Numero
Veckobladet om forskning,
undervisning och
administration, m.m.
Nummer 17 · 6 maj 2004 · Årgång 34      
NADA

ram

Doktorandseminarier
i teoretisk datalogi

17 maj, kl 14.15, rum 1537: Biometri och personlig integritet (Magnus Jäverberg)
Referat finns inte ännu men kommer att läggas upp på
www.nada.kth.se/theory/doktorandseminarier.html så snart det finns tillgängligt.

Doktorandseminarium i teoretisk datalogi
24 maj, kl 14.15, rum 1537: Probabilistiska system för mikrobetalningar (Baran Sölen)

För betalningar som inte överstiger några kronor är de befintliga elektroniska betalningsmetoderna som kreditkort och betalkort olämpliga. Detta för att transaktionskostnaderna är för höga i förhållande till betalningens storlek. Probabilistiska system löser detta problem genom att bestämma probabilistiskt om betalning ska ske eller inte.

Syftet med detta seminarium är att gå igenom vilka krav som ställs på probabilistiska system, ge exempel på sådana system och berätta lite om för och nackdelarna med systemen.

Se www.nada.kth.se/theory/doktorandseminarier.html för mer information om teorigruppens informella doktorandseminarie-serie.

 

Licentiate Seminar

Generic Support for Decision-Making in Management and Command and Control
Klas Wallenius

Akademisk avhandling som med tillstånd av Kungl Tekniska högskolan framlägges till offentlig granskning för avläggande av teknologie licentiatexamen tisdagen den 18 maj 2004 kl 10.00 i E3, Osquars Backe 14, plan 5. Kungl Tekniska högskolan, Stockholm.

Elektronisk version finns tillgänglig under
ftp://ftp.nada.kth.se/pub/documents/Theory/Klas-Wallenius/lic.pdf

Presentation av exjobb
i datalogi och människa-datorinteraktion

Tisdagen den 11 maj 2004 kl 15.15 i rum 4523
Dahlberg, Evgenia
Sfär. Närvaroupplevelse i virtuella världar.
Ämne: Datalogi. Program: Fristående kurs SU
Uppdragsgivare: Cid, Nada
Handledare: Kaj-Mikael Jää-Aro och
examinator: Yngve Sundblad
Opponent: Andreas Strobl
Hägerström, Henrik
Opartiska kombinatoriska spel ? konstruktion av optimala strategier
Ämne: Datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: Kimmo Eriksson
Handledare: Johan Karlander och examinator: Johan Håstad
Opponent: Christian Schüldt
Presentationerna leds av Johan Håstad

Onsdagen den 12 maj 2004 kl 15.15 i rum 4523

Krantz, Mikael
Förbättrad cache för dynamiska webbsidor.
Ämne: Datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: Propel Medialab AB
Handledare: Viggo Kann och examinator: Stefan Arnborg
Opponent: Hjalmar Jacobson
Thunman, Ulf
Utveckling av ett användargränssnitt till ett beslutsstödssystem baserat på datalager.
Ämne: Människa-datorinteraktion. Program: D
Uppdragsgivare: Datawebhouse KB
Handledare: Kai-Mikael Jää-Aro och
examinator: Lars Kjelldahl
Opponent: Evgenia Dahlberg
Öhrn, Mattias
Public key infrastructure utilisation in digital rights management.
Ämne: Datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: Technology Nexus AB
Handledare: Mikael Goldmann och examinator: Johan Håstad
Opponent: Pär Sjöberg
Presentationerna leds av Stefan Arnborg

ram

 

Två Cid seminarier

Onsdag 12 maj, 2004

Kl: 13.00-14.00
Highlights från CHI-konferansen i april
Sara Ilstedt-Hjelm, Yngve Sundblad, Åke Walldius mfl.
CID-torget, Lindstedtsvägen 5, plan 6.

Från CHI-konferensen i Wien i april:

Sara Ilstedt-Hjelm berättar om Bill Gavers Drifttable, ett inspirerande och lustfyllt projekt för hemmet inom ramen för Equator.

Hur förhåller sig design och forskning till varandra? och, Vilka områden är viktiga att utforska? är frågor som togs upp i en workshop om design och HCI-forskning, detta vill Sara berätta lite för oss om. Yngve Sundblad fortsätter med sina intryck av workshopen och av designtemat i allmänhet, bla från inspirerande keynotes om sensorer och om "design for experience".

Ovidiu Sandor och Cristan Bogdan berättar om sitt deltagande i en workshop om "forcasting presence and availability" där de också själva presenterat ett paper, vi kommer att få höra synpunkter från diskussionen.

