Numero
Veckobladet om forskning,
undervisning och
administration, m.m.
Nummer 13 · 3 april 2003 · Årgång 33      
NADA
Seminarium i serien om
Ledarskap


Vi hälsar alla välkomna till det fjärde seminariet om ledarskap med temat Konflikter och konflikthantering.

Seminariet ger en introduktion av ämnet konflikter och konflikthantering.
Definition av konflikter, orsaker till att konflikter uppstår, självkännedom och konflikter, konfliktstilar och individuella förhållningssätt samt konflikthantering.

Plats: Föreläsningslokal E3
Tidpunkt: Måndagen den 7 april kl. 15.00-17.00. OBS! Ingen akademisk kvart.

Seminariet leds av Jaduvi ab, Margareta Asp och Britt-Marie Schönfeldt.

VÄLKOMMEN!

Ingrid och Eva-Lena


Vem ska ha KTHs Stora Pris?

Det är nu hög tid att lämna in förslag på 2003 års mottagare av KTHs Stora Pris. Förslag kan lämnas av alla svenska medborgare, företag eller institutioner, dock senast före utgången av april.

Priset utgår ur avkastningen från en donation från 1944 och uppgår i år till 850 000 kronor. Enligt donatorn, som önskat och förblivit anonym, ska belöningen utdelas till:
* Person som genom epokgörande upptäckter och skapande av nya värden samt genom sinnrika tillämpningar av vunna rön på det praktiska livets områden främjar Sveriges fortsatta materiella framåtskridande, eller
* Person som genom vetenskaplig forskning funnit särskilt värdefulla principer eller metoder vilka är användbara för tillämpningar, som främjar ovan nämnda syfte, eller
* Person som genom konstnärliga insatser ”utövar ett mäktigt inflytande särskilt på det egna folkets själsliv”. Mottagaren skall dessutom vara svensk medborgare.

Märk förslaget med diarienummer 930-03-0502. Mer information finns att hämta i donationsbrevet som kan rekvireras från KTH Rektors kansli, på samma postadress som ovan.

Doctoral Dissertation

Katarina Gustavsson

Mathematical and Numerical Modeling
of 1-D and 2-D Consolidation

Department of Numerical Analysis and Computer Science

Akademisk avhandling som med tillstånd av Kungl Tekniska Högskolan framlägges till offentlig granskning för avläggande av teknologie doktorsexamen torsdagen den 24 april 2003 kl. 10.15 i Kollegiesalen, Administrations-byggnaden, Kungl Tekniska Högskolan, Vallhallavägen 79, Stockholm.
Medieteknik seminarium

Titel: Add - ett svenskutvecklat nätbaserat process-verktyg
Talare: Stefan Nyberg, Addsystems
Datum & Tid: Torsdag 3:e april, 13:15
Plats: Seminar room at Media Technology & Graphic Arts. KTH, Lindstedtsvägen 5, fl 3

Om Processhantering
Genom Add Processhantering kan varje organisation enkelt bygga upp och sedan arbeta utifrån verksam-hetens processer inom organisationens alla nivåer. All information som är kopplad till ledningssystemet kan kopplas till processerna. Det gäller information såsom samtliga medarbetare och alla styrande dokument. På så sätt blir Add Processhanterare både beskrivande och samtidigt en grund för det dagliga arbetet. Add Pro-cesshantering är dessutom en helt integrerad del med övriga delar av Add.

Att modellera och beskriva organisationens processer är ofta ett omfattande, men med Add kan denna process förenklas. Kunden har alltid möjlighet att revidera processbeskrivningar.

Add Processhantering:
• tillhandahåller en komplett beskrivning av organisa-tionens aktiviteter, rutiner och prestanda.
• är ett effektivt stöd för organisationens
kvalitetsledningssystem och arbete med ISO
9001:2000.
• stödjer arbetet med ständiga förbättringar
• blir en grund för att söka information om lednings-systemen för samtliga medarbetare i organisationen.
• utgör en lättanvänd visuell arbetsmodell
• följer den internationella standarden för processvis-ning - IDEF0.

