

If time permits, I will also briefly discuss the numerical solution of the full problem of heat and mass transfer in a powder bed with a
counter-flowing gas stream. We use loose coupling of standard methods, and need an improved iteration.

Note to prospective audience: Be warned that there will be several colour slides, but no advanced mathematics, nor new numerical methods.

This is a PSCI collaborative application project:

Project team:
Anders Salwen, IM,
Johan Arvidsson, Höganäs,
Erik Sundelöf, PSCI,
J.O., Nada

 

Seminarium
“Haptiska tekniker och deras applikationer”

Karljohan Lundin, Norrköping Visualization and Interaction Studio

rum 4523, Lidstedtsvägen 5, plan 5
kl 10-12 tisdag 2004-11-30.

Sammanfattning:
"Haptik kan delas upp i två fält: ythaptiska metoder, som används för Virtual Reality och Virtual Prototyping, och volymhaptiska metoder, som används exempelvis i interaktion med volymdata. Seminariet kommer att ge en överblick av haptiska algoritmer, framför allt för volymdata, från första volymhaptiska interaktionen till mer avancerade metoder och deras applikationer."

Karljohan


ram

Simone Frintrop at the Fraunhofer Institute for Autonomous intelligent Systems will present:
“Goal-directed search with a top-down modulated computational attention system”

Tuesday, 14 December, 14:00, Room 304, Teknikringen 14

Abstract:
Suppose you are looking for your key. You know it to be somewhere on your desk but it still takes you several fixations until your roaming
view hits the key. If you have a salient key fob contrasting with the desk, you will detect the key with fewer fixations. This is according to the separation of visual processing into two subtasks: First, a fast parallel attention system detects object candidates and, second, complex recognition restricted to these regions verifies the hypothesis. This talk will focus on the pre-selection of object candidates with a computational attention system.

In human perception, the attentional mechanism has two aspects: bottom-up attention detects regions differing from the rest of the scene, for example a red ball on green grass, and top-down attention guides the view according to motivations, emotions and goals. Existing computer models of visual attention focus mainly on the bottom-up aspect. In this talk, we present a robust computational attention system that enables goal-directed search. A standard bottom-up architecture is extended by a top-down component, enabling the weighting of features depending on previously learned weights. Detailed performance results are presented on artificial images as well as on a wide variety of real-world images. The target is typically among the first 3 focused regions making the system a robust and time-saving front-end for object recognition.

For more details check out:
http://www.nada.kth.se/cvap/seminars/cvap-seminar.html

Welcome!
Ola Ramström

 


Welcome to Wireless Seminar Friday 26 November at 14.30
Speaker: Mats Nilson, S3 KTH
Title: 3G Off Road – 450 MHz Digitalisation
Venue: Wireless@KTH, Isafjordsgatan 30b, Kista
Read more: www.wireless.kth.se

Irina Radulescu

 

Seminar MANNE SIEGBAHN LABORATORY

Onsdagen, den 1 december 2004, kl 15:00
Gunnar Fredriksson, PhD
Vindkraftsleverantörerna Stockholm
Har vi utrymme för och behov av vindkraft i Sverige?

The Lecture Hall, The Manne Siegbahn Building
Frescativägen 24, STOCKHOLM.

Doktorandseminarium i teoretisk datalogi
Gruppsignaturer
(Mårten Trolin, Nada/TCS)

Fredag 3 december, kl 13.15, rum 4523

Antag att vi vill kunna använda anonyma kreditkort. En kortinnehavare ska alltså kunna bevisa för en handlare att han har ett kort utgivet av banken och skapa en signatur som handlaren kan verifiera. Banken ska kunna se vem som har skapat signaturen, men handlaren ska inte kunna avgöra om två signaturer är skapade av samma person. Detta är vad gruppsignaturer åstadkommer. I mån av tid kommer vi också titta på hur man kan göra gruppsignaturer hierarkiska.
Teorigruppens doktorandseminarier är tänkta att vara ganska informella och avspända utan de officiella seminariernas krav på “ytfinish”. Seminarierna kan handla om färdiga forskningsresultat (egna eller från inlästa artiklar) eller om pågående arbete. Målgruppen är främst doktorander men alla är välkomna. Se http://www.nada.kth.se/theory/doktorandseminarier.html för mer information.

Jakob Nordström


ram

 

Numero är institutionstidningen vid Nada - institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa. Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Maria Engström. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

 

ram
ram
Kalendarium
ram

ram

25 November

kl 14-16.

