Numero
Veckobladet om forskning,
undervisning och
administration, m.m.
Nummer 28· 9 september 2004 · Årgång 34      
NADA

ram

Docentföreläsning

Lars Kjelldahl
Tid: måndagen den 27 september, kl 15
Plats: sal D2

Vad ser vi i bilderna från datorgrafik och visualisering?

Inom datorgrafik har fokus normalt varit på datoregenskaper såsom hastighet och minne. Det är lätt att glömma bort att tänka på hur vi uppfattar de bilder som produceras. Det mänskliga synsystemet bearbetar de intryck vi får. Vissa egenskaper i bilden kan förvanskas eller misstolkas. Det kan gälla hur färger påverkar varandra eller hur vi uppfattar djup i en 2D-bild. Vissa detaljer ser vi inte alls. Det här har betydelse för datorgrafik och visualisering. Hur ska vi ta hänsyn till perception när vi skapar våra bilder? Det är ingen mening att generera detaljer som vi inte kan uppfatta. I föredraget ges en översikt av några perceptuella egenskaper och hur de kan komma in i datorgrafik och visualisering.

 

Lunchkonserter på KTH


I regi av Director Musices Gunnar Julin i samarbete med INDEK.
Tiden är kl. 12.10-12.50 i Sing-Sing huset på Lindstedts-vägen 30.
Ta gärna med din lunchlåda. Fri entré.

Höstens program med fyra konserter
har följande innehåll:
8 september - Uruppförande av Anders Fribergs nykomponerade Svit i Ass-dur för violin och piano med kompositören vid flygeln.
Anders Friberg är forskare vid institutionen för Tal, musik och hörsel vid KTH.
Det blir även musik av Sallinen, Fanck och Poulenc med Erwin Schoonderwaldt, violin, Christina Lagerstedt, flöjt och Klas Marks von Würtemberg, piano.

6 oktober - Gästkonsert med Musikskolan
Lilla Akademien

10 november - Osquars Brasskvintett, piano och sång

8 december - Operahögskolan hälsar på

KTH-ekot

 Almanackor

Det är dags att beställa årets almanackor. Detta skall göras senast den 16/9 och det gör man hos sin enhetssekreterare eller hos undertecknad.
Som vanligt så får vi KTH-kalenderar, eller motsvarande.
Och i år blir det kalenderar med silvertryck i två olika modeller att välja på.

Varje enhetssekreteare ska ha gjort ett utskick, men för säkerhets skull om någon har ramlat emellan enheterna och inte fått, kan de kontakta mig eller sin enhets-sekreterare så får de information.

Susanne Bergman

 

Resebidrag ur jubileumsdonationen,
K & A Wallenbergs Stiftelse


Bidrag till yngre forskare vid Stockholms universitet för resor som befordrar ett personligt vetenskapligt utbyte till gagn för svensk forskning.
Stiftelsen ställer 690 000 kr (netto) till förfogande för bidrag till främst yngre forskare vid Stockholms universitet, i första hand för sådana resor som befordrar ett personligt vetenskapligt utbyte till gagn för svensk forskning.

Sista ansökningsdag 23 september 2004

Jerker Dahne, Studentbyrån
jerker.dahne@sb.su.se

 

Assistentutbildning 20/9 kl 15.15
i rum E35


Nu kommer årets utbildning och information för doktorander som aldrig varit lab- eller övningsassistent, eller endast assat mycket lite. 20/9 kl 15.15 i rum E35
Välkomna,


Erik Fransén


ram

 

ram

Minnesanteckning från
Institutionskollegiet
måndagen den 6 september 2004.


KTHs omorganisation


Ingrid informerade under första timmen om rektors planer på en omfattande omorganisation inom KTH. De OH-bilder som visades finns på:
www.kth.se/internt/utskick/rektor/omorg.zip

KTH: s styrelse har givit rektor i uppdrag att bearbeta hans förslag till omorganisation. Avsikten är att styrelsen ska kunna fatta beslut på oktobermötet i år och att den nya organisationen ska kunna gälla från 1/1 2005. Rasande tempo således.

