Numero
Veckobladet om forskning,
undervisning och
administration, m.m.
Nummer 27 · 11 september 2003 · Årgång 33      
NADA

Seminarium i teoretisk datalogi

Speaker: Thomas Johansson, Lunds Tekniska Högskola
Title: Another attack on A5/1
Time and place: Friday 26th of September at 10:30 in D35

Abstract:
A5/1 is a stream cipher used in the GSM standard. Several time-memory trade-off attacks against A5/1 have been proposed, most notably the attack by Biryukov, Shamir and Wagner, which can break A5/1 in seconds using huge precomputation time and memory. We present a completely different attack on A5/1, based on ideas from correlation attacks. Whereas time-memory trade-off attacks have a complexity which is exponential with the shift register length, the complexity of the proposed attack is almost independent of the shift register length. Our implementation of the suggested attack breaks A5/1 in a few minutes using 2-5 minutes of conversation.

 

Exjobbspresentation

På fredag 12/9 kl 15.45 - 16.30 (ca) i sal 1635 presenterar Masterstudenten Rozenn LeCalvez sitt exjobb "Investigation of some mechanisms behind motivation-controlled selective attention"
Handledare har varit Anders Lansner

Lennart Edsberg

 

Utlysningar - alla områden

Stiftensen Lars Hiertas minne, på intenet: go.to/hierta (gärna yngre forskare)
Wenner-grens stiftelsernas stipendier och anslag intenet: www.swgc.org
(internationellt vetenskapligt utbyte både att resa ut och att ta hit gästforskare mm).

Cid seminarium

Sociala nätverk och tillit - social exkludering/inkludering bland interaktiva medieföretag
Karin Darin
Datum: Onsdagen 17 September, 2003
Plats: CID-torget, Lindstedtsvägen 5, plan 6, till höger i valvet mot stora gården. ingen föranmälan krävs.
Tid: Kl 14.00.- 15.00

Sammanfattning:
Sociala nätverk och tillit - social exkludering/inkludering bland interaktiva medieföretag".

Rapporten jag tänker presentera grundar sig på fallstudier bland interaktiva medieföretag i Stockholm och har genomförts inom MITIOR programmet vid ALI och NADA/CID. Syftet med studien är att belysa en social exkluderings/inkluderingsprocess illustrerat bland interaktiva medieföretag. Speciellt fokus ligger på invandrarskapet, vad det innebär i det svenska samhället och för möjligheterna att få anställning till företagen på den interaktiva mediemarknaden.

Varmt Välkommen

 

Nyanställd!

Hej,
Jag heter Vahid Mosavat och har börjat arbeta som kursledare och föreläsare vid Nada i augusti. Jag har studerat datateknik-programmet på KTH och under studietiden har jag arbetat som handledare och övningsasisstent i samband med detta fick jag Gerd Eriksson-priset år 2001.

Jag kommer att undervisa och vara kursledare för Informationsteknik och ingenjörsmetodik (Infomet) för medieteknik 120p, datalogi för Elektro och programmeringsteknik för Medieteknik 180p och Civilingengör & Lärare.

Förutom undervisning är jag intresserad av musik, spinning, simmning och programmering. Jag är väldigt glad att få arbeta som kursledare på Nada och hittills har jag trivts bra på Nada och med alla anställda.2002 års stipendium från
Janne Carlssons Stiftelse
för akademiskt ledarskap

Stifelsens ändamål är att stimulera personer verksamma inom den akademiska världen att utveckla sitt ledarskap.

Stipendet kan utdelas till en eller flera pesoner som har gjort framträdande insatser inom akademiskt ledarskap, speciellt genom att utveckla samarbetsformer inom högskolevärlden och mellan denna och samhälle/näringsliv i Sverige.

Janne Carlssons Stiftelse för akademiskt ledarskap grundades 1998. Den tillkom för att hedra professor Janne Carlsson, rektor under elva år vid KTH 1988-1998, och för hans arbete med att utveckla och internationalisera svenskt akademiskt liv.

Du inbjuds härmed att lämna namnförslag med tydlig motivering på lämpliga mottagare för stipendiet.

