Numero
Veckobladet om forskning,
undervisning och
administration, m.m.
Nummer 6 · 19 februari 2004 · Årgång 34      
NADA

Doktorandseminarium
i teoretisk datalogi

23 februari, kl 14.15, rum 1537:
Automatisk verifiering av interaktionsegenskaper hos appletar (Niklas Lundström)

Deduktiv bevisföring räcker inte alltid till då man vill bevisa egenskaper hos till exempel mjukvarursystem. Testning eller simulering är inte heller tillräcklig om testrymden är någorlunda stor. En teknik som försöker råda bot på dessa problem är modellverifiering (model checking).

I mitt examensarbete undersöker jag en metod för att verifiera interaktionsegenskaper hos appletar. Metoden går ut på att extrahera alla metodanrop och bygga en anropsgraf som går att modellera som en kontextfri process. Denna kontextfria process kan sedan verifieras mot egenskaper beskrivna i en temporallogik kallad mykalkyl.

På seminariet kommer jag visa hur ett system av appletar kan modelleras som en kontextfri process, hur vissa typer av egenskaper kan formuleras i en delmängd till mykalkylen samt presentera en algoritm som kontrollerar om den uppställda modellen uppfyller de ställda kraven.

För mer information om teorigruppens informella doktorandseminarieserie.
www.nada.kth.se/theory/doktorandseminarier.html

 

Doctoral Thesis

Individual Information Adaptation Based on Content Description -
Personalization on the Internet with Metadata

Erik Oskar Wallin

Thesis for the degree of Doctor of Technology to be presented with due permission for public examination and criticism in the D3 auditorium at the Royal Institute of Technology March 12, 2004 at 10 AM.

Abstract:
www.nada.kth.se/numero/bilagor/erikwallin.pdf

Presentation av exjobb
i datalogi, människa-datorinteraktion
och biomedicinsk teknik


Tisdagen den 24 februari 2004
kl 15.15 i rum 4523

Moum, Åsa
Once upon a time -- interactive storytelling in a context-dependent mobile game.
Ämne: Människa-datorinteraktion. Program: D
Uppdragsgivare: Interaktiva institutet
Handledare: Ann Lantz och examinator: Yngve Sundblad
Opponent: Therese Gansved och Staffan Rydergård
Axelsson, Maria
Framgångsfaktorer vid produktutveckling - Hur är lyckade webbplatser utvecklade?
Ämne: Datalogi. Program: matematisk-datalogisk linje, SU
Uppdragsgivare: Cid, Nada
Handledare: Ann Lantz och examinator: Yngve Sundblad
Opponent: Pontus Åberg och Åsa Moum
Driessen, Johan
Object tracking in a computer vision based autonomous see-and-avoid system for unmanned aerial vehicles.
Ämne: Datalogi. Program: T
Uppdragsgivare: Militärtekniska institutionen, Försvarshögskolan
Handledare: Henrik Christensen och examinator: Tony Lindeberg
Opponent: John Bergbom och Simon Poignant
Presentationerna leds av Tony Lindeberg

Torsdagen den 26 februari 2004
kl 15.15 i rum 4523

Sandström, Malin
Models of CaMKII activation.
Ämne: Biomedicinsk teknik. Program: F
Uppdragsgivare: Sans, Nada
Handledare: Jeanette Hellgren Kotaleski och examinator: Anders Lansner
Opponent: Sandra Sherwood
Forsberg, Lars
Visualization and query tool for a human brain database.
Ämne: Datalogi. Program: F
Uppdragsgivare: PDC, Nada
Handledare: Kai-Mikael Jää-Aro och examinator: Stefan Arnborg
Opponent: Andreas Rosengren
Presentationerna leds av Stefan Arnborg


Minnesanteckningar
Institutionskollegiet

1. Nyanställda
Nyanställda personer som var närvarande på kollegiet passade på att presentera sig lite kort.
Danica Kragic - forskarassistent i datalogi med inriktning mot datorseende, Cvap/Cas
Johannes Hjort - doktorand, Sans.
Mårten Björkman - forskare inom kognitivt seende (CogVis), Cas

2. Prisutdelning – Draken och Slipsen
Utmärkelserna Draken och Slipsen delades ut med följande motiveringar:

GERD ERIKSSON-PRISET 2003
Priset går till Fredrik Niemelä, övningsass i datalogi.

PRISKOMMITTÉNS UTLÅTANDE:
Fredrik Niemelä är inte bara programmerare i stjärnklass; han vill helst göra sina medmänniskor till lika goda hackare som han själv! Teknologkommentar: Varje övning i ADK-kursen var ett race i inlärning!

Som övningsassistent och som kursadministratör har Fredrik med framgång prövat egna idéer, och som tack för det ristar vi nu in hans namn vid foten av upplysningens gröna drake.

PEDAGOGISKA SLIPSPRISET 2003
Priset går till Mattias Bratt, kursledare i Robotik och autonoma system.

PRISKOMMITTÉNS UTLÅTANDE:
Den populäraste kursen på Nada, med cirka tre gånger så många sökande som platser, leds av Mattias Bratt, doktorand på CVAP. Det är en kurs vars spännande avslutande robottävling alltid ger eko i medierna. Ett kursomdöme lät så här: Rediga föreläsningar, roliga labbar!