Förslaget innebär en organisation som planeras främst utifrån utbildningens behov. Man frångår gällande matrisorganisation och övergår i en linjeorganisation i form av ca 12 ”Skolor”. I dessa samlas det totala ansvaret för grundutbildning, forskarutbildning, personal och ekonomi. Skolans inre organisation kan utformas individuellt. Enligt förslaget hänförs alla utbildnings--program (civilingenjörs-, högskoleingenjörs-, magister-) till en skola och motsvarande gäller för nuvarande institutioner och flertalet centra.

Enlig planen inrättas en ”Skola för Grundläggande teknikvetenskaper” dit F-programmet hör och en ”Skola för Datavetenskap” dit D- och Medieteknik-programmen hör. Enligt förslaget anges också institutionstillhörighet. (se OH-bilder)

För att närmare utveckla skolornas sammansättning, ledning och organisation har rektor utsett en beredningsgrupp för varje skola med nuvarande programansvariga och prefekter. I skolan för Datavetenskap är Ingrid sammankallande. Övriga medlemmar är Stefan Arnborg, Nils Enlund, Anders Askenfeldt och Yngve Sundblad. I skolan för Grundläggande teknikvetenskaper är Arne Johnson sammankallande. Övriga ledamöter är Håkan Snellman, Anders Lindquist, Gustaf Amberg, Peter Gudmundson och programansvarig för öppen ingång.

Ingrid berättade att hon avser att förutsättningslöst pröva huruvida skolorna har rätt benämning och sammansättning av program och institutioner. Flera gamla tankar bör dammas av och prövas på nytt. En sådan är att bilda en skola för Medieteknik, kommunikation och lärande. Man bör också pröva hur numerisk analys och/eller datalogi bättre kan samverka med matematik eventuellt inom samma skola. Vi har ett speciellt intresse av att få ett bättre inflytande över F programmet.

Ingrid uppmanar till diskussioner inom institutionen och med beredningsgrupperna.

fortsättning ovan till högerforts. Institutionskollegiet

 

Ett nytt informationsmöte hålls på
onsdag, den 15 september
kl 13-15 i seminarierummet 1537.

 

På Nada kommer omorganisationen att behandlas i studierektorsgruppen den 20/9, grundutbildningsgruppen den 21/9 och i styrelsen den 23/9.

Beredningsgrupperna ska redovisa till rektor den 30/9. Det gäller att handla snabbt, men med eftertanke. Vad är det vi vill åstadkomma? hur gör vi det på bästa sätt?


Nadas interna organisationsförändring


Ingrid gick igenom Nadas interna organisation. Den väsentliga skillnaden mot tidigare avser en tydligare organisation av verksamhetsgrupperna genom att utse föreståndare med uppdrag och delegation. Delar av fakultetsmedlen har överförts till gruppen. Dessa ska bland annat täcka lärares och doktoranders resor, datorer och kostnader i samband med examination av licentiater och doktorander. Föreståndaren har beslutanderätt, men förväntas diskutera med lärare och projektledare om lämplig användning av dessa medel och för gruppen viktiga frågor.

Hela beslutet finns hos föreståndarna, i diariet och i Numeropärmen.

Under perioden 1/7-04 t.o.m. 30/6-06 har prefekten utsett nedanstående föreståndare för respektive grupp:

Föreståndare

Verksamhetsgrupp

Stefan Arnborg

TCS

Jan-Olof Eklundh

Cvap

Nils Enlund

Media

Gunilla Kreiss

NA

Anders Lansner

Sans

Kerstin Severinson-Eklundh

IPLab


En omorganisation på KTH kan givetvis komma att påverka detta beslut.