Välkommen

Alex


Presentation av exjobb i datalogi och människa-datorinteraktion

Tisdagen den 8 april 2003 kl 15.15 i rum 4523
Johan Sjönvall Hedlund
Using bayesian statistics to predict toxic response based on
gene expression values.
Ämne: datalogi. Program: F
Uppdragsgivare: AstraZeneca
Handledare: Jens Lagergren och examinator: Anders Lansner
Opponent: Staffan Ekvall
Hafström, Aurora
Object recognition with a differential invariant method.
Ämne: datalogi. Program: E
Uppdragsgivare: Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI
Handledare och examinator: Jan-Olof Eklundh
Opponent: Nurlin Aberra
Gebremeskel, Yonas
Distribuerad kommandohantering med SOAP och en jämförelse med
ett sådant system i CORBA.
Ämne: datalogi. Program: matematisk-datalogisk linje, SU
Uppdragsgivare: Ericsson Utvecklings AB
Handledare: Serafim Dahl, examinator: Stefan Arnborg
Opponent: Johnny Olsson
Seminariet leds av Jan-Olof Eklundh

Onsdagen den 9 april 2003 kl 15.15 i rum 4523
Norman, Rickard
Systemkonvertering av digital maskinmodell för HVDC.
Ämne: datalogi. Program: M
Uppdragsgivare: ABB Power Systems
Handledare: Henrik Eriksson, examinator: Stefan Arnborg
Opponent: Clas Jönsson
Rönngren, Denny
A depth-first branch-and-bound aproach to the assymetric
travelling salesman problem.
Ämne: datalogi. Program: D
Uppdragsgivare: Sweco Position
Handledare och examinator: Stefan Arnborg
Opponent: Johan Sjönvall Hedlund
Tsiroyannis, Spiros
Ett naturligt stöd för navigering i virtuella omgivningar:
identifierbarhet och memorerbarhet av landmärken
och riktningar.
Ämne: datalogi. Program: E
Uppdragsgivare: Nada, IPLab
Handledare: Björn Thuresson och examinator: Yngve Sundblad
Opponent: Andreas Hedström
Seminariet leds av Stefan Arnborg
Torsdagen den 10 april 2003 kl 15.15 i rum 4523
Edvardsson, Hampus
A graphical user interface for configuring a virtual computer.
Ämne: människa-datorinteraktion. Program: D
Uppdragsgivare:Virtutech AB
Handledare: Olle Bälter, examinator: Kerstin Severinson-Eklunch
Opponent: Joakim Meldahl
Jägerskogh, Fredrik
Röststyrd robotcellkonfiguration.
Ämne: datalogi. Program: matematisk-datalogisk linje, SU
Uppdragsgivare: ABB Group Services Center AB, Västerås
Handledare och examinator: Hernrik Christensen
Opponent: Peter Forsman
Ivanova, Natali
Internetbaserat gränssnitt för fjärrkontroll av en mobil robot.
Ämne: datalogi. Program: matematisk-datalogisk linje, SU
Uppdragsgivare: Cas, Nada
Handledare och examinator: Henrik Christensen
Opponent: Filippa Hasselström
Narmack, Julia
Video i grafiskt användargränssnitt för fjärrkontroll av mobil robot.
Ämne: datalogi. Program: matematisk-datalogisk linje, SU
Uppdragsgivare: Cas, Nada
Handledare och examinator: Henrik Christensen
Opponent: Mansour Sarr
Seminariet leds av Henrik Christensen
Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på torsdags-förmiddagar under teminstid. Manus måste lämnas in före kl.12 på onsdagar.Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt: Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa. Varje Numeronummer utkommer i två former: Numeroredaktionen består av Rickard Buch. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 03:NN-N.

Kalendarium
Tors. 3 april kl. 13:15 Medieteknik seminarium. Stefan Nyberg, Addsystems: Add - ett svenskutvecklat nätbaserat process-verktyg. Plats: Seminar room at Media Technology & Graphic Arts. KTH, Lindstedtsvägen 5, fl 3
Fre. 4 april kl. 10.15 SANS Seminar. Daniel Gillblad: A short introduction to support vector machines. Room 1635.
Mån. 7 april kl. 15.00-17.00

kl. 13.00-14.00
Ledarskapsseminarium: "Konflikter/konflikthantering". Plats: E3

Seminarium i teoretisk datalogi. Gustav Hast: Bevisbar säkerhet och svåra predikat. Rum 1537.
Tis. 8 april kl. 15.15 Exjobbspresentation i datalogi och människa-datorinter-aktion. Johan Sjönvall Hedlund, Aurora Hafström och Yonas Gebremeskel. Rum 4523
Ons. 9 april kl. 15.15 Exjobbspresentation i datalogi och människa-datorinter-aktion. Rickard Norman, Denny Rönngren och Spiros Tsiroyannis. Rum 4523
Tors. 10 april kl. 15.15 Exjobbspresentation i datalogi och människa-datorinter-aktion. Hampus Edvardsson, Fredrik Jägerskogh, Natali Ivanova, och Julia Narmack. Rum 4523
Mån. 14 april kl. 14.00-16.00 Institutionskollegium. Sal E3
Tors. 24 april kl. 10.15 Doctoral Dissertation. Katarina Gustavsson: Mathematical and Numerical Modeling of 1-D and 2-D Consolidation.
Kollegiesalen, Administrationsbyggnaden.

 

"Experience is not what happens to you. It is what you do with what happens to you."

Aldous Huxley