Numero
Veckobladet om forskning,
undervisning och
administration, m.m.
Nummer 32 · 16 oktober 2003 · Årgång 33      
NADA

Presentation av exjobb
i datalogi och människa-datorinteraktion

Tisdagen den 21 oktober 2003 kl 15.15 i rum 4523

Sokolowski, Kristoffer
Colour scanner calibration. A comparison of different methods.
Ämne: datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: Skogsindustrins tekniska
forskningsinstitut, STFI
Handledare och examinator: Jan-Olof Eklundh
Opponent: Per-Jonny Käck
Söderberg, Johan
En fallstudie i att samla in, bearbeta och presentera krav.
Ämne: människa-datorinteraktion. Program: E
Uppdragsgivare: Cid, Nada
Handledare: Anders Hedman och examinator: Yngve Sundblad
Opponent: Kristoffer Sokolowski
Seminariet leds av Yngve Sundblad

Torsdagen den 23 oktober 2003 kl 15.15 i rum 4523

Ferander, Benny
Effekter av att välja IT-arkitektur. En jämförelse mellan ERP och BoB, EAI och inte applikationsintegrerade lösningar samt mellan Microsofts servermjukvara och annan servermjukvara.
Ämne: datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: Cap Gemini
Handledare: Inge Frick och examinator: Stefan Arnborg
Opponent: Stefan Westlund
Fridman, Therese
Videokonferenser som alternativa mötesplatser. En användbarhetsutvärdering med fokus på mötesprocess och mötesaktiviteter.
Ämne: människa-datorinteraktion. Program: D
Uppdragsgivare: Cid, Nada
Handledare: Ann Lantz och examinator: Kerstin Severinson Eklundh
Opponent: Patrik Ekendahl
Seminariet leds av Kerstin Severinson Eklundh

Seminarium
i teoretisk datalogi

Talare: Mattias Johansson
Titel: Nyckel-revokerings protokoll
Tid och plats: Måndagen 27 oktober, 14:15, rum 4329

Ett problem i samband med kommunikation inom grupper är att dynamiskt kontrollera medlemskap i gruppen, d.v.s. att lägga till nya medlemmar samt att utesluta gamla medlemmar. T.ex. vill man se till att före detta medlemmar inte längre kan lyssna på kommunikationen, och detta sköts med hjälp av kryptografiska nycklar. Så länge gruppen är liten kan man lösa detta genom att skicka ut nya nycklar till alla kvarvarande medlemmar på ett förhållandevis enkelt sätt, men när gruppstorleken växer blir detta snabbt mycket komplext och ohanterligt.

Vi kommer att titta lite närmare på några av de protokoll som finns för att lösa detta problem, både naiva och mer effektiva. Bland de mer effektiva kan nämnas två som får extra mycket uppmärksamhet: Subset Difference (SD) och Logical Key Hierarchy (LKH). Inom ramen för en föreslagen verklig tillämpning, frågar vi oss också vilka krav det ger på revokerings protokollet och om det i dagsläget finns något praktiskt användbart alternativ till detta.

Information om teorigruppens seminarier finner ni på
http://www.nada.kth.se/theory/seminars.html

 

Doctoral Dissertation

Karim Oukbir
Indiscernibility and Vagueness in Spatial Information Systems.

Akademisk avhandling som med tillstånd av Kungliga Tekniska Högskolan framlägges till offentlig granskning för teknologie doktorsexamen tisdag den 10 november 2003, kl. 13.15 i Kollegiesalen, Administrations-byggnaden Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.Seminar in Numerical Analysis

Time: Thursday October 23, 14:15-15 in D4523
Speaker: Thomas Rylander, Dept of Electromagnetics, Chalmers

TITLE:
Estimation of Resonant Frequencies and Quality Factors from Time Domain Computations

ABSTRACT:
A new frequency domain subspace algorithm for the estimation of resonant frequencies and quality factors given the output from time domain computations is developed and tested. It applies the discrete Fourier transform to the time domain signal and the estimates are computed from the frequency data within the frequency band of interest. We also propose an efficient procedure to generate short time domain excitations with an a priori specified frequency spectrum. By combining such excitations with the frequency domain subspace algorithm, we estimated to high accuracy the lowest 167 resonant frequencies of a three dimensional bow-tie microwave resonator given two separate time domain computations with, in total, 23000 time steps. A free-space computation for a cavity with an aperture shows that the estimation algorithm can be used to efficiently and accurately extrapolate time domain signals.