En så inspirerande lärare som Mattias är en värdig bärare av Nadas pedagogiska slips.

3. Aktuellt från institutionsstyrelsen

Tjänster

 • Professur datalogi med inriktning mot datorseende, efterträder Jan-Olof Eklundh i samband med hans pensionering, har prövats av fakultetsnämnden och kommer att utlysas under år 2004.
 • SBC, Centrum för Bioinformatik i Stockholm, finansieras fram till år 2005 av SSF, Stiftelsen för Strategisk Forskning. Verksamheten har byggts upp under en femårsperiod och behöver hitta en mer långsiktig finansiering. KTH och SU har bestämt att gemensamt inrätta en professur i Bioinformatik med bland andra uppdrag ledning av SBC. Professuren placeras på SU, men val av innehavare avgör till vilken institution professorn ska höra. Nadas nuvarande engagemang i SBC är genom professor Jens Lagergren, forskare Lars Arvestad, ett femtal doktorander och en postdoc samt Jesper Tegnér, professor i Linköping, som handledare.


 • Två lektorat har utlysts
  - Medieteknik (7 sökande) - sakkunniga är utsedda
  - Datalogi (2 sökande) - sakkunniga utses inom kort Rekryteringsnämnden utser sakkunniga efter förslag från institutionen.
 • Utlysning av forskarassistenttjänster i numerisk analys (efter Olof Runborg) och MDI (efter Tessy Cerratto) kommer att ske under våren.

Ekonomi

 • Efter att ha uppvisat ett negativt utfall på 16 miljoner i somras blev resultatet för år 2003 nära +4 miljoner kronor. Detta bidrog även till att KTHs negativa resultat förbättrades mer än 20 miljoner kr jämfört med sommarens prognos. En starkt bidragande faktor till Nadas resultat berodde på ett stort fyraårigt investeringsavtal på 12 miljoner kronor till PDC.
 • Många har arbetat hårt för att förbättra ekonomin och det har gett resultat. Exempelvis har resultatet i grundutbildningen förbättrats snabbare än vi vågat tro. Utvärdering under året får ge besked om åtgärderna har försämrat utbildningen. KTHNoc och PDC har minskat personalkostnaderna och även erhållit verksamhetsstöd från KTH.

Övrigt

 • AMT har flyttat till Learning Lab, där verksamheten fortsätter att ge service till KTH. Delar av personalen har slutat, men studion kommer dock att finnas kvar på plan 6.
 • En tydligare organisatorisk förändring håller på att ske på Nada. Tidigare forskargrupper kommer nu att benämnas verksamhetsgrupper. Dessa kommer att fungera som tidigare, med en föreståndare för varje grupp. De kommer att ersättas för varje disputation inom gruppen och en del fria pengar kommer att ges till verksamheterna.

4. Datorfrågor – Ny ledare i systemgruppen
Johan Berglund har ersatt Fredrik Jönsson som ny chef i systemgruppen. Johan informerade om följande datorrelaterade nyheter.

 • Systemgruppen har flyttat till plan 5, Osquars Backe 2. Delfi är kvar på plan 2. Allt användarstöd är alltså på plan 2.
 • Nya afs-servrar har införskaffats, som bl a möjliggör större kvota för användarna.
 • E-post servern är också utbytt
 • Spam är ett ständigt bekymmer. All inkommande e-post märks upp och en uppskattning görs av sannolikheten till spam. Användaren kan sedan se till att e-post med hög spam-varning sorteras in som skräppost. Kontakta Delfi för hjälp med inställningar.
  KTH har också tillsatt en postmaster-grupp för att bearbeta problemet.
 • Medieteknikprogrammet från Haninge har flyttat till KTH och systemgruppen ansvarar för datordriften.
 • Datorhallen är på väg att flyttas upp till plan 5.

minnesanteckningar forts.


  forts. minnesanteckningar

 • Web- och Webmail-servern kommer att bytas ut.
 • Personliga datorbyten kommer att göras successivt under året i samverkan med kontaktpersoner från verksamhetsgrupperna.

5. Sjukfrånvaromönster
KTH håller på att ta fram ett nytt hälsobokslut och fyra institutioner (däribland Nada) har deltagit i en enkätundersökning gällande sjukfrånvaromönster. Eva-Lena redogjorde för enkätsammanställningen. Några punkter:
- 316 personer har svarat på enkäten (130 från Nada)
- 60 % av Nadas anställda har anmält sig sjuka någon gång under 2003.
- Det framgick också att det förekommer både mobbing och sexuella trakasserier på Nada.

