Numero
Veckobladet om forskning,
undervisning och
administration, m.m.
Nummer 9 · 11 mars 2004 · Årgång 34      
NADA

På gång

Meddelande från vaktmästarna
Vaktmästeriet är från och med nu bemannat varje dag från ca 7.00 till 16.30.
Ni kan nå dom på vaktis@nada.kth.se eller 6114. För att ge den bästa servicen turas killarna om att arbeta till kl 16.30. Christer arbetar till kl 16.30 varje jämn vecka och Julio arbetar till 16.30 udda veckor. Killarna kan ni även nå på deras mobiler, Christer 070-6719438 och Julio 070-2629608.

Eva-Lena ledig

Jag är ledig 11/3-15/3.

Nyanställda
Följande personer har fått anställning på Nada.
Malin Sandström, Fofu-ing på Sans
Elena Paccierotti, Post-doc på Cvap/Cas
Eskil Steenberg, programmerare på PDC

Jag kommer att be dom presentera sig närmare i Numero vid ett senare tillfälle.

Välkomna till oss på Nada !

Eva-Lena

 

IPLab seminarium

Player Character Design Facilitating Emotional Depth in MMORPGs

Tid: Fredag 12 mars kl. 10.15 - 12.00
Plats: Torget på CID, NADA, KTH, Lindstedtsvägen 5, plan 6

Mirjam Eladhari, Institute for Engingeering, Art and New Media, Högskolan på Gotland, inleder vårens seminarieserie om Narration, kognition och MDI.

 Doktorandseminarium
i teoretisk datalogi

Måndag 22 mars, kl 14.15, rum 1537: Diffie-Hellman type cryptos, information leaks and quadratic residues (Torsten Ekedahl, Matematiska institutionen, SU)

I shall first explain how attempting to avoid information leaks when using Diffie-Hellman type cryptos leads to problems like the problem of being certain that quadratic residues exist in small intervals. I will then explain how, even though we are not sure that this can be done when computing modulo a large prime it can be done if one instead works with large finite fields of fixed characteristic.
Se
www.nada.kth.se/theory/doktorandseminarier.html för mer information om teorigruppens informella doktorandseminarieserie.

Jakob Nordström

 

Doctoral dissertation

Making Sense - Design for well-being
Sara Ilstedt Hjelm

Akademisk avhandling som med tillstånd av Kungliga tekniska högskolan framlägges till offentlig granskning för avläggande av filosofie doktorsexamen 2004-03-26 kl 13.15 i Kollegiesalen, Administrationsbyggnaden, Kungliga Tekniska Högskolan, Valhallavägen 79, Stockholm.

Opponent är Professor Erik Stolterman, Institutionen för Informatik, Umeå Universitet.

forts.

 

Doctoral dissertation

The Effect of Modality on Social Presence, Presence and Performance in Collaborative Virtual Environments

Eva-Lotta Sallnäs

Akademisk avhandling som med tillstånd av Kungliga tekniska högskolan framlägges till offentlig granskning för avläggande av filosofie doktorsexamen 2004-03-24 kl 10.00 i Kollegiesalen, Administrationsbyggnaden, Kungliga Tekniska Högskolan, Valhallavägen 79, StockholmCVAP Seminar

16th of March @ 11:00, Room 304, Teknikringen 14. Integrated Edge and Junction Detection using Tensors

Ullrich Koethe, Cognitive Systems Group, Dept. of Informatics, University of Hamburg

From topology it is well known that partitionings of the plane (i.e. image segmentations) can only be correctly described if one does not only consider edges but also junctions. Typically, in image analysis one uses independent detectors for these two feature types. However, it is then very difficult to subsequently combine these independent detector responses into a single coherent boundary representation: edge and junction resposes often don't fit together, and this leads to errors (such as gaps or wrong links) in the boundary representation.

Therefore I propose new algorithms that are able to detect edges and junctions simultaneously from a tensor representation of the image. I'll demonstrate two ways to derive suitable tensors: the first approach leads to an improved version of the well-known structure tensor that is based on non-linear smoothing. The other approach uses a new class of 2-dimensional quadrature filters. In both cases, the tensor trace is a boundary strength measure that assumes high values at both edges and junctions. By means of the tensor eigenvalues, the boundary information can be decomposed into its edge and junction portions if desired. Experiments on real images demonstrate significant improvements over existing approaches.

 

Forts. IPLab seminarium

ABSTRACT
How can we create computer games facilitating emotional depth in the playing experience?

When entering into a persistent virtual game world the player leaves the body behind. It is up to the game designer to create a virtual body with skills, needs and drives necessary for survival and pleasure in the game world. Would it be sensible also to create a virtual mind for the player to possess and evolve? Can models like Maslow’s hierarchy of needs and ‘being-values’, or the personality trait model popularly called ‘the big five’ be used for character design in a way that suits massive multi-player game form?

Based upon a view of the player character as the concentrated mirror of the functionality of an RPG game and adding features inspired from psychology, cognitive science and behavior science, this paper presents the high-level system design of a virtual mind for the player to possess in a MMORPG. The mind model is being implemented in a research demonstration game in which game play emphasizes emotional engagement and dramatic interaction. This research is conducted in the Zero-Game Studio within the frame of the open research MMORPG Ouroboros.

Välkomna!

Forts. Doctoral dissertation

Sammanfattning:
Ämnet för den här avhandlingen är design av IT artefakter för ökat välbefinnande i hemmet.