 

fortsättning nedan till vänster

ram

 

ram

forts. Institutionskollegiet


Val till fakultetskollegiet perioden
februari 2005-januari 2009


Institutionskollegiet samtyckte till Ingrids förslag att utse en nomineringsgrupp inför valet. Nada kommer att representeras av 4 personer.
Ett röstlängdsunderlag har satts upp på anslagstavlan på plan 4, LV3. Där har du möjlighet att kontrollera huruvida du finns med och att uppgifterna stämmer.
Endast sådan lärare som innehar eller uppehåller anställning utan tidsbegränsning, eller med förordnande om minst två år och minst halvtidstjänstgöring har rösträtt och är valbara inom följande kategorier.

a) den som är anställd som professor vid institutionen

b) den som innehar annan läraranställning vid institutionen, för vilket krävs lägst doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens

c) den som är adjunkt

d) den som innehar anställning som professor, forskare eller forskarassistent vid forskningsråd och är placerad vid institutionen

e) adjungerade professorer ska inte ingå i beräkningen eftersom dessa har sin huvudsakliga verksamhet, dvs minst 51% utanför högskoleväsendet.

Röstlängdsunderlaget kommer att skicka till Registrator på KTH den 15 september och valet sker genom KTHs försorg i oktober.
Mer information kommer senare.

Nytt om datorrelaterade frågor

Johan Berglund, ansvarig för systemgruppen berättade att föreståndarna för Nadas verksamhetsgrupper nu förutsätts ha en datoransvarig person i respektive verksamhetsgrupp.

Unix plattformen har bytt webbläsare under sommaren till Mozilla.

Systemgruppen uppmanar Nadas anställda att byta lösenord om ni inte gjorde det vid förra uppmaningen i somras.

Nya datorer har köpts in till Medieteknikprogrammen och till Nadas datorer på plan 4 som bland annat används av studenterna på SU.


fortsättning ovan till höger

forts. Institutionskollegiet


Nyanställda

Nyanställda medarbetare som var närvarande på kollegiet passade på att presentera sig lite kort.
Alex Olwal doktorand på PDC,
Per Austrin, fofu-ing i TCS-gruppen,
Julio Cabrera, vaktmästare på Nada


Övrigt

Klaus Knudsen, Medieteknik disputerar den 17 september.

Den 13 september håller Lars Engebretsen, TCS sin docentföreläsning

Lars Kjelldahl, IPLab håller sin docent-föreläsning den 27 september.

Ingrid avslutade kollegiet genom att med viss stolthet berätta om lådbilsracet tillsammans med D-nollan, där Nada deltog med ekipaget ”Grand Turing Machine”.

Deltagare under bygget och under tävlingen var: Per Austrin, Alexander Baltatzis , Joel Brynielsson, Mikael Goldmann, Ingrid Melinder, Vahid Mosavat, Fredrik Niemelä, Stefan Nilsson, Jesper Oppelstrup samt två masterstudenter i datalogi.


På bilden möter vi ett häftigt ekipage
där det gäller att rulla längst.


Fler bilder hittas på:
http://www.nada.kth.se/~joel/bilder/LQ_2004/

 

ram

 

ram

Doctoral Dissertation


Claus Jørgen Schibsted Knudsen

will defend his Doctoral Thesis:
Presence production

in the Seminar Room (Kollegiesalen), Valhallavägen 79, on September 17, 2004, at 10 AM.
Opponent: Professor Jon Baggaley
Athabasca University, Alberta, Canada

Abstract
This investigation has been carried out at the Royal Institute of Technology (KTH) in Stockholm. The main goal has been to investigate the factors determining the production of a sense of presence and reality in video mediated communication. Presence is in these studies defines as the subjective experience of being together in one place when one is physically situated in another. Presence is an emergent property; it has no physicality, but arises as a mental sensation. Special attention has been paid to spatial factors, embodiment issues, and narrative elements related to the production of presence.
A context map has been used in order to model the semantics of presence production and to visualize the relationships between the determining factors.

