Numero
Veckobladet om forskning,
undervisning och
administration, m.m.
Nummer 2 · 22 januari 2004 · Årgång 33      
NADA

Tack för åren som gått!

Nu har jag varit prefekt i tjugo år och i Numero skrivit brevet ”Tack för året som gått” under många år. Jag har roat mig med att titta på utvecklingen genom att läsa dessa återblickar

Så här har olika öppningarna varit:
Verksamheten på institutionen är mycket framgångsrik. Även 1992 har varit ett framgångsrikt år. Blev 1993 ett bra år? 1994 var ett mödosamt år. Oj, Oj, Oj! 1995 blev ett händelserikt år. Hur kan så mycket hända på ett år? Har det hänt något under 1997? Även 1998 har varit händelserikt. Ett år med regn och mycket tid för arbete, funderingar och en stor massmedial uppmärksamhet. Ett år med skakande världshändelser och skakig finansiering.

Hur ska man börja i år? Nu har det vänt! Tack till alla som så förtjänstfullt bidragit till att vi lyckas vända den negativa ekonomiska trenden.

Årets resultat blev positivt trots att delårsbokslutet visade ett kraftigt underskott - en förbättring på nära 20 miljoner kr. Därmed har vi bidragit till KTHs resultat på ett gynnsamt sätt. Hur detta kunde vara möjligt ska jag bl a berätta om på institutionskollegiet.

Forskarutbildningen
Jag brukar lista dem som disputerat och tagit licentiatexamen under året. Det har varit en uppseendeväckande ökning av antalet examinerade sedan 1990 med lika många disputationer (45 doktorsavhandlingar) under de fyra första åren på 2000-talet som under hela 90-talet. Något färre har tagit licentiatexamen under samma perioder, 34 att jämföras med 30 under hela 90-talet. Rekordens år var 2001 med 17 disputationer och 11 licentiatpresentationer. Under 2003 har Philip Altras, Karim Oukbir, Roland Orre, Kyoung-Sook Moon, Fredrik Zetterling, Anders Sandberg, Henrry Rodriguez, Katarina Gustavsson, Christian Bogdan och Carsten Rother mottagit disputationsbuketten. Ronnie Johansson, Leif Handberg, Daniel Appelö, Christer Johansson, Andreas Atle, Stefan Hagdahl, Anna Redz, Sandy Sefi, Gustaf Taxén, Erik Sundelöf och Carl-Magnus Fahlcrantz har erhållit licentiatexamen.

Givetvis kan denna framgång endast kunnat uppnås genom att vi kan attrahera och behålla både kompetenta lärare och doktorander. Finansieringen är en viktig fråga för att kunna anställa doktorander och här har lektorer och professorer varit osedvanligt framgångsrika. Idag har vi 85 doktorandanställningar att jämföras med 13 år 1990.

Lärarna
Den akademiska kompetensen hos den samlade lärargruppen har verkligen höjts väsentligt. Nedan räknar vi endast fast anställda lärare. Antalet professorer är fem gånger större nu än 1990: 20 professorer varav två adjungerade och en biträdande år 2003 att jämföras med 4 varav en adjungerad år 1990. Antalet lektorer har inte ökat så dramatiskt, från 15 till 25, men nu har vi 11 docenter jämfört med 3 år 1990 och 8 lektorer har befordrats till professorer sedan år 1999. Skälet till att antalet adjunkter har ökat är främst inrättandet av den nya utbildningen inom medieteknik i slutet av 90-talet. Nu har vi 15 adjunkter varav 7 inom medieteknik, jämfört med 5 år 1990, varav en har befordrats till lektor.

Vi hyllade Kerstin Severinson Eklundh och Yngve Sundblad för sina mångåriga insatser att bygga upp verksamheten i bl a människa-datorinteraktion på KTH genom konferensen Human-Computer Interaction: From Pioneering to Established Discipline

Gunilla Kreiss har befordrats till professor i numerisk analys och har också tilldelats KTHs jämställdhetspris.
Under året har Olof Runborg antagits till oavlönad docent och Danica Kragic har anställts som forskarassistent. Alexander Baltatzis har anställts som gästlärare i datalogi - ”traineeadjunkt”.

Per-Anders Forstorp har blivit utsedd till The American-Scandinavian Foundation’s Visiting Lecturer from Sweden för året 2003-2004.

Vi har ännu inte utsetts 2003 års mottagare av Gerd Erikssonpriset och Slipspriset. Tillbakablicken av alla lärarbelöningar görs i samband med dessa utnämningar.

Årets motton har varit:
Tydlighet, Ordning och reda, Framförhållning, Uppföljning, Resultat - skördetid, Samarbete
Vilket motto ska vi ha i år? Samarbete!
Igen? Det behövs minst två för att samarbeta, så det tar extra lång tid att realisera, kan vara en motivering till att behöva samma motto i två år. I KTHs utvecklingsplan andas också önskemål om att samarbeta inom Fokusområden - inte minst inom informationsteknik. Jag har just påbörjat ett fotarbete för att öka samarbete mellan Nadas och matematikinstitutionernas lärare på KTH och SU. Nästa steg blir att närma kontakterna med DSV och IMIT.

