Numero
Veckobladet om forskning,
undervisning och
administration, m.m.
Nummer 29 · 25 september 2003 · Årgång 33      
NADA

Ny doktorandkurs
på Medieteknik

Denna höst ges inom ramen för Medieteknikprogrammet på Kungliga tekniska högskolan doktorandkursen Converging Media, 5p (F2D5510). Kursen behandlar på ett både övergripande och systematiskt sätt olika aspekter av mediekonvergens: genre; historiska paralleller; innehåll och form; interaktivitet; juridik; kommunikationsteori; konsumtion/användning; mobilitet; nyhetsmedier; produkt; produktion; radio- och tv-medier; remediering; tekniska system; ägarförhållanden. (För ytterligare information kontakta kursansvarig). Föreläsare på kursen kommer från såväl näringsliv, forskning som politiken. Kursen kommer att gå på torsdagar (med några undantag) under period oktober-december och med start den 2 oktober (se datum nedan). Kursen vänder sig till doktorander inom medie- och kommunikationsvetenskap, medieteknik, HMI, datalogi och angränsande ämnen.

(Preliminära kursdatum: 2/10, 9/10, 16/10, 30/10, 6/11, 13/11, 20/11, 26/11, 4/12, 11/12)

Anmälningar skickas till kursansvarig, Leif Dahlberg, dahlberg@nada.kth.se,
senast den 29 september 2003.

Med vänliga hälsningar

Leif Dahlberg

 

IPLab-seminarium

Tid: Fredag 26 september kl. 10.15 - 12.00
Plats: Konferensrum 1537, NADA, KTH, plan 5 i E-huset
Marie-Louise Rinman, IPLab, NADA, KTH

Abstract
Detta är nästa seminarium i serien om narration, kognition och MDI.
Marie-Louise Rinman presenterar pågående forskning kring MDI och narrativitet i interaktiva miljöer: Hur berättande, spel och drama kan användas som modell vid design av bla interface och olika former av deltagande och i multi-user environments.
Välkomna!

 

 

 

På gång

Baslista för kontorsmaterial
Nada har ett avtal med Svanströms för kontorsmaterial. Med utgångspunkt från detta avtal har Nada tagit fram en baslista för kontorsmaterial. Denna baslista finns hos din administrativa personal. I fortsättningen kommer inte Nada centralt att betala för kontorsmaterial som inte finns med i baslistan. Ej heller om ni handlar kontorsmaterial själva, alltså går på stan och handlar. Behöver ni handla utanför baslistan måste ni först förankra detta hos den som ska betala varorna.

Vaktmästarna
Tyvärr måste jag meddela att vår vaktmästare Kent Svensson har sagt upp sig dessutom är han sjukskriven. Kent slutar hos oss den 10 oktober och i skrivande stund är det osäkert om han kommer tillbaka innan han slutar hos oss.

Det har medfört att servicen blir begränsad från ”vaktis” under en tid framöver.

Vi ansöker nu om att få göra en ny rekrytering. Detta tar tid. KTHs ansträngda ekonomi innebär att vi inte med automatik får ersätta honom med en annan person under den tid rekryteringen pågår. KTHs rekommendation är att vi ska försöka hitta en annan lösning.

Om detta leder till stora bekymmer för dig får du höra av dig

Eva-Lena

 

Prefekten bortrest!

Jag är bortrest den 2/10-6/10.
Under den tiden är Stefan Arnborg ställföreträdande prefekt

Ingrid

 Stimulerande forskarutbildning men brister i handledningen

Sveriges doktorander i stor undersökning:
Högskoleverkets stora undersökning Doktorandspegeln, som omfattar mer än hälften av landets doktorander, visar att flertalet doktorander i landet upplever sin utbildning som positiv och stimulerande. Närmare 80 procent skulle välja att påbörja forskarutbildning om valet skedde på nytt. Men samtidigt finns det brister i forskarutbildningen.

Doktorandspegeln visar att handledningen är en stötesten och att beroendesituationen för doktoranden är känslig. Ju sämre förhållande till handledaren, desto större är känslan av stress och press hos doktoranden. En tredjedel av alla doktorander upplever att de inte får konstruktiv kritik av sin handledare. En stor del av doktoranderna svarar att handledaren i ringa utsträckning visat intresse för deras studier. Mer än var fjärde doktorand uppger att brister i handledningen varit ett hinder i forskningsarbetet.