Förslagen, som bör ha inkommit till KTH, senast den 25 september 2003, ska ställas till KTH, Registrator, 100 44 Stockholm. Märk förslaget med Dnr 930-03-1436.
Upplysningar lämnas av rektor Anders Flodström, telefon 08-790 70 01.

Resebidrag ur jubileumsdonationen
K & A Wallenbergs Stiftelse

Ansökningsblankett
Stiftelsen ställer 690 000 kr (netto) till förfogande för bidrag till främst yngre forskare vid Stockholms universitet, i första hand för sådana resor som befordrar ett personligt vetenskapligt utbyte till gagn för svensk forskning. Undantagsvis kan bidrag utgå för utländska gästforskare.

Den som redan fått stipendiet kan inte påräkna ytterligare stöd de närmaste åren därefter. Medel som tilldelas denna gång disponeras längst t.o.m. den 30 september 2004. En kortfattad reseberättelse skall inlämnas senast en månad efter hemkomsten.

Om flera personer söker för gemensamt ändamål, skall en av dem stå som huvudsökande (övriga inger också ansökan). Ansökan görs på särskild blankett i två exemplar (ev. bilagor inges också i två exemplar). Särtryck, skrifter och dylikt skall inte bifogas. Yttrande över ansökningarna kommer att inhämtas från berörda dekaner.

Ansökan i två exemplar skall vara inkommen till Stockholms universitet, Registrator, 106 91 Stockholm, (besök: hus A, plan 5, Södra huset, Frescati) senast torsdagen den 25 september 2003.
Handläggare är Jerker Dahne, Studentbyrån, tfn 16 2782, e-post jerker.dahne@sb.su.se

 

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa. Varje Numeronummer utkommer i två former: Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

 

 

 

 

 


Kalendarium

Tors. 11 september

kl. 14.15kl 15.15

Seminarium i numerisk analys. Yen-Hsi Richard Tsai, Department of Mathematics and PACM,Princeton University: Heterogeneous Multiscale Methods for Stiff ODEs. Rum 4523.

Exjobbspresentation. Johan Gästrin och Gustaf Dellkrantz. Rum 4523.

Fre. 12 september

kl 15.45 - 16.30

Exjobbspresentation. Rozenn LeCalvez: Investigation of some mechanisms behind motivation-controlled selective attention. Sal 1635.

Ons. 17 september

Kl 14.00.- 15.00

CID seminarium. Karin Darin: Sociala nätverk och tillit - social exkludering/inkludering bland interaktiva medieföretag.
Plats: CID-torget, Lindstedtsvägen 5, plan 6.

Fre. 19 september

kl 10.15kl 10.15-12.00

Doctoral dissertation. Kyoung-Sook Moon: Adaptive Algorithms for Deterministic and Stochastic Differential Equations. I salongen, KTH biblioteket, Osquars backe 31.

Seminarieserie på IPLab. Martin Ingvar (Karolinska institutet): Narration och kognition. CID-torget, plan 6 i D-huset.

Mån. 22 september

kl. 10.00


Doctoral dissertaion. Roland Orre: On Data Mining and Classification Using a Bayesian Confidence Propagation Neural Network.
Kollegiesalen, Administrationsbyggnaden, Vallhallavägen 79, Stockholm.

Fre. 10 oktober

kl. 10.00

Seminarieserie på IPLab. Narrativa leksaker: Narrativa leksaker. Konferensrum 1537, plan 5 i E-huset.

Fre. 26 september

kl. 10.30

 

 

kl. 10.15-12.00

Seminarium i teoretisk datalogi. Thomas Johansson, Lunds Tekniska Högskola: Another attack on A5/1. Sal D35

Licentiate thesis. Anna Redz: On Equality Testing Protocols and their Security. Sal D3, Lindstedtsv. 5, KTH.

Seminarieserie på IPLab. Marie-Louise Rinman: Olika former av interaktivt berättande. Konferensrum 1537, plan 5 i E-huset.

 

"You can tell whether a man is clever by his answers. You can tell whether a man is wise by his questions."

Naguib Mahfouz