Numero
Veckobladet om forskning,
undervisning och
administration, m.m.
Nummer 35 · 6 november 2003 · Årgång 33      
NADA

På gång

Enkät om sjukfrånvaromönster på KTH
För några veckor sedan informerade jag i Numero om KTHs arbete med hälsobokslut.

Jag berättade att det kommer en enkät som görs i syfte att få reda på våra sjukfrånvaromönster. Under denna vecka (v46) kommer enkäten att delas ut i allas postfack.

Enkäten besvaras helt anonymt och behandlas konfidentiellt. Den bearbetas på KTHs personalavdelning och resultatet kommer att rapporteras tillbaka till institutionen. Förutom Nada kommer tre andra institutioner att göra samma undersökning. Nadas ledning och arbetsgruppen för hälsobokslutet tackar på förhand för att ni är med och hjälper KTH med att utveckla en bättre arbetsmiljö.

Semester
Med risk för att ni anser att det är tjatig måste jag ändå påminna om att ni som har för avsikt att ta ut mera semester i år måste skriva ledighetsansökan. Detta ska göras senast den 5 december. Dessutom finns det fortfarande flera anställda som har för många semesterdagar kvar. Reglerna är sådana att alla måste ta ut minst 20 dagar i år och ingen kan ha flera än 40 dagar sparade. Är det någon som har över 40 dagar stryks dom helt enkelt i slutet av detta år. Nästa vecka kommer jag att gå igenom den blankett som du fyllde i maj över hur ni planerade att ta ut årets semester. Har du inte angett att du önskar spara dagar förutsätter vi att du tar ut all årets semester.

Har du några frågor om detta kan du höra av dig till mig.

Person som slutar

Henrik Tellander, forskningsingenjör på Cvap/Cas

Vi önskar honom lycka till med nya utmaningar i yrkeslivet

Eva-Lena

Pedagogiska seminarier
hösten 2003

Universitetsundervisning -
hantverk eller industriell praktik?

måndag 17 november kl 15-16 i sal E36

Daniel Pargman inleder och därefter vidtar en förhoppningsvis livfull diskussion, som avslutas vid Nadatugget på plan 4.

Är Nadas kurser fantastiska (eller mindre så) beroende på vem det är som för tillfället håller i dem? Är utvecklingen av NADAs kurser personberoende, relativt slumpartat och tillfällig? Kunskapsöverföringen mellan "generationer" av lärare flyktig och planlös, informell och till sin karaktär mest lik ett slags lärlingskap?

Eller är undervisning på universitetsnivå snarare en praktik med etablerade procedurer, pragmatiska förbättringar och skickliga praktiker som kan flytta sig/flyttas mellan olika kurser beroende på eget intresse och/eller organisatoriska behov? Där studierektorer med hjälp av tumregler vet ungefär vad som behövs (input) för att ungefär få det att fungera (output) men utan att nödvändigtvis veta exakt varför det fungerar?

Ovanstående resonemang bygger på en modell av hur ingenjörskonster utvecklas över tiden från att vara hantverk till att bli industriella/komersiella praktiker och till sist bli ingenjörskonster som stödjer sig på vetenskapliga resultat (Shaw 1990). I vilken utstäckning kan vi använda denna modell för att resonera och diskutera om vår egen praktik både sedd "nerifrån", från den undervisande lärarens perspektiv och "uppifrån", från institutionens/studierektorers perspektiv?

Shaw, Mary (1990). "Prospects for an Engineering Discipline of Software". IEEE Software 7(6), pp.15-24. Reprinted in Encyclopedia of Software Engineering, Vol.2, pp. 930-940. John Wiley, 1994. Det är de tre första sidorna som är intressanta att läsa. Artikeln finns på
www.nada.kth.se/utbildning/lararinternt/
seminarier/ShawArtikel.pdf

 

Seminarium i teoretisk datalogi

Talare: Per Austrin
Titel: Effektiv aritmetik i ändliga kroppar av liten udda
karaktäristik
Tid och plats: Måndagen 17 november, 14:15, rum 1537

Vi studerar problemet att göra effektiva beräkningar (på binär hårdvara) i GF(p^n), där p är ett litet primtal skiljt från 2. Vissa primtal (t.ex. 3 och 5) av denna typ är av speciellt intresse i en del nya kryptosystem baserade på elliptiska kurvor. Utöver detta är problemet naturligtvis intressant ur ett rent teoretiskt perspektiv.

Huvudidén är att operera på flera element i GF(p) parallellt genom att stoppa dem i samma maskinord. Motsvarande knep i GF(2^n) är både välkänt och tacksamt, eftersom addition här motsvaras av XOR.

Vi ger övre gränser (samt ev. något handviftande argument om undre gränser) för hur mycket utrymme som behövs för varje GF(p)-element för att vi ska kunna operera på dem parallellt (d.v.s. väsentligen hur många vi kan klämma in i ett maskinord), och presenterar några prestandajämförelser från en faktisk implementation.

 

Linnaeus-Palme

Du som är lärare eller student på högskolans grundnivå kan vara med i ett Sida-finansierat utbytesprogram mellan Sverige och utvecklingsländerna.