Antalet timmar som doktoranden får handledning varierar kraftigt mellan olika ämnen. Genomsnittet för doktorander inom humaniora och religionsvetenskap var
1-5 timmar handledning under höstterminen 2002, medan motsvarande uppgifter för naturvetenskap var 11-15 timmar. Som en jämförelse kan nämnas att man i
en utredning på 80-talet (SOU 1981:29 Forskningens framtid) föreslog att en doktorand skulle ha rätt till 4-6 timmars handledning - inte per termin utan per månad.

Andra exempel från Doktorandspegeln är att många doktorander anser att utbildningen innebär för höga krav i förhållande till den tid som står till förfogande, att hälften anser att miljön inte är kreativ och att många doktorander anser att introduktionen är otillräcklig.

Lika många kvinnor som män börjar forska fast inte inom teknikområdet Andelen kvinnor bland nybörjarna i forskarutbildningen är för första gången ungefär lika stor som andelen män. Men 80 procent av alla handledare är fortfarande män. Andelen kvinnliga doktorander dominerar inom Medicin, Veterinärmedicin och Farmaci. Inom Samhällsvetenskap är det ungefär jämn fördelning mellan män och kvinnor. Inom Matematik- och Teknikvetenskap är däremot tre av fyra doktorander män.

De kvinnliga doktoranderna upplever inte sin forskarutbildning lika positiv som männen. Av de kvinnor som har mer än ett års erfarenhet av forskarutbildning uppger nästan hälften att de särbehandlats på grund av sitt kön. De upplever också beroendesituationen till handledaren som mer besvärande än vad männen gör och känner sig sämre mottagna i forskarkollektivet. De uppger i större utsträckning att de känt stress och press och att de anser sig ha en mindre positiv relation till lärarna. De har också i större utsträckning än männen känt sig osäkra på om de vill påbörja forskarutbildning om valet skulle ske nu.

Två av tre kvinnor på Handelshögskolan upplever att de särbehandlas på grund av kön 45 procent av de kvinnliga doktoranderna och 20 procent av de manliga redovisar någon grad av särbehandling på grund av kön. Doktorandspegeln visar att på Malmö högskola uppger 26 procent av de kvinnliga doktoranderna att de särbehandlats på grund av kön. På Handelshögskolan i Stockholm uppger 64 procent av kvinnorna att de särbehandlats.

Utredningen finns tillgänglig på http://www.hsv.se/

Dags för årets hemkomstdag

Torsdagen den 25 september återvänder KTHs alumner till campus. I samband med den lyckade hemkomstdagen under fjolårets jubileumsfirande lovade rektor Anders Flodström en snar repris på evenemanget och nu är det alltså dags igen. Över 500 alumner och hundratals studenter deltar i aktiviteterna, som går i kompetensutvecklingens och igenkännandets tecken.
Under eftermiddagen hålls högklassiga seminarier med inriktning mot energi, kreativitet och entreprenörskap. Därpå slår Kårhuset upp portarna för rundvandringar och workshops. Framåt kvällen väntar Öppet hus på institutionerna och invigning av KTHs nya karriärcenter. Kl 19 sätter sig deltagarna till bords för hemkomstmiddag med underhållning och efterföljande mingel i kårhuspuben.

KTHs studenter är varmt välkomna att delta i aktiviteterna. Från kl 15 är ett infotorg på plats i kårhuset och deltagandet i Svenskt näringslivs workshops är gratis. Träffa ex-teknologer, knyt kontakter och titta förbi det nya karriärcentret i kårhuset!

Studenter såväl som KTH-anställda har även fritt tillträde till eftermiddagens seminarier, som sträcker sig över dussinet programpunkter, med närmare 40 inbjudna talare. Medverkar gör bland annat arkitekten Gert Wingårdh, Hennes & Mauritz-ledaren Stefan Persson och Stanford-professorn Nathan Rosenberg.
Fullständigt program återfinns på www.kth.se/alumni/hemkomstdagen/program.

 

Ett genombrott
för framtidens dator?