Målsättningen har varit att öka kunskapen om relationen mellan design och hälsa, och att ge exempel på hur vi kan designa för ökat välbefinnande. Kontexten for undersökningen har varit hemmet och olika forskningsinitiativ inom smarta hem och IT-stödd omvårdnad.

Vi skapar vår omvärld i form av materiella artefakter som byggnader, produkter, arbetsplatser och hem. Dessa artefakter är på en nivå en spegling av oss själva, vi har skapat dem och förstår oss själva genom dem. Tillsammans med immateriella artefakter som politiska system, utbildning och sjukvård formar de villkoren för vårt vardagliga liv.

Den här undersökningen pekar på en ny förståelse av artefakter som sociala aktörer i en interaktiv livsvärld. I detta perspektiv blir användning en dialog och samarbete med artefakten. Designarbete blir en lyhörd gestaltningsprocess där fokus är på samspel mellan artefakten och dess sociala omgivning. Stress och ohälsa är ett tecken på att det finns en obalans i detta samspel. Välbefinnande å andra sidan tyder på att det råder en balans mellan individen och den artificiella världen. Designpraktiker och andra som formar vår värld har ett viktigt ansvar att skapa nya artefakter som inte reproducerar föråldrade eller dysfunktionella beteenden.

Inspirerad av coping teorier föreslås en salutogenisk inställning till design som syftar till att förstärka aspekter i vår omgivning som hjälper oss att hantera motgångar. Det innebär att skapa en värld som är begriplig, hanterbar och meningsfull. Människor som lever i miljöer där de inte kan påverka beslut, som ställer höga krav och ger lite stöd, kommer sannolikt att bli sjuka. Men människor i miljöer som ger bekräftelse, stöd och där de kan påverka beslut, har stora chanser till välbefinnande. Med ny komplex teknik som "ubiquitous computing" dvs microprocessorer som integreras i hemmen, blir det än viktigare att tekniken stödjer igenkänning och rutiner. I teknik för äldre, sjuka och funktionshindrade blir det en central uppgift.

Det empiriska arbetet som beskrivs här består av fyra fallstudier som handlar om IT-stöd för välbefinnande. Fallstudierna består av fältstudier, kritisk analys, utveckling av designkoncept och prototyper samt utvärdering med användare. Baserat på analysen av materialet föreslås fyra överväganden som bör göras vid design av interaktiva system för hemmet; Design för förståelse, för att upptäcka och hantera fel, för avstängning och för alternativ hantering.
Slutligen föreslås att om forskning inte bara ska handla om att söka generella lagar och utvärderingar utan också om konkreta ideér och förslag på hur en framtida värld ska utformas -- då blir design en central praktik i forskning. I en sådan strävan behöver vi mer samarbete mellan praktiker från sociologi, teknik, humaniora och design.

Avhandlingen i digital form (pdf 3,8MB) finner du på: http://cid.nada.kth.se/pdf/MakingSense.pdf


Resestipendier

Nu är det dags att söka KTHs resestipendier för forskare, lärare och forskarstuderande!

Förra året fick närmare 80 miljoner stipendiater dela på drygt 1 miljon kronor ur dessa fonder och stiftelser.

En sammanfattning av de olika resestipendierna samt de officiella utlysningarna av stipendierna och ansökningsblankett finns under
www.nada.kth.se/aktuellt/stipendier

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa. Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

 

Kalendarium

Tors. 11 mars

kl. 15.15

Presentation av exjobb i datalogi och människa-datorinteraktion. Dan Orrestig, Stefan Freyhult och Pontus Åberg. Rum 4523.

Fre. 12 mars

kl. 10.00kl. 10.15 - 12.00

Doctoral Thesis. Erik Oskar Wallin: Individual Information Adaptation Based on Content Description - Personalization on the Internet with Metadata. Sal D3.

IPLab seminarium. Mirjam Eladhari, Institute for Engingeering, Art and New Media, Högskolan på Gotland: Player Character Design Facilitating Emotional Depth in MMORPGs. Plats: Torget på CID, NADA, KTH, Lindstedtsvägen 5, plan 6.

Mån. 15 mars

kl 15.15

Pedagogiskt seminarium. Kursanalyser – än sen då? Sal E32.

Tis. 16 mars

kl 11.00

CVAP Seminar. Ullrich Koethe, Cognitive Systems Group, Dept. of Informatics, University of Hamburg: Integrated Edge and Junction Detection using Tensors. Room 304, Teknikringen 14.

Mån. 22 mars

kl 14.15

Doktorandseminarium i teoretisk datalogi. Torsten Ekedahl, Matematiska institutionen, SU: Diffie-Hellman type cryptos, information leaks and quadratic residues. Rum 1537.

Ons. 24 mars

kl 10.00

Doctoral dissertation. Eva-Lotta Sallnäs: The Effect of Modality on Social Presence, Presence and Performance in Collaborative Virtual Environments.

Fre. 26 mars

kl 13.15

Doctoral dissertation. Sara Ilstedt Hjelm: Making Sense - Design for well-being.Kollegiesalen, Administrationsbyggnaden, Kungliga Tekniska Högskolan, Valhallavägen 79, Stockholm.

mån. 5 april

kl 15.15 - 16.00

Docentföreläsning i datalogi. Jeanette Hellgren Kotaleski: Klassisk” computational neuroscience – från grundläggande angreppssätt till visioner för framtiden. Sal E3 Lindstedtsvägen 3, plan 5

 

"Masks serve several purposes. Two of which are to conceal the wearer’s true face and to give the illusion the wearer is someone other than himself. Ask yourself, how often do I wear a mask"

Scott Vanderford