The conclusions may be summarized as follows:
• Knowledge about physical and extended spaces and bodies and of the shifting of attention between these is important in presence production.
• Well planned design of physical and virtual spaces enhances the sense of presence.
• Coherent design and production of mediated embodiment can enhance the sense of presence.
• Conscious use of content characteristics, e.g., good storytelling, can enhance the sense of presence.
• Different communication modes need the support of different combinations of presence production factors.
• Even technically poorly mediated communication may support a sense of presence and reality if the storytelling is good.
• The human sensory environment should be supported by a sense of non-mediation, technological transparency, on the plane of discourse.
• The results indicate that individual differences influence the sense of presence and reality.

The perception of video mediated communication evolves as people become daily users. People seem to intuitively begin to interpret new types of mediated cues, adding what is missing in comparison to a real time physical communication experience.
Keywords: Telepresence, presence, social presence, co-presence, concept modeling, virtual reality, person space, task space, narration, video mediated communication, video conferencing.

 Licentiatseminarium


Lena Halonen
lägger fram sin avhandling
Effects of newspaper strcture on productivity

till offentlig granskning för avläggande av teknologie licentiatexamen.
Torsdagen 23 September kl 10.00 i sal K1, Teknikringen 56, KTH

Abstract
There has been a radical change in the newspaper production process in the last 20 years when the computers became a common tool. Printing presses also print more colours and pages at a higher speed. The mailroom process is becoming more automated and the production speed increases.
Not only technical changes have taken place. The circumstances for the graphic arts business have also changed. Today newspapers face competition from other media such as free sheets, The world wide web etc. both as news deliverers and as advertising channels.
On one hand the newspapers need to keep up the competition and the increased use of advertising inserts in newspapers is a result of this. On the other hand the increases use of inserts complicates the product and thereby the production process.
Earlier studies have shown that the structure of the newspaper has an impact on the productivity in the production process. Both the average net production speed and the average cruising speed decreases with the number of pages in the main product and the number of inserts.

The aim of this thesis is to:
• Identify the main reasons for unplanned stops and the occurrence of such stops in pressroom and mailroom.
• Analyse how different page counts in combination with the number of inserts in the newspapers produced influence productions speed, the occurrence of disturbances, and down time in both pressroom and mailroom.
• Discuss how different types of inserts affect production in the mailroom.
• Discuss how the disturbances and stops in the mailroom affect the mailroom personnel.

More knowledge of the influence the newspaper product has on the productivity can help to increase understand the process and manage and plan for the variations.

 

SICS Seminar


Context-aware computing mechanisms in uncontrolled everyday user settings

Markus Bylund (HUMLE, SICS) will give a seminar on Tuesday, September 14 at 15.00 in Knuth


ram

 

ram

CID & IPLab seminar


Time: Sept 15th, 10:15-12:00
Place: CID torget
Adler (Pedro Jorge)

Abstract
In the IPLab and CID projects such as Nomad, CoPLand and Ask-me, we felt a need to learn more about succesful technologies “out there”, i.e. not necessarily discussed in the academic realm. We believe that such reviews may be useful for other projects as well, and we will propose to continue the review activity on a longer-term basis. A collection system was built to assist such review activities.
We reviewed group support systems and the technologies used to build them. Most technologies we looked at are WWW-based, to be easily accessible by users who work in a variety of places. We also looked at various flavours of Instant Messaging systems, often used to provide presence and activity awareness. Such support is often complemented with sensing technologies.

 

Welcome to Wireless@KTH
Technical/Research Seminar

Thursday 9 September at 14.00
Speaker 1: Olav Queseth, Ph.D. Student, KTH
Title: Selfish Behaviour and Peer Control in Wireless LANs
Speaker 2: Aurelian Bria, Ph.D. Student, KTH
Title: Cost-Based Resource Management in Hybrid Cellular-Broadcasting Systems


Friday 10 September at 14.30
Speaker: Yavor Adel, Investment Advisor
Title: How and When to Attract Seed Capital to High-Tech Ventures – A Venture Capitalist Perspective
Venue: Wireless@KTH, Isafjordsgatan 30b, Kista
Read more: http://www.wireless.kth.se

 

Seminar

Dispensation Order Generation for Pyrosequencing
Mats Carlsson, SICS Swedish Institute of Computer Science

The material was presented at APBC2004
Wednesday September 15 09.15-10.00 at AlbaNova, room FB41

Coffee served before the seminar from 09.00

 COMPUTATIONAL METHODS FROM MICRO TO MACRO SCALES


Graduate course in numerical analysis,
5 credits.