Med dessa ord önskar jag er en riktigt god fortsättning på det nya året.

Ingrid


Svensk språkvård
och språkpolitik i 400 år

symposium på Stockholms universitet

Onsdagen den 28 januari

I två böcker har Ulf Teleman skrivit den svenska språkvårdens historia. Del 1 Ära, rikedom och reda. Svensk språkvård och språkpolitik under äldre nyare tid utkom hösten 2002, och nu i veckan före jul följer del 2, Tradis och funkis. Svensk språkvård och språkpolitik 1800–2000. Båda böckerna har givits ut i Svenska språknämndens skriftserie (nr 85 och 87), på Norstedts Ordboks förlag.

Vad kan vi lära av denna språkvårdshistoria? Vilka långsiktiga linjer kan urskiljas, vilka stridsfrågor och problem tenderar att återkomma? Är något typiskt svenskt? Vad är värt att ta fasta på inför framtiden? För att diskutera innehållet i Ulf Telemans böcker inbjuder Svenska språknämnden och Institutionen för nordiska språk i Stockholm till ett minisymposium på Stockholms universitet onsdagen 28 januari, klockan 14–18. Tre särskilt inbjudna talare, Sture Allén, Oddrun Grønvik och Björn Melander, kommer att inleda med var sin kommentar om ca 30 minuter till böckerna. Därefter kommenterar Ulf Teleman inledningarna, och sedan blir det fri diskussion.

Sture Allén är bland mycket annat ordförande i Svenska Akademiens språkkommitté och har haft ledande uppgifter under många decennier inom svensk språkforskning och språkvård. Oddrun Grønvik är forskare vid Oslo universitet, seksjonen for leksikografi og målføring, och har breda erfarenheter av både norsk och afrikansk språkplanering. Björn Melander är professor i nordiska språk vid Uppsala universitet och var huvudsekreterare i den parlamentariska kommitté som 2002 lade fram ett handlingsprogram för svenska språket, Mål i mun (SOU 2002:27).

Symposiet vänder sig i första hand till forskare, lärare och studenter i svenska, men är öppet för alla intresserade. Deltagandet är kostnadsfritt, och vi ser gärna att den som planerar att vara med underrättar Svenska språknämnden (tel. 08-442 42 00, e-post: info@spraknamnden.se), så att vi får en ungefärlig uppfattning om antalet deltagare.

Symposiet äger rum i hörsal D9 i södra husen på Frescati. Det kommer att finnas tillfälle att köpa Ulf Telemans båda böcker till reducerat pris i samband med symposiet.

Ola Knutsson i pressen!

Förutom artikeln i Svenska Dagbladet nedan intervjuades Ola också i P1 Vetenskapsradion förra tisdagen, i programmet "Språket".

KTH-forskare samlar språkverktyg på internet
Det är inte lätt att lära sig ett språk så väl att man kan undervisa i det, i synnerhet inte om man är dator. En grupp forskare i språkteknologi har valt ut en rad av de system som finns för att skapa ett samlat språkverktyg, fritt för lärare och skribenter att använda via internet.


Ur Svenska Dagbladet 03/12/28

Läs hela artikeln
www.nada.kth.se/numero/bilagor/knutsson.pdf

 

Sök medel för att utveckla metoder för
att använda genusperspektiv i högre utbildning


Rådet för högre utbildning (tidigare Rådet för högskoleutbildning) har till uppgift att stödja pedagogisk förnyelse av universitets- och högskoleutbildning i Sverige. Uppgiften gäller högre utbildning i allmänhet, men i gällande regleringsbrev har rådet också ett speciellt uppdrag att stödja lärosätenas arbete med att utveckla metoder för att använda genusperspektiv i undervisningen. Bland ansökningarna för pedagogiska utvecklingsprojekt välkomnar vi därför speciellt sådana som har idéer inom detta område.

Genusperspektiv kan tolkas på många olika sätt men Rådet har medvetet valt att inte göra några begränsningar av perspektivet. De idéer till förnyelse av utbildningen som Rådet bedömer bäst gynnar studenternas lärande kommer att beaktas i första hand.

Läs mer: www.nada.kth,se/numero/bilagor/genus.pdf

Garderober sökes!

Nada lider brist på garderober för tillfället och försöker lokalisera sådana som inte används. Har du en garderob på ditt tjänsterum som du inte använder vore jag tacksam om du kunder meddela detta till mig.

Hälsningar

Eva-Lena


CID seminarium
Tools for creativity - breakers & bracers

Professor Lars-Erik Janlert, Inst för Datavetenskap, Umeå Universitet, January 30, 2004, at 10.00-11.00
CID-torget, Lindstedtsvägen 5, 6th floor.
KTH mainbuilding, go the right in the vault

Abstract:
Two basic categories of tools for creativity are proposed and discussed: breakers and bracers. Breakers help us when we are stuck; bracers help us when we are lost. As a preparation and background for this suggestion I make a (provisional) definition of creativity, explain in what sense there can be new ideas, touch on the relation between creativity and problem solving, motivate why creativity is more needed than ever, discuss what tools for creativity are or should be and why and in what sense they really can help creativity along.