15.15

kl. 18-20

Seminarium om Språkverkstaden och studenternas språkkunskaper, Spelbomskan, Aula Magna

Stockholm physics colloquium: Why is the Universe Accelerating? Prof. Sean Carrol, Oskar Klein auditorium, AlbaNova main building, level 4

seminarium OMÖJLIGA FIGURER, Birger Ljung, skulptör och professor i ekonomisk styrning på Industriell ekonomi i Sing-Sing, Lindstedtsvägen 30.

ram
ram

26 November

kl. 14.15


kl. 14.30

Doctoral thesis, A new Kernel method for object recognition: Spin Glass-Markov random fields, Barbara Caputo, sal F2, Lindstedtsvägen 28

Wireless Seminar 3G Off Road – 450 MHz Digitalisation
Mats Nilson, Wireless@KTH, Isafjordsgatan 30b, Kista

ram
ram

29 November

kl. 14:15-15

NA Seminar Modeling of heat and mass transport in metal powder beds, Jesper Oppelstrup, Nada in D4523

ram
ram

30 november

kl 10-12kl. 11:00kl 15.15

Seminarium “Haptiska tekniker och deras applikationer” Karljohan Lundin, rum 4523, Lidstedtsvägen 5, plan 5

Seminar “Object Class Detection and Recognition Using Scale-Invariant Local Features” Gyuri Dorko in room 304, Teknikringen 14.

Presentation av exjobb Design of an RTLinux MotorControl System for Forced Wrist Rotation Studies with fMRI. Uppström, Mats.
Användargränssnitt till systemet OpenLogger för övervakning av temperaturer i sjukhusutrustning. Blom, Daniel
Design and implementation of a human-acceptable accompanying behaviour for a service robot. Canivell, Alvaro i rum 4523

ram
ram

1 December

kl 15.00.

kl 15:00

kl 15.15

CID Seminarium: Research Issues in ArchITectural
Game Design, Steffen P. Walz, Ph.D. candidate, Prof. Dr. Ludger Hovestadt,
CID-torget, Lindstedtsvägen 5

Seminar: Har vi utrymme för och behov av vindkraft i Sverige? Gunnar Fredriksson, PhD The Lecture Hall, The Manne Siegbahn Building, Frescativägen 24, STOCKHOLM.

Presentation av exjobb Identifying, Structuring and Searching HTML Objects - an Information Extraction Approach. Embréus, Ivar
Hands-off Robotics for Post-Stroke Arm Rehabilitation. Eriksson, Jon i rum 4523

ram
ram

2 december

kl 15.15

Presentation av exjobb: Dosmätning med hjälp av ett integrerat bildtagningssystem. Bergsman, Helena.
Evaluation of path cost algorithms for a bridged wireless (wireless distribution system) mobile network using the Spanning Tree Protocol. Faraj, Allan i rum 4523

ram
ram

3 December

kl. 10.00


kl 13.15

13.15

Defense of dissertation: Experiment Design with Applications in Identification for Control, Henrik Jansson, kollegiesalen, Valhallavägen 79

Doktorandseminarium Gruppsignaturer, Mårten Trolin, rum 4523

Doctoral Thesis, On Knowing Who Knows - An Alternative Approach to Knowledge Management, Kristina Groth, kollegiesalen

ram
ram

7 December

kl. 13:00

Defense of dissertation: Design and analysis of feedback structures in chemical plants and biochemical systems, Henning Schmidt, kollegiesalen, Valhallavägen 79

ram
ram

8 December

kl. 13:15


kl. 14.15

seminar:Nonlinear Model Predictive Control: From Theory to Applications Professor Frank Allgöwer, seminar room, 3rd floor, Osquldas väg 10, KTH

årets traditionella informationsmöte inför jul- sal Q1Q1

ram

9 December

kl. 12.00 - 13.00,

Seminar: HUMAINE: towards a sound foundation for emotion-oriented computing, Prof Roddy Cowie, DSV, floor 7, Forum-building, Kista

10 December

kl 10.00

kl 14.15

Licentiat seminarium: Customised information on Packaging – driving Forces and Logistical Aspects, Magnus Viströms i sal D41 på Lindstedtsvägen 17.

D-kollegium i sal E2.

14 December,

kl. 14:00

14:00, “Goal-directed search with a top-down modulated computational attention system” Simone Frintrop Room 304, Teknikringen 14

16-17 DecemberGrid Computing and Beyond A symposium and a gala dinner in celebration of Professor S. Lennart Johnsson’s 60th birthday

 

ram
"Love doesn't make the world go round.  Love just makes the ride worthwhile."

Franklin P. Adams

ram