Som student studerar du på heltid på kurser inom den reguljära grundutbildningen. Du kan vara borta 1-2 terminer och studierna kan du tillgodoräkna dig när du kommer hem.

Som lärare undervisar du på grundutbildningsnivå på ett universitet i ett utvecklingsland. Du samarbetar nära med lärarna på värdinstitutionen och får då även ett bra underlag för att bedöma förutsättningarna för ett studentutbyte.

Ansökan om deltagande 2004/05 ska vara inlämnad av institutionen till Sigrun Santesson, KTHs internationella kansli, Lindstedtsvägen 5, plan 5 senast den 10 december 2003.

Mer information finns under www.programkontoret.se

 

CAS Seminar

Thursday 20 November @ 15.00. Room (TBA)
Localization and navigation of Lino, the user-interface robot
Ben Kröse
Informatics Institute,
University of Amsterdam

Abstract
We developed methods for localizing "Lino", the user-interface robot for the home lab at Philips. The core of the localizing system is a Dynamic Bayesian network with a probabilistic appearance model, implemented as a particle filter. I will present the methods we developed to make the system more robust: adding depth information from a stereo system and having an active vision strategy based on an Entropy-Based Action Selection. The second part of the talk I will address ongoing research on `conceptual’ representations of space and objects. We developed novel learning methods that can be used for communicating with robots in a more natural way.

 

Doctoral Dissertation

Philipp Althaus
Indoor Navigation for Mobile Robots:
Control and Representations

Akademisk avhandling som med tillstånd av Kungliga Tekniska Högskolan framlägges till offentlig granskning för teknisk doktorsexamen fredagen den 21 november 2003, kl. 13.00 i Administrationsbyggnaden, Kungliga Tekniska Högskolan, Vallhallavägen 79 Stockholm.

Abstract: www.nada.kth.se/~philipp/Publications/thesis.pdf

 

Matematikdelegationen inbjuder

Regeringen tillsatte i våras en matematikdelegation. Delegationens uppdrag är att stärka matematikämnet och matematikundervisningen i hela utbildningssystemet, från förskola till högskola.

Delegationen skall bedriva sitt arbete med stor öppenhet och stimulera till diskussion om matematikämnets roll och utveckling i skolan. Därför bjuder nu delegationen in till fyra regionala konferenser för att få ta del av synpunkter och idéer och för att informera om sitt arbete.

Möjlighet att anmäla sig och program för konferenserna finns på www.matematikdelegationen.gov.se/

11 november Folkets Hus , Umeå
19 november Stockholmsmässan, Älvsjö
26 november Svenska Mässan, Göteborg
2 december Växjö Konserthus & Hotell Teaterparken, Växjö

 

Nada/TCS seminar

Tue Nov 11, 2003, at 10:15, room 1537, Lindstedtsv 3, Floor 5.
Speaker: Dr John G. Stell, School of Computing, University of Leeds
Title: The Spatial Basis of Geographic Information

Abstract:
Geographic information presents challenging features: it can be vague, uncertain, qualitative, or granular. Classical accounts of space based on the real numbers are ill-suited to deal with such features. This talk will provide an overview of some theories of space which are being developed to meet these challenges. Topics discussed will include the qualitative treatment of convexity using oriented matroids, and an overview of recent progress in the understanding of axioms for region-based theories of space in terms of proximity.

The presentation will be aimed at a general audience, and will not assume specialized mathematical knowledge.

John Stell is opponent at Karim Oukbir's Thesis defence which is at Kollegiesalen, KTH, 2003-11-10, 13:15.Welcome!
Stefan Arnborg, KTH Nada

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa. Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

 

 

Kalendarium

Tis. 10 november

kl. 13.15

Doctoral Dissertation. Karim Oukbir: Indiscernibility and Vagueness in Spatial Information Systems. Kollegiesalen, Administrationsbyggnaden Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.

Tis. 11 november

kl 10:15

Nada/TCS seminar. Dr John G. Stell, School of Computing, University of Leeds: The Spatial Basis of Geographic Information. Room 1537, Lindstedtsv 3, Floor 5.

Mån. 17 november

kl. 15-16kl. 14:15

Pedagogiska seminarier. Universitetsundervisning - hantverk eller industriell praktik? Sal E36

Seminarium i teoretisk datalogi. Per Austrin : Effektiv aritmetik i ändliga kroppar av liten udda karaktäristik. Rum 1537.

Tors. 20 november

kl. 15.00

CAS Seminar. Ben Kröse, Informatics Institute, University of Amsterdam: Localization and navigation of Lino, the user-interface robot. Room (TBA)

Fre. 21 november

kl 13.00

Doctoral Dissertation. Philipp Althaus: Indoor Navigation for Mobile Robots:Control and Representations. Administrationsbyggnaden, Kungliga Tekniska Högskolan, Vallhallavägen 79 Stockholm.

 

"Most of the important things in the world have been accomplished
by people who have kept on trying when there seemed to be no help at all. "

Dale Carnegie