 

Sigrid Arrhenius stipendiefond
Vid naturvetenskapliga fakulteten – Stockholms Universitet

SENAST DEN 13 FEBRUARI 2004 SKALL ANSÖKAN VARA INKOMMEN I 10 EXEMPLAR PÅ SÄRSKILD BLANKETT med därpå angivna bilagor till
Naturvetenskapliga fakultetsnämnden,
Stockholms universitet,
106 91 Stockholm.

Ansökningsblankett finns på de berörda institutionerna och kan dessutom hämtas på
www.matnat.su.se/internt/

Ett stipendium på 60.000 kommer att utdelas. Stipendium ges som ekonomiskt stöd åt lovande forskare vid Stockholms universitets naturvetenskapliga fakultet, som skall avlägga doktorsexamen och bedriver avhandlingsarbete inom något av FYSIKENS, KEMINS, MATEMATIKENS, ASTRONOMINS, GEOLOGINS eller METEOROLOGINS ämnesområden.

Avhandlingen skall avses bli framlagd under åren 2004 eller 2005.

Sökande får inte ha disputerat vid ansökningstidens utgång.

 

Forskningspengar

"Calls on Web" är nu tillgängligt för alla på KTH. Där finns det aktuella utlysningar hos alla de svenska forskningsfinansiärerna och EU. http://
callsonweb.admin.kth.se
.

Läs mer om pengar till forskning i nyhetsbladet från Externa Relationer
www.nada.kth.se/numero/bilagor/Carpe.pdf

TCS-seminarie

Tid: Måndagen 2 februari, kl 14.15
Plats: Seminarierum 1537
Titel: En (ganska) enkel krets som (oftast) sorterar
Talare: Hans Block

Seminariet refererar en artikel från 1990 av Tom Leighton och C. Greg Plaxton.

Artikeln beskriver en parallell sorteringsmetod som bygger på den s.k. fjärilsturneringen. I denna får 2^k deltagare under k omgångar möta motståndare med samma mönster av förluster och segrar. Därför får spelare av liknande styrka tävla mot varandra, vilket bäddar för en snabb turnering.

På k omgångar blir fjärilsturneringen inte färdig. Artikeln ger exakta uppskattningar av hur stor andel av indatapermutationerna som ger utdata med måttliga fel i sorteringsordningen.

Genom att dela upp utdata från fjärilsturneringen i block och använda andra sorteringsmetoder på dessa skapar författarna en sorteringskrets som med mycket hög sannolikhet sorterar rätt.

Den informationsteoretiska undre gränsen är 2 lg n - o(lg n) omgångar. Leighton - Plaxtons algoritm är 10-potenser bättre än tidigare rekord och tar 7,44 lg n omgångar. Går det att göra bättre?

 

LaTeX-mallar för brev

Jag har nu installerat preliminära versioner av mallar för brev i LaTeX enligt KTH:s grafiska profil. Mallarna heter nada-brev och nada-letter, med bindestreck, och dokumentation finns tillgänglig på webben:
http://www.sgr.nada.kth.se/misc/tex/

Lars Engebretsen

 

Utlysning av stipendier

Sweden-Japan Foundation (SJF) utlyser stipendier för studier, forskning samt examensarbete och praktik på högskolenivå i Japan. Stipendierna är främst avsedda för studier inom teknik, naturvetenskap, ekonomi, juridik, medicin och handel. Sökande skall ha fast anknytning till Sverige.

Studietiden måste omfatta minst 3 månader. Beslut fattas vid tre tillfällen per år. Ansökningsdagar är 1 mars, se www.swejap.a.se

 

 

 

Kallelse till Institutinskollegium

Måndagen den 9/2 kl 15.15-17
Plats: sal E3

  •  Prisutdelning
  •  Nya ansikten
  •  Frågor i institutionsstyrelsen
  •  KTHs utvecklingsplan - idag och i morgon
  •  Lokalfrågor
  •  Datorfrågor
  •  Samarbete

Mer detalerad information kommer senare

Ingrid

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa. Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

 

Kalendarium

Tors. 22 januari

kl 15.15

Presentation av exjobb i datalogi. Staffan Rydergård och Magnus Jansson. Rum 4523.

Fre. 30 januari

kl 13.15kl. 10.00-11.00

Doctoral Dissertation. Anders Hedman: Visitor Orientation in Context -
The historically rooted production of soft places.
Kollegiesalen, Administrationsbyggnaden, Valhallavägen 79, Stockholm.

CID seminarium. Professor Lars-Erik Janlert, Inst för Datavetenskap, Umeå Universitet: Tools for creativity - breakers & bracers. CID-torget, Lindstedtsvägen 5, 6th floor.

Mån. 2 februari

kl 14.15

TCS-seminarie. Hans Block: En (ganska) enkel krets som (oftast) sorterar. Plats: Seminarierum 1537.

Mån. 9 februari

kl 15.15-17

Institutinskollegium. Sal E3.

 

"If you were going to die soon and had only one phone call you could make,
who would you call and what would you say? And why are you waiting?"

Stephen Levine