The course presents an overview on computational models from ab initio Schrödinger equation over molecular dynamics to related continuum partial differential equations, and something on their coupling.

To solve the full (linear) Schrödinger equation is computationally feasible only for some very simple molecules; the tiny time and space scales and the high dimension, 3(M+N)=d, of larger molecules, with M nuclei and N electrons sets severe computational limitations: already in water it means to solve a partial differential equation in d=39 dimensions. Approximations are therefore needed. The main two approximations, the Born-Oppenheimer-Hartree-Fock and the the Born-Oppenheimer-Kohn-Sham strategies, reduce the problem to a large system of nonlinear partial differential equations, in three dimensions. The main goal of the course is to understand accuracy and numerical complexity of the approximations that are made in order to arrive at some common simplified models.
The course will start with the Schrödinger equation and its simplifying approximations and continue with Dzugutov’s lectures on molecular dynamics We will finally discuss how molecular dynamics leads to the Boltzmann equation and subsequently to the Euler and Navier-Stokes equations.

Teachers will be Anders Szepessy, Olof Runborg and Mikhail Dzugutov.

The first meeting of the course will be 10-12 on Thursday, September 23 in room 1625, NADA.
More information can be found on URL
http://www.nada.kth.se/~olofr/MikroMakro/

 

DEFs valmässa


Valmässa med vidhängande informationspass arrangeras under vecka 40 (må 27 sept - onsd 29 sept),
Öppet Hus på institutionerna planeras till vecka 44 (må 25 okt - tor 28 okt).
Återkommer med detaljerad info när antagningsarbetet är avslutat!

Helene Runeram

 


 

Numero är institutionstidningen vid Nada - institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa. Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Maria Engström. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

 

ram
ram
Kalendarium
ram

ram

9 September

10.15

Exjobb: “ADHM classification of instantons, classical and in noncommutative geometry” Erik Lötstedt, Roslagstullsbacken 11

ram
ram

9 September

15.1514.00

Exjobb: Time-series prediction of a waste water treatment plant-a case study in data analysis using support, Niklas Collin, rum 4523.

Wireless Seminar: Olav Queseth, Ph.D. Student, KTH. Selfish Behaviour and Peer Control in Wireless LANs, Aurelian Bria, Ph.D. Student, KTH. Cost-Based Resource Management in Hybrid Cellular-Broadcasting Systems,
Wireless@KTH, KISTA

ram
ram

10 September

14.30

Wireless Seminar: Yavor Adel, Investment Advisor. How and When to Attract Seed Capital to High Tech
Ventures – A Venture Capitalist Perspective, Wireless@KTH, KISTA

ram
ram

13 September


15.00

Docentföreläsning: Valfrihetens pris
Lars Engebretsen. sal E3

ram
ram

14 September


kl. 15.00

SICS Seminar: Context-aware computing mechanisms in uncontrolled everyday user settings, Markus Bylund (HUMLE, SICS) in Knuth

ram
ram

15 September

09.15-10.00

 

10:15-12:00

Seminar: Dispensation Order Generation for Pyrosequencing Mats Carlsson, SICS at AlbaNova,
room FB41

CID & IPLab seminar, Adler (Pedro Jorge) CID torget

ram
ram

17 September

kl. 10.00

Thesis for the degree of doctor of technology:
Presens production, Claus Knudsen, Kollegiesalen

ram
ram

23 September

kl. 10.00

Thesis for the degree of licentiate of technology:
Effects of newspaper structure on productivity, Lena Halonen, K1

Hemkomstdagen

ram
ram

27 September

kl. 15.00

Docentföreläsning: Vad ser vi i bilderna från datorgrafik och visualisering?
Lars Kjelldahl, sal D2

ram

 

ram
ram