Nada har för ambition att genomföra psykosociala ronder hos på Nada under 2004 för att närma sig dessa problem ytterligare

6. Lokalfrågor

 • KTH Executive school har flyttat in i Systemgruppens gamla lokaler på plan 4.
 • Cas, Cvap, PDC och KTHNoc har nu flyttat in i byggnad 43:22

7. KTHs utvecklingsplan
KTHs nya utvecklingsplan är klar och finns på webben (www.kth.se/aktuellt/). Ingrid nämnde några punkter där Nada bör agera - läs och se hur du kan bidra till att KTH skall kunna bli en gränsöverskridande högskola och vilka fokusområden vi ska delta i. Nadas motto under år 2003 och 2004, SAMARBETE, passar väl in i ett framtida arbetssätt på KTH. Närmast gäller att delta i träffpunkt Matte - Nada den 1 mars. Snart drar vi igång motsvarande aktiviteter tillsammans med DSV och IMIT.

8. Säkerhet på Nada
Eva-Lena presenterade i korthet den nya handlingsplan som arbetats fram på Nada.
- Din personliga säkerhet är viktig, utsätt dig aldrig för risk!
- Utgå alltid ifrån att personer du inte känner igen är besökare.
- Du både får och ska agera
T.ex. du får kontakta personalansvarig om du upplever något obehagligt el. misstänkt och du ska ej släppa in obehöriga i Nadas lokaler.
- Larma 112 om olyckan behöver ambulans, polis el brandkår.
- Ring KTH:s larmnummer 7700.

Hela handlingsplanen finns under www.nada.kth.se/sakerhet/ och innehåller följande punkter

 • Olycka
 • Röklukt/utrymningslarm
 • Inbrott
 • Obehörig person
 • 1:a hjälpen

PhD course in phylogenetics

Two courses in phylogenetics theory.
We will give two phylogeny-related PhD-level courses this spring, 'Introductory course in phylogenetics theory, 2 points' 8 - 19 March, and 'The mathematical theory behind phylogenetics, 5 points' 19 April - 19 May. The courses are given in collaboration with the Ph.D. programme in Medical Bioinformatics.

Phylogenetics is the study of evolution of, e.g., genes, genomes, organisms, etc. It has important applications in comparative genomics and comparative biology, such as orthology analysis, protein family classification, co-evolution,and organism classification. The theory behind phylogenetics includes elements from several areas in mathematics, e.g., graph theory, combinatorics and probability theory. The first course is an introductory course in phylogenetics with special emphasis towards the biological background as well as towards introducing elementary mathematical theory underlying the field. The second course aims to provide in-depth knowledge of the mathematical basis of elementary problems in phylogenetics research and their solution.

The courses will take place either at Stockholm Bioinformatics Center (SBC) or at Karolinska Institutet, Stockholm, it has not been decided yet.

Lecturer on the 2p course will be Bengt Sennblad, SBC/CGB/KI. Lecturers on the 5p course will be Lars Arvestad, SBC/KTH, Tom Britton, Dept. Mathematical Statistics, Stockholm University, Katarina Huber, Linnaeus Center for Bioinformatics(LCB)/SLU, Jens Lagergren SBC/KTH, Vincent Moulton LCB/Uppsala University, and Bengt Sennblad, SBC/CGB/KI. A description of the courses can be found at www.sbc.su.se/~bens/teaching.html.

Applications can be sent to bengt.sennblad@sbc.su.se.

 

 


KTHs resestipendier

Nu är det dags att söka KTHs resestipendier för forskare, lärare och forskarstuderande.

Resestipendier och bidrag ur KTHs allmänna resefonder.

Sista ansökningsdag 8 mars 2004

Läs mer under www.kth.se/aktuellt/stipendier

 

Försvarets radioanstalt (FRA) söker kryptologer

Se annons på anslagstavlan plan 4.

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa. Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

 

Kalendarium

Mån. 23 februari

kl 14.15

Doktorandseminarium i teoretisk datalogi. Niklas Lundström: Automatisk verifiering av interaktionsegenskaper hos appletar. Rum 1537.

Tis. 24 februari

kl 15.15-17

Presentation av exjobb i datalogi, människa-datorinteraktion och biomedicinsk teknik. Åsa Moum, Maria Axelsson och Johan Driessen.
Rum 4523.

Tors. 26 februari

kl 11.00kl. 15.15

Licentiate Thesis. Sara Leckner: Soft proofing using Liquid Crystal Displays - Colour management for media production processes.
Room D31, Lindstedtsvägen 17.

Presentation av exjobb i datalogi, människa-datorinteraktion och biomedicinsk teknik. Malin Sandström och Lars Forsberg. Rum 4523.

Mån. 1 mars

kl. 15.00

Träffpunkt Matte-Nada! Pausrummet, plan 4 på Nada. Därefter samlas vi i seminarierummet 4523 på plan 5

Tis. 2 mars

kl. 11.00

CAS Seminar . Prof. Gurvinder S. Virk, University of Leeds, UK: Smelling mobile robots. Teknikringen 13, 3rd floor seminar room.

Fre. 5 mars

kl. 13.00

Doctoral Thesis. Kai-Mikael Jää-Aro: Reconsidering the avatar:
From user mirror to interaction locus. Sal E2.

Fre. 12 mars

kl. 10.00

Doctoral Thesis. Erik Oskar Wallin: Individual Information Adaptation Based on Content Description - Personalization on the Internet with Metadata. Sal D3.

 

"If it's free, don't buy it."

Alan Boinus