Numero
Veckobladet om forskning,
undervisning och
administration, m.m.
Nummer 22 · 17 juni 2004 · Årgång 34      
NADA

ram

Nya exjobbsadministratörer
för Datalogi och MDI

Från och med höstterminen 2004 kommer Ann Bengtson och Fredrik Winberg att ha hand om examensarbeten i Datalogi respektive MDI.

Vi håller just nu på att sätta oss in i våra nya arbetsuppgifter och kommer att uppdatera exjobbs-sidorna under sommaren.

Studenter som har frågor om examensarbeten i Datalogi eller MDI ska från och med 1 juli hänvisas till oss.

Ann och Fredrik

 

Nadas informatör slutar

Under mina fem år på Nada har jag, tillsammans med prefekten, byggt upp en mycket rolig och givande informatörsroll. Detta skedde i samband med att Nada valde att göra en relativt stor satsning på informationssidan.

Bredden och djupet av kompetensen på Nada är enorm och jag hoppas att någonting har fastnat på mig under denna tid. Efter sommaren väntar nämligen nya utmaningar för min del och nästa numret av Numero blir mitt sista.

Stort tack för den här tiden och trevlig sommar.

Rickard Buch

 


Uppsalaforskning
närmar sig Stockholm


KTH och fem andra högskolor i regionen ska samarbeta mer för att höja kvaliteten på forskningen och göra Stockholm-Uppsala till en av världens ledande forskningsmiljöer.

En överenskommelse om detta har träffats onsdagen den 16 juni mellan KTH, Handelshög-skolan, Karolinska institutet, Stockholms universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet.

Ungefär hälften av svensk forskning, doktorer och professorer finns i regionen. Och nära hälften av de forskningsmedel som delas ut till svenska universitet och högskolor går till de sex universitet som träffat överenskommelsen.

Genom att minska forskning som bedrivs parallellt och använda gemensamma resurser kommer man att kunna satsa på projekt och utrustning som lärosätena var för sig har svårt att bära kostnaderna för. Det blir också lättare att locka till sig framstående forskare och forskningsmedel från internationella finansiärer.

Forskning kring frielektronlaser, ett instrument med vars hjälp man studerar hur materia är uppbyggd på molekylär nivå, är ett exempel på forskning som underlättas. Områden där samarbetet öppnar nya möjligheter för forskare inom regionen är materialvetenskap, geofysik, kondenserade materiens fysik, kemi, medicin och strukturbiologi.

Rektorerna vid de sex lärosätena kommer regelbundet att diskutera samarbetet och avsätta handläggarresurser för att utveckla samarbetet. På längre sikt kan det bli aktuellt att involvera ytterligare universitet och högskolor, till exempel högskolorna i Mälardalen.

Magnus Myrén
KTH Informationsenheten

ram

  

Numero är institutionstidningen vid Nada - institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa. Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.


ram
ram
Kalendarium
ram

ram

 
ram

 

ram
"Get your facts first, and then you can distort them as much as you please."

Mark Twain

ram