Numero
Veckobladet om forskning,
undervisning och
administration, m.m.
Nummer 5 · 12 februari 2004 · Årgång 34      
NADA

På gång

Brand- och säkerhetsrutin
På institutionskollegiet i måndags ( 9/2) informerade jag om en handlingsplan för säkerhet på Nada. Handlingsplanen omfattar vad anställda och studenter kan/ska göra vid olycka, om obehöriga finns i Nadas lokaler, utrymningslarm vid brand och var ”första hjäpen” material finns. Handlingsplanen finns nu på Nadas hemsida under internt och ”säkerhet på Nada”. Dessutom kommer den att läggas på hemsidan med tillgång för studenter.
En allmän utgångspunkt i handlingsplanen är att:
-den personliga säkerheten är viktig, ingen ska utsättas för en risk
- du ska försäkra dig om att du känner till utrymningsvägarna
-veta var släckutrusning finns
- larmnummer 112 samt 790 7700.

Vi kommer att anslå de nya rutinerna på anslagstavlorna.

Vi känner till att brandlarmet inte riktigt hörs i våra lokaler och vi undersöker med hjälp av Akademiskahus möjligheten att uppgradera larmet.

Vad gäller 43:22 så kommer vi inom kort att klargöra hur handlinsgplanen även kan gälla detta hus.

Rekryteringen av ny vaktmästare är klar
Äntligen är vi klar med rekryteringen av en ny vaktmästare. Det blev en person som heter Julio Cabrera. Det har tagit tid och det har varit ett tufft urvalsarbete men inte så konstigt eftersom vi hade 510 ansökningar. Julio börjar den 16 februari. Jag ska be honom presentera sig i Numero.
Vill samtidigt hälsa honom varmt välkommen.

Enkät "sjukfrånvaromönster"
På institutionskollegiet informerade jag kort om resultatet av era svar på enkäten om ”sjukfrånvaromönster”. Vi kommer att bearbeta materialet ytterligare. I dagsläget är det svårt att på ett bra sätt informera om resultatet i Numro så jag väljer att avstå. Är du intresserad så får du gärna höra av dig.

Klockor
Du har säkert observerat att klockorna i trapphusen och i undervisningslokalerna inte fungerar. Orsaken är att samtliga klockor håller på att bytas ut.

Nyanställda
Följande personer har fått anställning på Nada
Oskar Linde, forskningsingenjör på Cvap/Cas
Julio Cabrera, vaktmästare
Jag ber dem presentera sig närmare i Numero vid ett senare tillfälle.

Välkomna till oss på Nada
Eva-Lena

Doctoral Thesis

Reconsidering the avatar:
From user mirror to interaction locus

KAI-MIKAEL JÄÄ-ARO

Akademisk avhandling som med tillstånd av Kungl Tekniska högskolan framlägges till offentlig granskning för avläggande av teknologie doktorsexamen 2004-03-05 i E2, Kungl Tekniska Högskolan, Osquars Backe 2, Stockholm.

 

Licentiate Thesis

Soft proofing using Liquid Crystal Displays
- Colour management for media production processes

Sara Leckner

Thesis for the degree of Licentiate of Technology to be presented with due permission for public examination and criticism in the Seminar Room D31, Lindstedtsvägen 17, at the Royal Institute of Technology, KTH, on February 26th 2004, at 11 a.m.

 

Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse:
Pris för framgångsrik
kunskapsspridning 


Pris för framgångsrik kunskapsspridning. Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse inrättade år 1995 ett pris på 100.000 kronor att utgå till en i Sverige verksam person som synnerligen framgångsrikt bidragit till att sprida forskningsresultat till praktisk tillämpning. 

Förslag på kandidat ställs till
Naturvetenskapliga fakultetskansliet
Anna Riddarström
Stockholms universitet, 106 91 Stockholm.


Inbjudan till Sveriges lärarutbildningar
Plats och lärande


Välkommen till ett seminarium för forskare och forskarstuderande på Bosön, Lidingö, den 26-27 april 2004 på temat platsers betydelse för lärandet och lärandets betydelse för platser!

Program, seminariefakta och anmälningsformulär finns på hemsidan
www.movium.slu.se/forskarseminarium2004.htm

Seminariet arrangeras av Movium centrum för stadens utemiljö, Linköpings universitet, Lärarhögskolan i Stockholm, SLU (Sveriges lantbruksuniversitet), Stockholms universitet samt Sveriges Arkitekter. Seminariet anordnas med städ av Vetenskapsrådet.

 

C F Liljevalch J:ors
resestipendier


Stipendium kan tilldelas den som vid ansökningstidens utgång inte har fyllt 35 år och som har studerat vid Stockholms universitet minst två terminer (före innevarande termin). Enligt praxis kommer endast forskarstuderande ifråga. Stipendium utdelas främst med hänsyn till den sökandes vetenskapliga begåvning och resans ändamål. Totalt c:a 200 000 kr disponeras. Inget stipendium är mindre än 3 000 kr. Beslut om tilldelning fattas i mitten av april.

Senast måndagen den 16 februari 2004 skall ansökan vara inkommen i två exemplar på särskild blankett till Stockholms universitet, Studentbyrån, Stipendier, 106 91 Stockholm

Ansökningsblankett
www.su.se/forskning/stipendier/liljevalch.php3

 

Seminar in
Numerical analysis

Speaker: Per-Gunnar Martinsson, Yale
Title: A fast direct solver for boundary integral equations
Tuesday, 17 Feb, at 14.15-15 in room 4523.