De kommer också att berätta om trenderna inom interaktionsformer och interaktionsteknik.
Åke Walldius berättar glimtar med bilder och länkar till material om tre av konferensens höjdpunkter:
- hur man får allt bildmaterial på webben beskrivet för träffsäker sökning, mha ett spel!
- hur man kan få se samarbetsmönstren bakom ett dokument som många människor arbetat länge med visualiserat, paragraf för paragraf, minut för minut,
- plus senaste nytt från årets workshop om mönsterspråk, med exempel från "Accountable public voting procedures" (IBM Watson) och "Visualiseringens designrum" (ETH Zürich)

Kl: 14.00-15.00
"Vad jag som ekonom lärt av min mor antropologen"
Ernst Hollander, Högskolan i Gävle. CID-torget.

Sammanfattning:
Tidigare än flertalet forskare började antropologer ifrågasätta att vi som sprider "moderna ekonomiska system" och "modern teknik" till "u-länningar och andra oupplysta" också sprider något entydigt gott. De ifrågasättande antropologerna blev pionjärer för att vrida perspektiven så att ursprungsbefolkningar, arbetare, kvinnor och brukare blev subjekt i stället för objekt. Tidigare än andra såg de att det inte bara handlade om intressemotsättningar utan också om "rationalitetskrockar". Därmed blev de också pionjärer för tvärvetenskap.

Jag tror att "CID" skulle kunna bli pionjär för ett paradigmskifte som sträcker sig långt utanför IT ifall "CID's idéer" med att ta med antropologer och andra tvärvetare blev förstådd.

Själv har jag i mycket min mor antropologen att tacka för att jag upptäckte tankeböcker så som Mary Douglas' "How institutions think", Carolyn Merchants "The death of Nature" och Louise Waldéns "Genom symaskinens nålsöga". Till seminariet 12e maj sparar jag flera andra antropologiskt inspirerade tänkare, vars inspiration skulle kunna göra teknik och ekonomi mer relevanta för oss som vill göra jorden till en bättre plats för liv.

Jag väntar också tills dess med mitt huvudbudskap - på vad sätt the userevoution alltjämnt är i stort behov av antroploger och andra tvärvetare.

Professor i datalogi
med inriktning mot datorseende

KTH Numerisk analys och datalogi, Nada, har en omfattande verksamhet både avseende forskning och utbildning inom datalogi, människa-datorinteraktion, medieteknik och numerisk analys med tillämpningar. Den nu aktuella anställningen är knuten till forskargruppen för Computational Vision and Active Perception Laboratory, CVAP, som bedriver forskning och utbildning inom datorseende, bildanalys och robotik.

Ämnet omfattar teori och metoder för datorseende samt dess tillämpningar. Centrala områden omfattar grundläggande bildbehandlingsmetoder, analys av struktur, form och rörelse i 2D och 3D, visuell igenkänning av objekt och händelser, aktivt seende samt integrerade system för datorseende och bildanalys.

Anställningen som professor omfattar grundutbildning, forskarutbildning och forskning i datorseende och bildbehandling. I anställningen ingår att medverka i och utveckla grund- och forskarutbildning, att handleda forskarstuderande, att anskaffa externa forskningsmedel samt att utveckla nationellt, internationellt och gärna ämnesöverskridande samarbete.

Läs mer under www.nada.kth.se/jobb

 

Avbrott i KTH:s telefonväxel

Teleservice kommer att uppgradera KTH:s växel från fredagen 14/5 kl 17.00 till Söndagen 16/5 kl 24.00.

Detta kan leda till att telefonerna till och från inte kommer att fungera under helgen.

Larmnumret kommer att vara
08 - 657 75 24

 

 

IPLab-seminarium
Kollaborativt berättande

Tid: Fredag 7 maj kl. 10.15 - 12.00
Plats: CID-torget, Lindstedtsvägen 5, hus D, plan 6, NADA, KTH
Ylva Gislén, Malmö högskola

ABSTRACT
Ylva Gisléns presentation bygger på hennes avhandling Kollaborativt berättande, framlagd vid Blekinge tekniska högskola HT03. Avhandlingen fokuserar på kollaborativt berättande i digitala medier, och tar avstamp i relativt detaljerade beskrivningar av de designprojekt som utgör avhandlingsarbetets ryggrad. Kännetecknande för dessa designprojekt är att de kombinerar fysiska och virtuella rum och/eller flera medieplattformar. Utifrån kritiska läsningar av designval och bruk av de koncept och prototyper som designprojekten utmynnat i presenteras argument för föreslagna "sätt att se" på design av berättande i digitala medier och centrala kvaliteter i miljöer för kollaborativt berättande.

Grundläggande är att se berättande som en överenskommelse, som måste springa ur den berättarsituation, den fysiska och sociala verklighet, som utgör en oavvislig del av allt berättande. Denna överenskommelse upprättar ett "rum" för att undersöka och värdera möjlig mänsklig handling, ett rum vars estetiska egenskaper inte kan skiljas från de etiska och politiska frågeställningar som sätts i rörelse av allt berättande. Utifrån detta grundläggande synsätt diskuteras frågan om utformandet av handlingsutrymme i relation till interaktivitet i digitala medier, begrepp som roll, karaktär, samarbete och konflikt samt rytm, poesi och mångtydighet.