För första gången finns nu ett material som är både halvledande och har användbara magnetiska egenskaper vid rumstemperatur. Forskare på KTH har tagit ledningen i en internationell kapplöpning om morgondagens teknik.

I dagens datorer processas informationen av halvledarchip och lagras i magnetiska diskar. Morgondagens teknik kan innebära att de här delarna smälter samman i ett enda chip. Det hela baseras på elektronernas så kallade spinn. Elektroners spinn bildar magnetfält. Magnetismen i järn och andra magnetiska material kommer av detta fenomen. Detta spinn har en viss riktning och den riktningen kan användas som informationsbärare, som ettor och nollor, när man har utrustning som kan påverka och avläsa spinnriktningen. Den här tekniken tros kunna ersätta mycket av dagens elektronik och kallas därför spinntronik.

Forskare över hela världen, både i företag och på universiteten har sökt "den spinnande transistorn" under några år nu. Den har funnits i labben, men bara vid mycket låga temperaturer. Så sent som i vintras ansågs den uppnådda temperaturen -101 C, vara en milstolpe i det här sökandet. (Scientific American, mars 2003).

Nu har en grupp bestående av experimentalister från Kungliga Tekniska högskolan, KTH med hjälp av teoretiker från KTH och Uppsala Universitet, hittat ett ämne, zinkoxid med en mangan-tillsats, som gör spinntransistorn möjlig vid rumstemperatur och därmed möjlig för massanvändning.

Informationsenheten, KTH

 

Seminar in numerical analysis

Tue 30 Sep, 14:15-15 in 4523
Note day! Larisa Beilina, Chalmers and KTH
Adaptive Finite Element/Difference Methods for Time-Dependent Inverse Scattering Problems

Abstract: We develop adaptive hybrid finite element/difference methods for inverse time-domain acoustic and elastic scattering, where we seek to find the location and form of a (small) unknown object inside a large homogeneous body from measured wave-reflection data. We formulate the inverse problem as an optimal control problem, where we seek to reconstruct unknown material coefficients with best least squares wave fit to data. We solve the equations of optimality expressing stationarity of an associated Lagrangian by a quasi-Newton method, where in each step we compute the gradient by solving a forward and an adjoint wave equation. First we present an explicit hybrid finite element/difference method for time-dependent acoustic wave propagation in two and three space dimensions, combining the flexibility of finite elements with the efficiency of finite differences. Then we apply this method to inverse acoustic scattering in two and three space dimensions. We prove an a posteriori error estimate for the error in the Lagrangian and we formulate a corresponding adaptive method, where the finite element mesh covering the object is refined from residual feed-back. The forward and inverse solvers are implemented in object-oriented form in C++. We demonstrate the performance of the adaptive hybrid method for inverse scattering in several examples. Finally, we extend above described results to elastic scattering.

Axel Ruhe

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa. Varje Numeronummer utkommer i två former: Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

 

Kalendarium

Tors. 25 september

kl 14.15-15.00


kl. 15.00

Seminarium i numerisk analys. Per-Olov Åsén: Resolvent estimates for plane Couette flow. Room D4523.

Cid seminarium. Utställningen: Träffas 1983-2003. Plats: Nacka Konsthall, Dieselverkstaden.

Fre. 26 september

kl. 10.30


kl.13.00


kl. 10.15-12.00

Seminarium i teoretisk datalogi. Thomas Johansson, Lunds Tekniska Högskola: Another attack on A5/1. Sal D35

Licentiate thesis. Anna Redz: On Equality Testing Protocols and their Security. Sal D3, Lindstedtsv. 5, KTH.

Seminarieserie på IPLab. Marie-Louise Rinman: Olika former av interaktivt berättande. Konferensrum 1537, plan 5 i E-huset.

Mån. 29 september

kl 15.15-17

Institutionskollegium. Sal E2

Tis. 30 september

kl 14.15-15.00

Seminar in numerical analysis. Larisa Beilina, Chalmers and KTH:
Adaptive Finite Element/Difference Methods for Time-Dependent Inverse Scattering Problems. Room 4523

Fre. 10 oktober

kl. 10.00

Seminarieserie på IPLab. Narrativa leksaker: Narrativa leksaker. Konferensrum 1537, plan 5 i E-huset.

 

"Reason often makes mistakes, but conscience never does."

Josh Billings