Abstract:
An algorithm is presented that rapidly solves systems of linear algebraic equations associated with the discretization of boundary integral equations in two dimensions. The algorithm is ``fast'' in the sense that its asymptotic complexity is $O(N\log N)$, where $N$ is the number of nodes in the discretization. Unlike previous fast techniques based on iterative solvers, the present algorithm constructs a sparse factorization of the inverse of the matrix; thus it is suitable for problems involving relatively ill-conditioned matrices, and is particularly efficient in situations involving multiple right hand sides. The performance of the scheme is illustrated with several numerical examples.

Olof Runborg

Inbjudan till grundkurs i
effektiva webbtexter


Kursen vänder sig till dig som själv skriver texter för webben och/eller redigerar andras textmaterial där.

Arbetssätt under kursen
Föreläsning varvas med praktiska övningar, enskilt och i grupp. En hemuppgift om ca 2 timmar ska göras mellan kursdag 1 och 2.

Notera att vi under själva kursdagarna endast använder papper och penna för att arbeta med texter. Kursen tar upp den rent kommunikativa aspekten av webbtexter. Frågor kring webbteknik och program behandlas inte på denna kurs.

Kursledare
Helena Englund, Språkkvalitet.

Kontaktpersoner
Kjell Carli, Infoenheten och Helena Liljeqvist, KTH-PU.

Prisidé
Ca 2000 kronor per deltagare vid en grupp om åtta personer.

Anmälan
Anmälan - som är bindande - ska vara Helena Liljeqvist tillhanda senast den 5 mars.
www.nada.kth.se/numero/bilagor/WEBBTEXTER.pdf

Övrigt
Kursen genomförs vid minst 6 och högst 10 deltagare. Kursen genomförs i KTH:s lokaler, Campus Valhallavägen.

Bekräftelse får du per e-post ca 10 dagar före kursstart.Kursbeskrivning, Effektiva webbtxter, grundkurs
På grundkursen får du lära dig om användarens beteende och förutsättningar för att du sedan ska kunna mottagaranpassa dina texter på bästa sätt. Vi går också igenom hur du skriver rubriker, länkar och ger texten en tydlig form.

Kurstillfällen
Tillfälle 1: Den 30 mars kl. 09.00-12.00 och den 5 april kl. 09.00-12.00.
Tillfälle 2: den 4 maj kl. 09.00-12.00 och den 11 maj kl. 09.00-12.00
Plats meddelas i bekräftelsen.


Planerat driftstopp -
Flytt av samtliga servrar på Nada!

Vi kommer att byta datorhall. Alla servrar kommer att flyttas till en ny ombyggd datorhall. Vi vet inte säkert när ombyggnaden är klar och måste därför reservera tre helger. Flytten kommer troligen att äga rum under någon av följande tre perioder:

fre. 19 mars kl. 18:00 - söndagen den 21 mars 24:00
fre. 26 mars kl. 18:00 - söndagen den 28 mars 24:00
fre. 2 april kl. 18:00 - söndagen den 4 april 24:00

Förhoppningsvis kan flytten äga rum under den första av dessa perioder. Vilken det blir kommer att meddelas senare.

Vårt mål är att minimera avstängningstiden för varje server, men alla tjänster och datorer kommer att påverkas under den period flytten pågår.

Planera inte in någon verksamhet som är beroende av datorerna under flyttperioderna!

Nadas systemgrupp


Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa. Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

 

Kalendarium

Tors. 12 februari

kl 15.15-17

Presentation av exjobb i datalogi och människa-datorinteraktion
Rum 4523. Tove Hernebrant, Ville Lumikero, Per-Jonny Käck.

Fre. 13 februari

kl 14.15

Exjobbseminarier. Agnieszka Zalewska: Modelling the Price of a Credit Default Swap. Goran Svensson: Longstaff and Schwartz Models for American Options. Place: Seminar room 4523, 5th floor, NADA.

Mån. 16 februari

kl 10.15

TCS-Seminar. Alex Samorodnitsky, Hebrew University of Jerusalem: Optimization versus counting. Room 1537

Tis. 17 februari

kl 14.15-15

Seminar in Numerical analysis. Per-Gunnar Martinsson, Yale: A fast direct solver for boundary integral equations. Room 4523.

Tors. 26 februari

kl 11.00

Licentiate Thesis. Sara Leckner: Soft proofing using Liquid Crystal Displays - Colour management for media production processes.
Room D31, Lindstedtsvägen 17

Mån. 1 mars

kl. 15.00

Träffpunkt Matte-Nada! Pausrummet, plan 4 på Nada. Därefter samlas vi i seminarierummet 4523 på plan 5

Tis. 2 mars

kl. 11.00

CAS Seminar . Prof. Gurvinder S. Virk, University of Leeds, UK: Smelling mobile robots. Teknikringen 13, 3rd floor seminar room.

Fre. 5 mars

kl. 13.00

Doctoral Thesis. Kai-Mikael Jää-Aro: Reconsidering the avatar:
From user mirror to interaction locus. Sal E2.

 

"Again and again, the impossible problem is solved when we see that the problem is only a tough decision waiting to be made."

Marilyn vos Savant