Argumenten och resonemangen grundas, utöver i den kritiska läsningen av designprojekten, också i en bredare översikt av narrativitetsbegreppets utveckling inom human- och samhällsvetenskaperna de senaste två decennierna samt i en diskussion av teorier, synsätt och vanliga grundantaganden kring berättande i digitala media.

Utrymme i avhandlingen ges också åt en kunskapsteoretisk diskussion kring frågan om design som forskning, främst ur ett perspektiv grundat i STS-fältet men också i relation till förda resonemang ifråga om praxisbaserad forskning i allmänhet och designforskning och designteori i synnerhet.

 

TCS-Seminar

Friday 7 May, 14:15, room 1537
Speaker: Ronald Cramer, BRICS
Title: Primitive Sets in Number Fields for Absolutely Optimal Black Box Secret Sharing

Abstract:
A black box secret sharing scheme (BBSSS) for a threshold access structure is a linear secret sharing scheme that works for any finite abelian group. Introduced by Desmedt and Frankel, the problem has been rigourously analyzed by Cramer and Fehr.

BBSSS can be based on number fields with certain properties. The approach by Desmedt and Frankel relies on number fields with large Lenstra constant, i.e.,number fields over which a "large'' invertible Vandermonde matrix exists. The best known choices for these number fields lead to BBSSS with expansion factor O(n), where n is the number if players. The expansion factor corresponds to the length of each share, i.e., the number of group elements received from the dealer by each player. The solution of Cramer and Fehr achieves expansion factor O(log n), which is asymptotically optimal. It relies on low-degree number fields over which a pair of "large'' Vandermonde matrices exists whose determinants are co-prime.

We propose a new approach which aims at achieving an absolutely optimal solution. Our approach is based on low-degree number fields containing a "large primitive set.'' We give some experimental as well as some theoretical results.

Joint work with H.W. Lenstra Jr. and M. Stam.


Konferens om kvalitet
i högre utbildning

Högskoleverket ordnar en konferens om kvalitets- och förbättringsarbete i högre utbildning den 26-28 oktober. De vill ha in olika typer av bidrag senast 1 juni. Läs mer på www.hsv.se/kvalitetskonferens

Kerstin Frenckner

Numero är institutionstidningen vid Nada - institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa. Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.


ram
ram
Kalendarium
ram

ram

Tors. 6 maj

kl. 10.00

Licentiate Seminar. Marco Kupiainen: LES for Compressible Turbulent and Reactive Flows. Location: E36 Lindstedsvägen 3, KTH.

ram
ram

Fre. 7 maj

kl. 10.00


kl. 10.15 - 12.00


kl. 14.15

Licentiate Seminar. Douglas Wikström: On the Security of Mix-Nets
and Related Problems. Sal D2, Kungliga Tekniska Högskolan.

IPLab-seminarium. Ylva Gislén, Malmö högskola: Kollaborativt berättande.
Plats: CID-torget, Lindstedtsvägen 5.

TCS-Seminar. Ronald Cramer, BRICS: Primitive Sets in Number Fields for Absolutely Optimal Black Box Secret Sharing. Room 1537.

ram
ram

Tis. 11 maj

kl. 15.15

Presentation av exjobb i datalogi och människa-datorinteraktion. Evgenia Dahlberg och Henrik Hägerström. Rum 4523.

ram
ram

Ons. 12 maj

kl. 10.00


Kl: 13.00-14.00


Kl: 14.00-15.00

Presentation av exjobb i datalogi och människa-datorinteraktion. Mikael Krantz, Ulf Thunman och Mattias Öhrn. Rum 4523.

Cid seminarier. Sara Ilstedt-Hjelm, Yngve Sundblad, Åke Walldius mfl.: Highlights från CHI-konferansen i april.

Ernst Hollander, Högskolan i Gävle.: Vad jag som ekonom lärt av min mor antropologen. CID-torget, , Lindstedtsvägen 5, plan 6.

ram
ram

Mån. 17 maj

kl 13.15


kl 14.15

Licentiate Seminar. Martin Hassel: Evaluation of Automatic Text Summarization. Sal E2, Osquars Backe 2.

Doktorandseminarier i teoretisk datalogi.Magnus Jäverberg: Biometri och personlig integritet. Rum 1537.

ram
ram

Tis. 18 maj

kl. 10.00

Licentiate Seminar. Klas Wallenius: Generic Support for Decision-Making in Management and Command and Control. Sal E3, Osquars Backe 14, plan 5.

ram
ram

Mån. 24 maj

kl 14.15

Doktorandseminarium i teoretisk datalogi. Baran Sölen:Probabilistiska system för mikrobetalningar. Rum 1537.

ram
ram

Fre. 11 juni

kl. 15.00

TGIF. Nadas våravslutning.

ram

 

ram
"If you think education is expensive, try ignorance. "

Derek Bok

ram