The tests show that it is possible to reduce the overall computation time by several orders of magnitude for systems with undamped or weakly damped modes.

Welcome

Axel Ruhe

 

 

Tomt på lärare den 16 oktober

Fredagen den 17 oktober samlas Nadas lärare påpå Liljeholmen för en dagslång lärarträff. De som inte deltar på denna är på resor eller andra konferenser. Således blir det ganska tomt i Nadas lokaler. Vid akut prefektärende kan jag nås genom Birgit.

Ingrid

 

Samverkan kan bli meriterande

Den tredje meritportföljen. Så kallas ett av förslagen i Utbildningsdepartementets utredning "Innovativa processer" som las fram till utbildnings- och forskningsminister Thomas Östros onsdagen den 8 oktober.

Utredarnas föreslår att det bör bli meriterande för forskare att arbeta med den så kallade tredje uppgiften, samverkansuppgiften. Därför föreslår man att det skapas en "tredje meritportfölj" (vid sidan av de vetenskapliga och pedagogiska portföljerna) i syfte att öka forskares benägenhet att medverka i kvalificerat och innovativt utvecklingsarbete i till exempel kommuner och landsting. Utredarna räknar med att förslaget också kommer att bidra till ökad samverkan med aktörer som företag, patientorganisationer och statliga organ.

I utredningen ges inga konkreta förslag på hur en sådan meritportfölj skulle kunna se ut. Utredarna konstaterar att det inte har varit tidsmässigt realistiskt att utröna detta i detalj inom ramen för utredningen. Men man räknar med att det kommer att krävas en utförlig diskussion och en systematisering av meritvärdet hos olika slags samverkansuppgifter. Utredningen föreslår att regeringen ger Högskoleverket i uppdrag att skyndsamt utreda detaljfrågorna för att sedan lämna förslag till förändringar av Högskolelagen och Högskoleförordningen som underlag till den kommande forskningspolitiska propositionen.

www.utbildning.regeringen.se finns mer information om förslaget och utredningen "Innovativa processer".

Håkan Soold
soold@admin.kth.se

 

 

Sans seminar

There will be a Sans seminar on Oct 24 at 11.00 in room 4523 by Yuri Zilberter, Department of Neuroscience, KI

Title: Calcium Dynamics in Individual Synapses and Its Link to Synaptic Plasticity

Very welcome, Erik and Anders

Abstract:
Many types of synaptic plasticity are triggered by the increase in dendritic Ca concentration in a postsynaptic neuron. The initiation of synaptic plasticity however may depend not only on the basal level of dendritic Ca, but on the dynamics of Ca transients in synaptic contacts. Up-to-date experimental approaches allow to measure directly or to estimate Ca variability in individual synapses and link these fluctuations to certain types of synaptic plasticity. The seminar will provide a review of available information.

 

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa. Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

 

 

Kalendarium

Tis 21 oktober

kl. 15.15

Presentation av exjobb i datalogi och människa-datorinteraktion. Kristoffer Sokolowski och Johan Söderberg. Rum 4523.

Tors. 23 oktober

kl. 15.15


kl. 14:15-15

Presentation av exjobb i datalogi och människa-datorinteraktion. Benny Ferander, och Therese Fridman. Rum 4523.

Seminar in Numerical Analysis. Thomas Rylander, Dept of Electromagnetics, Chalmers: Estimation of Resonant Frequencies and Quality Factors from Time Domain Computations. Room D4523

Fre. 24 oktober

kl 11.00

Sans seminar. Yuri Zilberter, Department of Neuroscience, KI: Calcium Dynamics in Individual Synapses and Its Link to Synaptic Plasticity. Room 4523.

Mån. 27 oktober

kl 14.00


kl. 14:15

Licentiate thesis. Stefan Hagdahl: Hybrid methods for computational electromagnetics in the frequency domain. Sal E2.

Seminarium i teoretisk datalogi. Mattias Johansson: Nyckel-revokerings protokoll. Rum 4329.

Tis. 28 oktober

kl 16.00


kl. 14.45

Licentiate thesis. Christer Johansson: Numerical Methods for Ports in Closed Waveguides. Sal D31.

Licentiate thesis. Andreas Atle: Numerical approximations ot time domain boundary integral equation for wave propagation. Sal D31

Tis. 10 november

kl. 13.15

Doctoral Dissertation. Karim Oukbir: Indiscernibility and Vagueness in Spatial Information Systems. Kollegiesalen, Administrationsbyggnaden Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.

 

"I am a great believer in luck, and I find that the harder I work, the more I have of it."

Thomas Jefferson